EN

to involve [involved|involved] {verb}

volume_up
Calculation on such a basis, however, would involve disadvantages for the consumer.
En dygnslik beräkning skulle dock innebära nackdelar för konsumenterna.
It would involve a fundamental change in international relations.
Det skulle innebära en grundläggande förändring av de internationella förbindelserna.
This could involve in certain cases putting an interpreter at their disposal.
Detta kunde i vissa fall innebära att en tolk står till deras förfogande.
This development should not involve a kind of 'shift' of our territories.
Utvecklingen får inte medföra ett slags uttömning av våra regioner.
This development should not involve a kind of'shift ' of our territories.
Utvecklingen får inte medföra ett slags uttömning av våra regioner.
From almost every point of view, the present proposal will involve environmental damage.
Det nuvarande förslaget kommer ur nästan alla synvinklar att medföra miljöskador.
In 2010, for example, that will involve a German city and a Hungarian one.
År 2010 kommer detta till exempel att gälla en tysk och en ungersk stad.
In extreme cases this may involve the boundary between a crime and a minor misdemeanour.
I värsta fall kan det gälla gränsen mellan ett brott och en mindre förseelse.
The unit's activities will also involve developing databases and disseminating the results of research.
Enhetens verksamhet kommer sedan att gälla utveckling av databaser och spridning av forskningsresultat.
The appointment must be by open process and must involve the European Parliament.
Utnämningsförfarandet måste vara öppet och involvera Europaparlamentet.
Are there plans to involve more Member States and provide more resources?
Har man tänkt involvera flera medlemsstater och satsa ytterligare medel?
What plans does the Council have to involve governments in the region more?
Hur planerar rådet att ytterligare involvera staterna i regionen?
If this new form is to involve bringing the army into politics, my view is that it is a very bad direction to take.
Om den nya formen handlar om att dra in armén i politiken anser jag att det är fel väg att gå.
The individual states will not be involved, the Council will not be involved, the Commission will not be involved.
Vi skall inte dra in medlemsstaterna, rådet eller kommissionen.
The proposal also shows - and I think this is a good thing - the need to involve the NGOs in the work.
Dessutom visar förslaget nödvändigheten av att dra in icke-statliga organisationer (NGO) i arbetet, vilket jag betraktar som positivt.
to involve (also: to implicate)
With such a solution, we would not have needed to involve the IMF.
Med en sådan lösning hade vi inte behövt blanda in Internationella valutafonden.
But why should support also involve private profit?
Men varför skall detta stöd blanda in privata vinster?
Because, really, I don't think there's any reason to involve him or my mom.
Därför att jag tror inte att det finns någon orsak att blanda in honom, eller min mor.

Context sentences for "to involve" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe building of Europe will also involve the citizens, the towns and the regions.
Det är tillsammans med medborgarna, städerna och regionerna som vi bygger Europa.
EnglishTherefore, we ought to involve unions here to protect the interests of our people.
Därför bör vi involvera fackföreningarna här för att skydda vårt folks intressen.
EnglishI believe that the position of women can be improved only if we involve the men.
Jag tror att kvinnornas situation enbart kan förbättras om männen involveras.
EnglishWe also expect them to involve the European Parliament fully in their efforts.
Vi förväntar oss också att de fullt ut involverar Europaparlamentet i sitt arbete.
EnglishWe should continue with the efforts to involve those countries more intimately.
Vi bör fortsätta med ansträngningarna att få dessa länder djupare engagerade.
EnglishSome aspects of the problem involve animal health, as has already been mentioned.
Som redan har nämnts omfattar vissa aspekter av den här frågan djurens hälsa.
EnglishThat is why the Commission must continue to involve Parliament in the process.
Kommissionen måste därför se till att parlamentet alltid är engagerat i processen.
EnglishSecondly, we must urge the EU to involve more developing countries in this system.
För det andra måste vi kräva att EU tar med fler av u-länderna i detta system.
EnglishThat this must involve a timetable and the necessary controls is self-evident.
Häri måste naturligtvis även en tidsplan och de nödvändiga kontrollerna ingå.
EnglishThe ongoing restructuring processes and mergers involve new redundancy plans.
De pågående omstruktureringarna och fusionerna innebär nya planer på uppsägningar.
EnglishThis European strategy may, in certain cases, involve the use of positive action.
Denna europeiska strategi kan, i vissa fall, omfatta användandet av aktiva åtgärder.
EnglishThis should involve abandoning maximum rates and introducing only minimum rates.
Därvid borde man avstå från maximala skattesatser och bara införa minimiskattesatser.
EnglishThe proposals do involve a minimum degree of administration and documentation.
Föreslagen innehåller även miniminivåer för administration och dokumentering.
EnglishIt enables us to involve the stakeholders and to achieve an integrated approach.
Den gör det möjligt för oss att involvera intressenterna och få ett helhetsperspektiv.
EnglishThese involve detailed information about the community members and their pastors.
De inbegriper detaljerade upplysningar om medlemmarna i samfundet och deras pastorer.
EnglishEven though the work they involve is demanding, typical women’s jobs are badly paid.
Fastän arbetet de utför är krävande är traditionella kvinnoarbeten dåligt betalda.
EnglishThe first would involve drastically reducing its dependence on Russia for energy.
Den första handlar om att kraftigt minska EU:s beroende av Ryssland på energiområdet.
EnglishThe response must involve legal migration, as an alternative to illegal immigration.
Svaret måste omfatta laglig invandring som ett alternativ till illegal invandring.
EnglishConflict prevention does not just involve the restriction of arms exports.
Konfliktförebyggande handlar nämligen inte enbart om att begränsa vapenexporten.
EnglishThis may involve some travel and accommodation elsewhere during vfu periods.
Detta kan innebära en del resor och boende på annan ort under vfu-perioderna.