EN issue
volume_up
{noun}

1. general

issue (also: knot, problem, question, worry)
Clearly, bulk data is an issue and it is an issue that cannot be skirted round.
Helt klart är bulkdata ett problem och det är ett problem som vi inte kan bortse från.
This is not an Italian issue: this is a European issue.
Det här är inte ett italienskt problem: det är ett europeiskt problem.
This is clearly a European issue and one that we have to take seriously.
Detta är uppenbart ett europeiskt problem och ett problem som vi måste ta på allvar.
issue (also: case, interrogation, query, question)
volume_up
fråga {comm. gen.}
That related to only one issue, and that was essentially a procedural issue.
Det gällde endast en fråga, och det var huvudsakligen en förfarandemässig fråga.
This is no longer just an issue of different opinions; it is an issue of facts.
Detta är inte längre bara en fråga om olika åsikter. Det är en fråga om fakta.
It was an issue of people wanting to take power simply as a domestic issue.
Det var fråga om personer som ville uppfatta makt som endast en nationell fråga.
issue (also: act, attraction, copy, item)
Amendment No 17 deals with the issues of staffing.
Ändringsförslag nummer 17 handlar om personalsidan.
The latest issue of the Far Eastern Economic Review reports that there is a relaxation of the rules governing mass demonstrations under way.
Far Eastern Economic review berättar i sitt senaste nummer att reglerna för massdemonstrationer håller på att mjukas upp.
The second problem I would like to mention concerns swift and decisive action on petitions. I am very involved in the Committee on Petitions' work on environmental issues.
Problem nummer två: Snabbhet och beslutsfattande i arbetet med framställningar.
issue (also: matter)
It does not foresee an in-depth regulation of ethical issues.
Avsikten är inte att skapa en ingående reglering av etiska spörsmål.
Madam President-in-Office of the Council, my question touched on two issues.
Min fråga innehöll två spörsmål.
The ethical issues relating to the use of tissues and cells are indeed sensitive.
De etiska spörsmål som har att göra med användning av vävnader och celler är minst sagt känsliga.
issue (also: edition, release)
volume_up
utgåva {comm. gen.}
It was basically a regenerative medicine issue.
Det var i grund och botten en utgåva om regenerativ medicin.
The next issue will be published in 2009.
Nästa utgåva publiceras 2009.
This was an issue from 2002 that they published with a lot of different articles on the bionic human.
Detta var en utgåva från 2002 som de publicerade med en massa olika artiklar om den tekniskt uppgraderade människan.
issue
volume_up
dagsupplaga {comm. gen.}
volume_up
konsekvens {comm. gen.}
The devaluation of the dollar is not only a monetary policy issue.
Konsekvenserna av dollarns devalvering är inte bara penningpolitiska.
The three-year extension and its implications will be a key issue in the debate.
Då kommer just denna förlängning med tre år och de därmed sammanhängande konsekvenserna att diskuteras.
Russia is still not a WTO member, so we can try to solve this issue only through bilateral negotiations with Russia.
Delar kommissionen denna uppfattning om konsekvenserna av EU: s jordbrukspolitik?
issue (also: emission)
volume_up
emission {comm. gen.}
Issue: the date of issue of the security.
Emission: datum för värdepappersemissionen.
Emission: värdepapperets utgivningsdatum.
For the first seven months of this year on the international capital markets, issues in euros represented 27 % of international issues.
Under 1999 års sju första månader stod euron för 27 procent av de internationella emissionerna på de internationella kapitalmarknaderna.

2. business

issue

Context sentences for "issue" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFinally, President-in-Office, I would like to mention the data protection issue.
Slutligen, herr rådsordförande, skulle jag vilja nämna frågan om uppgiftsskydd.
EnglishWe have here a real health issue, which we must regulate as quickly as possible.
Detta är ett verkligt hälsoproblem, som vi måste reglera så snabbt som möjligt.
EnglishThe issue has huge implications for the democracy and freedom of communications.
Frågan har enorm betydelse för demokratin och friheten för telekommunikationerna.
EnglishSo we decided on a method of looking at the entire issue, without any overlaps.
Vi beslutade således om en metod för att behandla hela frågan utan överlappning.
EnglishThe first issue is that of religious minorities, the second is that of prisoners.
Den första frågan rör de religiösa minoriteterna, den andra fångarnas situation.
EnglishThe issue is whether we have a common set of norms in Europe which govern us all.
Frågan är om vi har en gemensam uppsättning normer i Europa som gäller oss alla.
EnglishShe wrote that today, in Iran, this is far more serious than the nuclear issue.
Hon skrev att i dagens Iran är detta mycket mer bekymmersamt än kärnteknikfrågan.
EnglishIt is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.
Det är om den känsliga frågan om införselkvoter som åsikterna på allvar går isär.
EnglishI should like to thank Mrs Yade for having raised the issue of procedural rights.
Jag vill tacka Rama Yade för att hon tog upp frågan om rättssäkerhetsgarantier.
EnglishThe issue of funding for these security measures has not been mentioned, however.
Frågan om hur dessa säkerhetsåtgärder ska finansieras har emellertid inte nämnts.
EnglishIf the majority wants to tackle this issue from that perspective, that is fine.
Om majoriteten vill hantera den här frågan ur det perspektivet så är det väl bra.
EnglishI am involved with the workers at Dell and that particular issue at the moment.
Jag har för närvarande kontakt med medarbetarna på Dell om just den här frågan.
EnglishLet us not leave these countries alone in facing the issue of European borders.
Vi får inte lämna dessa länder ensamma inför frågan om de europeiska gränserna.
EnglishDid it not issue Russian passports to the Georgian population of South Ossetia?
Har man inte utfärdat ryska pass till den georgiska befolkningen i Sydossetien?
EnglishI urge you, then, to keep the issue of control and inspection in mind as well.
Jag uppmanar er alltså att också komma ihåg frågan om kontroll och inspektioner.
EnglishThis means that the issue of solidarity must be addressed in a broader context.
Detta innebär att frågan om solidaritet måste tas upp i ett bredare sammanhang.
EnglishI would like to take issue with someone who said we have not been clear enough.
Jag håller inte med den som hävdade att vi inte har varit tillräckligt tydliga.
EnglishI just want to make one point in relation to this whole issue of foot-and-mouth.
Jag vill bara ta upp en sak i förhållande till hela frågan om mul- och klövsjukan.
EnglishI think the rapporteur has seen to it that it covers the whole issue, however.
Jag anser att föredraganden har sett till att det i varje fall bildar en helhet.
EnglishAs soon as the Picasa team fixes the issue, your background image should return.
Så snart Picasa-teamet har åtgärdat problemet kommer bakgrundsbilden tillbaka.