EN intended
volume_up
{noun}

intended
volume_up
tillkommande {n} [coll.]

Context sentences for "intended" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFunds intended for development cooperation should also fall under this section.
Medel avsedda för utvecklingssamarbete bör också omfattas av detta budgetavsnitt.
EnglishThe Commission's proposal is intended to be a regulation of unlimited duration.
Kommissionens förslag är avsett som en bestämmelse med obegränsad varaktighet.
EnglishIt is intended to extend the scope of this directive to the burning of chalk.
Det syftar till att utöka direktivets tillämpningsområde till brännande av krita.
EnglishOnly 30% of those surveyed stated that they intended to vote in the elections.
Bara 30 procent av dem som deltog i undersökningen uppgav att de tänkte rösta.
EnglishThat was not what the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism intended.
Men detta var inte målet för utskottet för regionalpolitik, transport och turism.
EnglishThat is why I am against the exemption for products intended for third countries.
Det är därför som jag är mot undantaget för produkter som är avsedda för tredjeland.
EnglishAll this is absolutely false, and is solely intended to facilitate a massacre.
Allt detta är helt igenom falskt och har som enda syfte att underlätta en massaker.
EnglishFunds within Linnaeus-Palme are not intended to represent comprehensive financing.
Medel inom Linnaeus-Palme är inte tänkt att vara en heltäckande finansiering.
EnglishQuestions 33 and 34 of Questions to the Commission were intended for Mr Nielson.
Frågorna 33 och 34 i andra delen av frågor till kommissionen är riktade till Nielson.
EnglishMr President, this budget is excessive, cosmetic and intended to curry favour.
Herr ordförande, den här budgeten är både överdriven, klientilistisk och kosmetisk.
EnglishThe internal market was never intended to create all-embracing equality in Europe.
Syftet med den inre marknaden var aldrig att skapa en allomfattande jämlikhet i EU.
EnglishDenominations and technical specifications of euro coins intended for circulation (
Valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (
EnglishThat is what it is primarily about; that is what it is primarily intended to do.
Detta är vad det framför allt handlar om; detta är det huvudsakliga målet.
EnglishIn principle, the system is intended to correctly implement the Dublin Convention.
Detta system innebär i princip en korrekt tillämpning av Dublinkonventionen.
EnglishIt is clear to me: animals intended for slaughter should not be seen as products.
För mig är det uppenbart: djur som skall slaktas bör inte få betraktas som produkter.
EnglishThe intended objective of the content is to break up national constituencies.
Den målsättning som eftersträvas är att bryta upp de nationella valkretsarna.
EnglishHow will it ensure that women actually receive the aid and benefits intended for them?
Hur tänker den se till att hjälpen och stödet verkligen når fram till kvinnorna?
EnglishThose who were intended to receive the data, 74 percent of them received it.
Av de som var menade att ta del av informationen, så tog 74 procent emot den.
EnglishI had intended to congratulate the Belgians on nonetheless having done a very good job.
Jag hade tänkt lyckönska belgarna för att de ändå har gjort ett mycket bra jobb.
EnglishThe Commission undertakes to implement this programme strictly as Parliament intended.
Kommissionen lovar att genomföra programmet strikt, även i parlamentets mening.