EN jam
volume_up
{noun}

1. general

volume_up
tur {comm. gen.}
jam (also: die, heat, mill, press)
volume_up
press {comm. gen.}
jam (also: locking)
volume_up
låsning {comm. gen.}
jam (also: crush, press, scrum, squeeze)
volume_up
trängsel {comm. gen.}
The second specific question was also asked by Mr Sterckx, with respect to showing the costs of traffic jams and congestion.
Den andra specifika frågan ställdes också av Dirk Sterckx, och handlade om att visa kostnaderna för trafikstockningar och trängsel.
jam (also: disorder, disturbance, upset)
volume_up
störning {comm. gen.}
jam
volume_up
kläm {comm. gen.} (besvärlig situation)
jam
volume_up
knipa {comm. gen.} (besvärlig situation)
Om du hamnar i knipa, kan du ringa mig.
jam
jam
volume_up
störning i radio {comm. gen.} [ex.]

2. gastronomy

jam
volume_up
sylt {comm. gen.}
No, the usual image of the Wl calendar is of plums and jam and country views.
Nej, våra kalendrar brukar innehålla bilder på plommon, sylt och landskap.
Not quite the jam and " Jerusalem " the ladies are usually known for.
Ett stort kliv från den sylt som damerna är kända för.
As you know, pensioners, like children, love eating jam.
Det är väl känt att pensionärer, liksom småbarn, älskar sylt.
jam (also: squish)
volume_up
marmelad {comm. gen.}
If jam or cola were as harmful as tobacco, they would certainly be banned.
Om marmelad eller Coca-cola vore lika farligt som tobak skulle de säkert förbjudas.
5. fruit jams, jellies and marmalades and chestnut purée intended for human consumption
5. sylt, gelé och marmelad samt sötad kastanjepuré avsedda som livsmedel
It concerns not accepting the general use of a chemical flavouring in jams and marmalades, that is vanillin.
Det handlar om att man inte skall godkänna ett allmänt bruk av ett artificiellt aromämne i sylt och marmelad, nämligen vanillin.

3. music

jam
volume_up
jam {comm. gen.}
Pearl Jam, 96 albums released in the last two years.
Pearl Jam, har släppt 96 plattor under de två senaste åren.
We have just met with Nazanin Afshin-Jam, who is a human rights leader who focuses on ending child executions.
Vi har just träffat Nazanin Afshin-Jam, som är en människorättsledare som arbetar för att stoppa avrättningar av barn.

4. transportation

jam
However, we have to admit that the road is not an easy one, that there are traffic jams, blockages and sometimes even one-way streets along the way.
Men vi måste medge att det inte är någon lätt väg, och att det ibland blir trafikstockningar, stopp och enkelriktat.
jam
volume_up
stockning {comm. gen.}

Context sentences for "jam" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Duisenberg should in fact be here by now but he is stuck in a traffic jam.
Egentligen borde Duisenberg vara här nu, men han sitter i en bilkö.
EnglishThis log-jam urgently needs to be cleared; we have to revive our European fiscal agenda.
Det är angeläget att dessa möjliggörs, vår europeiska fiskala dagordning måste aktiveras.
EnglishThe fact is that this House is always being promised jam tomorrow if only we would be patient.
Parlamentet utlovas alltid guld och gröna skogar i morgon om vi bara visar lite tålamod.
EnglishTo me it is a deal that promises the EU jam tomorrow and gives the US the jam today.
För mig är det ett avtal som lovar runt men håller tunt när det gäller EU, men som gynnar USA direkt.
EnglishDo you realize that this is Mooseport's first traffic jam since... ever!
Det här är Mooseports första trafikstockning... någonsin!
EnglishHowever, we cannot keep falling for fake promises of jam tomorrow.
Vi måste emellertid sluta falla för sådana falska löften.
EnglishThey stop at floors unnecessarily, overload and jam.
De stannar i onödan på olika våningar, blir överbelastade och stannar.
EnglishThere is not enough bread and jam for all of them.
Brödet och marmeladen räckte inte till alla tre.
EnglishI do not whether you think that would be helpful but it might be a first step in breaking the log-jam.
Jag vet inte om ni anser att detta skulle vara till nytta, men det skulle kunna vara ett första steg i att bryta det låsta läget.
EnglishHe tells me he was caught in a traffic jam.
Han sa att han hade fastnat i trafiken.
EnglishLosing of labels, because we are not jam jars.
EnglishI'll get the jam, you get the door.
Jag tar marmeladen, du öppnar dörren.
EnglishWe cannot discuss the issue of European defence as if we were debating the need for a European directive on jam.
Vi kan inte diskutera frågan om europeiskt försvar på samma sätt som vi diskuterar om vi behöver ett europeiskt marmeladdirektiv eller inte.
EnglishThe restaurant's jam-packed.
EnglishLook, I hate plum jam.
EnglishI do, I hate plum jam.
EnglishWhen I tabled this question there was in fact a log-jam in the Council and there was no discussion, which was the purpose for tabling the question.
När jag lade fram denna fråga rådde det faktiskt dödläge i rådet och det blev ingen diskussion, vilket var syftet med den framlagda frågan.
EnglishThat's a bad jam.
EnglishAnd so, as a child, I saw jam disappear from the breakfast table, then margarine disappeared, then bread became too expensive, then milk became rationed.
Så, som barn, såg jag ibland marmeladen försvinna från frukostbordet, sedan försvann smöret, sedan blev brödet för dyrt, sedan blev mjölken ransonerad.
EnglishEleven years ago I and my eldest son, who was then very young, were stuck in the middle of a traffic jam in Jerusalem because there was a bomb somewhere.
För elva år sedan satt jag och min äldsta son, som då var mycket ung, fast i en trafikstockning i Jerusalem på grund av att det fanns en bomb någonstans.