"invitation" translation into Swedish

EN

"invitation" in Swedish

SV
SV

"invitation" in English

volume_up
invitation {comm. gen.}
EN

invitation {noun}

volume_up
invitation (also: invite)
volume_up
inbjudan {o.sg.} (bestämd form)
In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘ donor’ countries.
Detta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ” donatorländer ”.
In this respect, the Giannakou report is an invitation to reform-minded politicians.
I det avseendet är Giannakoubetänkandet en inbjudan till reforminriktade politiker.
In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘donor’ countries.
Detta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ”donatorländer”.
We are replying today to the invitation of the Council, which desired a debate on Algeria.
Vi tillmötesgår idag rådets uppmaning som önskade en debatt om Algeriet.
The judgment is an invitation to reduce workers' wages to the lowest minimum levels.
Domen är en uppmaning att pressa ner lönerna för arbetstagarna till lägsta miniminivåer.
They asked me to extend this invitation to you, which I have now done.
De bad mig att framföra denna uppmaning till er och det har jag härmed gjort.
invitation (also: call, calling, mission, summons, urge, vocation)
It is true that I, at any rate, have not received any invitation to attend.
Jag har i alla fall inte fått någon kallelse.
Madam President, Croatia has a European vocation: the recent invitation to join NATO and the current negotiations to join the EU are a testimony to that.
Kroatien har en europeisk kallelse: därom vittnar inbjudan nyligen att gå med i Nato och de pågående förhandlingarna med EU.
Mr President, the Seattle Conference is not an invitation from the United States to the rest of the world to impose the vision of absolute and unbridled free trade.
Nej, Seattlekonferensen är inte Förenta staternas kallelse till resten av världen för att införa visionen om en oinskränkt och ohämmad frihandel.
invitation
volume_up
invit {comm. gen.}
I see this as an invitation to debate and it will be settled at the moment of conciliation of the global package.
Jag ser detta som en invit att diskutera, och frågan kommer att lösas vid förlikningen om det övergripande paketet.
In the face of the slightest risk, the precautionary principle has become an invitation to abandon all responsibility.
Där det råder minsta risk har försiktighetsprincipen blivit en invit till att överge allt ansvar.
I hope that this is not an invitation to the country to delay the ratification process and even render ratification impossible by playing domestic political games.
Jag hoppas inte att detta är en invit till landet att försena ratifikationsprocessen eller till och med omöjliggöra ratificeringen genom att spela inhemska politiska spel.
invitation (also: instance)
volume_up
anmodan {o.sg.} (bestämd form)
I therefore do not understand what that point is and, despite your invitation, I would be grateful if you could clarify it.
Jag förstår alltså inte vilken denna punkt är och trots er anmodan skulle jag vara mycket tacksam om ni kunde klargöra detta för mig.
Let these words once again stand as an open invitation to our colleagues and all interlocutors to return to the path of normality and harmony through dialogue.
Låt åter dessa ord stå som en öppen anmodan till våra kolleger och till alla deltagare att återgå till normalitetens och harmonis väg genom dialog.
invitation (also: lure, temptation)
invitation
And I rang Sir Bob Ayling, who was CEO of BA at the time, and said, "Mate, we've got this invitation.
Så jag ringde Sir Bob Ayling, som då var vd för BA, och sa: "vännen, vi har fått den här invitationen.
This constructive system is not embraced by the vast majority of the international community, with over 150 states declining to issue a standing invitation to the UN special mechanisms.
Mer än 150 stater vägrar att utfärda en stående invitation till FN:s särskilda mekanismer.
SV

invitation {common gender}

volume_up
Så jag ringde Sir Bob Ayling, som då var vd för BA, och sa: "vännen, vi har fått den här invitationen.
And I rang Sir Bob Ayling, who was CEO of BA at the time, and said, "Mate, we've got this invitation.
Mer än 150 stater vägrar att utfärda en stående invitation till FN:s särskilda mekanismer.
This constructive system is not embraced by the vast majority of the international community, with over 150 states declining to issue a standing invitation to the UN special mechanisms.

Context sentences for "invitation" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘ donor’ countries.
Detta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ” donatorländer ”.
EnglishSecondly, if the Minister does come here, he will be coming without an invitation.
För det andra, om ministern verkligen kommer hit kommer han utan någon inbjudan.
EnglishIt is a great honour to speak before you today and I thank you for your invitation.
Det är en stor ära att få tala till er i dag och jag vill tacka för er inbjudan.
EnglishIn turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘donor’ countries.
Detta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ”donatorländer”.
EnglishThat is my opinion, and I will continue to ask Council to act on this invitation.
Det är min åsikt, och jag kommer att fortsätta att be rådet att följa denna uppmaning.
EnglishThat is an invitation, Mr Santer, to stop you from getting it wrong again.
Det är en inbjudan, herr ordförande, så att ni nu inte får allt om bakfoten igen.
EnglishIn this respect, the Giannakou report is an invitation to reform-minded politicians.
I det avseendet är Giannakoubetänkandet en inbjudan till reforminriktade politiker.
EnglishBecause of problems with the invitation to tender, there were delays last year.
På grund av problem i samband med anbudsinfordran uppstod förseningar redan förra året.
English(DE) Mr President, the Conference of Presidents is meeting at 17:00 at your invitation.
(DE) Herr talman! Talmanskonferensen sammanträder klockan 17.00 på er inbjudan.
EnglishThank you for the invitation to speak and also for recognizing me as Pauline Green.
Tack för inbjudan att yttra mig och också för att ha känt igen mig som Pauline Green.
EnglishI informed each of the Members concerned of the reason for the invitation.
Jag informerade var och en av de inbjudna ledamöterna om anledningen till inbjudan.
EnglishIt is a cause of great joy to us that you have all accepted the invitation to be here.
Det är en stor glädje för oss att ni alla tackade ja till inbjudan att närvara här.
English(Laughter) And so I just came, two days ago, from the Himalayas to your kind invitation.
(Skratt) Jag kom från Himalaya för bara två dagar sedan på eran vänliga inbjudan.
EnglishIt is an open invitation to fraud and we therefore need to put an end to these policies.
Detta inbjuder till bedrägerier och vi måste därför sätta stopp för denna politik.
EnglishParliament will receive an official invitation to this seminar in late March.
Parlamentet kommer att få en officiell inbjudan till detta seminarium i slutet av mars.
EnglishQuite frankly that was an open invitation to nick half the stuff in my office.
Ärligt talat var det en öppen inbjudan till att stjäla hälften av sakerna i mitt kontor.
EnglishI calculated that my question would be taken and I refused an invitation to dinner.
Jag räknade med att min fråga skulle behandlas och tackade nej till en middagsbjudning.
EnglishThey have to have an invitation from a Russian organisation or individual.
Han skall ha en inbjudan från en rysk organisation eller en enskild person.
EnglishThat is of course an invitation to tax evasion, which occurs on a major scale.
Det är naturligtvis en inbjudan till skattesmitning, vilket också utnyttjas i stor skala.
EnglishIt has to be said that this invitation itself is a major step forward.
Det måste sägas att denna inbjudan i sig själv är ett mycket stort steg framåt.

Synonyms (English) for "invite":

invite