"intention" translation into Swedish

EN

"intention" in Swedish

SV

"intention" in English

volume_up
intention {comm. gen.}

EN intention
volume_up
{noun}

1. general

intention (also: aim, design, idea, intent)
volume_up
avsikt {comm. gen.}
In other words, it is not the Commission's intention to disadvantage farmers.
Det är alltså inte kommissionens avsikt att behandla jordbrukarna orättvist.
The rapporteur rationalises his intention at the very beginning of his report.
Föredraganden rationaliserar sin avsikt redan i inledningen av sitt betänkande.
It was never the City of Strasbourg’ s intention to ‘ fleece’ this Assembly.
Staden Strasbourg har aldrig haft för avsikt att ” skinna ” parlamentet.
intention (also: point)
volume_up
meningen {comm. gen.}
It is precisely the intention that confrontation should have a preventive effect.
Det är ju meningen att dessa konfrontationer skall ha en förebyggande verkan.
That cannot be the intention of European environmental legislation.
Det kan inte vara meningen med en europeisk miljölagstiftning.
It is not the intention that the present framework decision should scrap this policy.
Det är inte meningen att denna politik skall tillintetgöras genom föreliggande rambeslut.
intention (also: butt, design, end, object)
Our intention is to apply this fourth position which means net transfers back.
Vårt syfte är att tillämpa denna fjärde ståndpunkt, vilken innebär nettoåteröverföringar.
That, I believe is the intention of the author of the amendment.
Detta tror jag också ligger i linje med förslagsgivarens syfte.
This is after all only a slight nuance, which does not change my intention as rapporteur.
Det rör sig trots allt bara om en nyansskillnad som inte påverkar mitt syfte som föredragande.
volume_up
tanke {comm. gen.}
Nevertheless, I have no intention of withdrawing the Convention.
Någon tanke på att dra tillbaka konventionen har jag emellertid inte.
If this is the intention, then we would like to know.
Om det finns någon sådan tanke, skulle vi vilja bli informerade om det.
I do not think that this constitutes a threat; it is simply Mr Aznar's true intention.
Jag tror inte att detta är något hot utan det är helt enkelt Aznars verkliga tanke och avsikt.
intention (also: apprehension, estimation, feeling, idea)
volume_up
mening {comm. gen.}
It is our intention to continue this publication with its great wealth of statistical data.
Det är vår mening att fortsätta med denna publikation med dess rikedom på statistiska data.
What we have is a declared intention that they will not proceed.
Vad vi har är en uttalad mening att de inte vill gå vidare.
It is precisely the intention that confrontation should have a preventive effect.
Det är ju meningen att dessa konfrontationer skall ha en förebyggande verkan.
intention (also: intent)
volume_up
intention {comm. gen.}
The intention may be good, but we do not need this good intention.
Intentionen må vara god men vi behöver inte denna goda intention.
We do not intend to go in the direction of what is termed in French un procès d'intention.
Vi tänker inte ge oss in i något som på franska kallas un procès d ' intention.
That would be our intention and our desire.
Det är vår intention och vår önskan.
intention
Therefore, intention and manifest danger are essential requirements in order for something to be described as an offence.
Därför är uppsåt och manifesterad fara nödvändiga krav för att något ska kunna beskrivas som en överträdelse.
In fact, it addresses precisely the points that she was calling for, that is, motive, intention and active participation with regard to criminal organizations.
Det tar nämligen upp precis det som hon efterlyste, dvs. avsikt, uppsåt och aktivt deltagande när det gäller kriminella organisationer.

2. medicine

intention
volume_up
läkning {comm. gen.}
intention

Synonyms (English) for "intention":

intention
intent

Synonyms (Swedish) for "intention":

intention

Context sentences for "intention" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis intention was confirmed by the General Affairs Council of 22 February 1999.
Dessa intentioner bekräftades av rådet (allmänna frågor) den 22 februari 1999.
EnglishThe intention is to meet the extra demand by increasing the use of natural gas.
Det ökade behovet skall man tillfredsställa med en ökad användning av naturgas.
EnglishI do not know what the intention would be for the sheep farmers in my constituency.
Jag vet inte vad man har för avsikter när det gäller fårfarmarna i min valkrets.
EnglishMr President, I certainly have no intention of keeping you here until midnight.
Herr talman! Jag har sannerligen inga avsikter att hålla er kvar här till midnatt.
EnglishThat was not the intention of the table, and I hope that is now finally clear.
Det var inte avsikten med tabellen och jag hoppas att det nu äntligen är klarlagt.
EnglishThat is why I had to go against my original intention and vote against the Statute.
Därför måste jag tyvärr, i strid med min ursprungliga önskan, rösta emot stadgan.
EnglishThe intention is for the Europe 2020 strategy to start guiding the 2012 budget now.
Avsikten är att Europa 2020-strategin nu ska vara vägledande för 2012 års budget.
EnglishThe intention here is to address problems in a systemic way and on a sectoral basis.
Syftet är att ta itu med problemen på ett systematiskt och sektorsbaserat sätt.
EnglishThen, that if we had it, it would be no more than a statement of intention.
Sedan att en sådan, om vi hade en, inte skulle vara mer än en avsiktsförklaring.
EnglishThey, indeed, have a great deal to fear from the Court, which is also the intention.
De har självfallet anledning att frukta domstolen och det är det som är avsikten.
EnglishYou have expressed your intention to carry out what you call new economic reforms.
Ni har uttryckt avsikter om att ta itu med vad ni benämner nya ekonomiska reformer.
EnglishThe intention is to modify the common text and that requires a qualified majority.
Syftet är att ändra den gemensamma texten, och detta kräver kvalificerad majoritet.
English- (FR) We have no intention of sanctioning the European Anti-Fraud Office.
. (FR) Vi ämnar inte ge vårt stöd till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.
EnglishMy intention in publishing the Commission's report in August last year was twofold.
När jag offentliggjorde kommissionens rapport i augusti i fjol hade jag två syften.
EnglishThese comments must be taken in the context of their content and intention.
Dessa kommentarer måste förstås i sitt sammanhang och enligt avsikten med dem.
EnglishI can assure you, dear Member, that my intention was absolutely positive.
Jag kan försäkra den ärade ledamoten om att mina avsikter var renodlat positiva.
EnglishWe have no intention of withdrawing the proposal and submitting a revised version.
Vi avser inte att dra tillbaka förslaget och lämna in en omarbetad version.
EnglishIn my view, the intention to promote local agricultural development is vital.
Föresatsen att främja den lokala jordbruksutvecklingen tycker jag är mycket viktigt.
EnglishThis was not the intention of the convention when we discussed enhanced cooperation.
Detta var inte avsikten med konventet när vi diskuterade fördjupat samarbete.
EnglishThere is also an intention to boycott the World Ice Hockey Championships in 2014.
Det finns också tankar på att bojkotta världsmästerskapen i ishockey 2014.