EN inward
volume_up
{adjective}

inward (also: inner, inside, internal, intimate)
volume_up
inre {adj.}
What Zimbabwe needs is much more inward investment from outside the country.
Det Zimbabwe behöver är mycket mer inre investeringar från utlandet.
In the words of Aristotle, it is not about outward appearance but about inward significance.
Som Aristoteles hävdat är det inte utanpåverket som räknas, utan den inre betydelsen.
The country's economy is showing strong growth of 8% and inward investment has this year been in the order of EUR 700 million.
Landets ekonomi visar en stark tillväxt med 8 procent och de inre investeringarna har under detta år varit i storleksordningen 700 miljoner euro.
inward (also: inner, interior, inside)
inward (also: internal, visceral)
inward (also: mental, spiritual)
inward

Synonyms (English) for "inward":

inward
ward

Context sentences for "inward" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEurope cannot only look inward during these meetings, we have to look externally.
Europa kan inte bara vara inåtblickande under dessa möten, vi måste agera utåt.
EnglishInward processing would then open the door to cereal imports from the world market.
Då öppnar aktiv förädling dörren för import av spannmål från världsmarknaden.
EnglishSo what we need to look now is, instead of looking outward, we look inward.
Så dit vi behöver titta nu är, istället för att titta utåt, behöver vi blicka innåt.
EnglishAt the same time we are the most open to inward investors in the world.
Samtidigt är vi dem som är mest öppna för ingående investeringar i världen.
EnglishThis will not be done if we forsake these goals to promote inward-looking aims.
Detta kommer inte att ske om vi ignorerar dessa mål för att i stället främja egoistiska syften.
EnglishI am cautious with regard to this question of turning outward and inward.
Jag är försiktig vad det gäller frågan om vi ska vända oss till aktörer utanför eller inom EU.
EnglishThis, however, does not mean that the Union must become inward-looking.
Detta innebär dock inte att unionen skall sluta sig inom sitt skal.
EnglishI actually see it as direct inward investment and, therefore, a very positive thing.
Jag betraktar det som direkta utländska investeringar i landet och därför som något mycket positivt.
EnglishOne last point: I find the European Council extremely inward-looking.
En sista punkt. Jag anser att Europeiska rådet är extremt inåtvänt.
EnglishBut the regulation changes the essence of inward processing.
I och med den här förordningen förändras den aktiva förädlingen i grunden.
EnglishHowever, we have to consider not only outward-looking, but also inward-looking, quality criteria.
Vi måste dock inte bara ta hänsyn till utåtriktade utan även inåtriktade kvalitetskriterier.
EnglishEntry into the Union should trigger inward investment, which Romania badly needs.
Inträdet i EU borde sätta fart på de utländska investeringarna i landet, något som Rumänien verkligen behöver.
EnglishThe European Union has never been inward-looking and short-sighted.
Europeiska unionen har aldrig varit inåtvänd och kortsiktig.
EnglishI am proud of our record in securing inward investment.
Jag känner mig stolt när jag ser hur vi har säkerställt de inkommande direktinvesteringarna.
EnglishWe need to realize that a clean environment makes a region more attractive to inward investment.
Vi måste erkänna att en bra miljö gör att en region blir mer attraktiv som etableringsplats för företag.
EnglishI reject this notion of a fortress Europe which is inward-looking.
Jag vägrar att godta detta inåtvända fästningseuropa.
EnglishWhat a sad, inward-looking, almost ostrich-like speech that was from Commissioner Wallström.
Vilket sorgligt, inåtriktat, nästan strutsliknande tal vi fick höra från kommissionsledamot Margot Wallström.
EnglishIt would therefore be a foolish mistake to think that the practice of inward processing could be a lasting solution.
Vi är alltså fel ute om vi tror att handeln med aktiv förädling är en hållbar lösning.
EnglishIt has been too inward-looking in the way it has functioned and changes there could be productive.
Den har varit alltför inåtvänd i sin arbetssätt, och förändringar på det området skulle kunna vara lönande.
EnglishFor a long time it has been a very inward-looking country.
Det har under lång tid varit ett mycket inåtvänt land.