"to interfere" translation into Swedish

EN

"to interfere" in Swedish

EN to interfere
volume_up
[interfered|interfered] {verb}

to interfere (also: to act, to intervene, to move, to step in)
Nevertheless, we should not interfere in the private lives of the innocent.
Vi borde trots detta inte ingripa i den oskyldiges privatliv.
The Commissioner said that it is difficult to interfere in the business of companies.
Kommissionsledamoten sade att det är svårt att ingripa i bolagens verksamhet.
Therefore, the Council cannot interfere in the decision-making of the authorities.
Därför kan inte rådet ingripa i myndigheternas beslutsfattande.
to interfere

Context sentences for "to interfere" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet us not interfere from the European level because I do not believe we need it.
Vi ska inte lägga oss i detta på europeisk nivå, för jag tror inte att det behövs.
EnglishAre you going to interfere with Great Britain's Parliament if we are elected?
Kommer ni att blanda er i politiken i Storbritanniens parlament om vi blir valda?
EnglishGood resolutions are useless attempts if they interfere with sovereign nations.
Bra beslut är värdelösa försök om de kommer i konflikt med suveräna stater.
EnglishI repeat: that would not interfere with the issues of competence and subsidiarity.
Jag upprepar: detta skulle inte inkräkta på behörighets- och subsidiaritetsfrågorna.
EnglishFirstly, the European Parliament intends to interfere in the affairs of others.
För det första har Europaparlamentet för avsikt att lägga sig i andras angelägenheter.
EnglishThey come to their own individual solutions, and in that we must not interfere.
De kommer fram till sina egna lösningar, och det får vi inte blanda oss i.
EnglishHowever, there is the risk that Parliament will interfere with the Commission's text.
Men det finns en risk för att Europaparlamentet ska lägga sig i kommissionens text.
EnglishThere was no need for any separate bureaucratic state bodies to interfere.
Det fanns inget behov av byråkratisk inblandning från separata statliga organ.
EnglishWe must not take any action that could interfere with that course of events.
Vi får inte vidta några åtgärder som kan störa en sådan händelseutveckling.
EnglishMr President, I did not want to speak earlier in order not to interfere in the debate.
Herr talman! Jag har väntat med att begära ordet för att inte störa debatten.
EnglishBeing someone’ s guest does not give you the right to interfere in their business.
Av alla dessa anledningar är det bra att detta betänkande har förkastats.
EnglishThe domestic situation in the Czech Republic should not in any way interfere with this.
Den inrikespolitiska situationen i Tjeckien bör inte på något sätt förhindra detta.
EnglishHe said that if they interfere in Sudan's affairs, he would cut their fingers off.
Han sade att om de lägger sig i Sudans angelägenheter skulle han skära fingrarna av dem.
EnglishI regret the attempt to cling on to quotas and to interfere with trade in that way.
Jag beklagar försöket att hålla fast vid kvoter och på detta sätt blanda sig i handeln.
EnglishIt was certainly not our intention to interfere with private consumption.
Vi hade verkligen inte för avsikt att blanda oss i den privata konsumtionen.
EnglishI do not think that the EU should interfere in the matter of where Turkey has embassies.
Jag anser inte att EU skall bry sig om var någonstans Turkiet har ambassader.
English(DE) I understand that you do not want to interfere in Bulgaria's domestic politics.
(DE) Jag förstår att ni inte vill blanda er i Bulgariens inrikespolitik.
EnglishOtherwise, we interfere both with safety and free competition in the internal market.
Annars rubbar vi både säkerheten och den inre marknadens fria konkurrens!
EnglishIt is unacceptable for the state to interfere detrimentally in the life of a church.
Det är oacceptabelt att staten på ett skadligt sätt lägger sig i ett samfunds verksamhet.
EnglishI hope it is not necessary for the Brussels bureaucracy to interfere in this.
Jag hoppas att byråkraterna i Bryssel inte behöver blanda sig i detta.