EN just
volume_up
{adjective}

just (also: correct, exact, good, proper)
volume_up
rätt {adj.}
Now is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
Nu har parlamentet sin chans att göra det som är rätt och rättvist och gott.
We have got some things right and some things wrong, just as your country, Germany, has.
Vi har gjort en del saker rätt och andra saker fel, precis som ditt land Tyskland.
In view of this, Commissioner Monti's initiative has come at just the right time.
Kommissionär Montis initiativ i det hänseendet kom därför vid rätt tillfälle.
We seek a just world order in which there may be a need for policing actions.
Vi eftersträvar en rättvis världsordning där det kan finnas behov av polisiära ingripanden.
It will be a long journey, but it is a morally right and just one.
Det kommer att bli en lång resa, men den är moraliskt riktig och rättvis.
Our negotiators must fight hard for a fair and just framework as well as a free market.
Våra förhandlare måste kämpa hårt för en rättvis och riktig ram, liksom för en fri marknad.
It will be a long journey, but it is a morally right and just one.
Det kommer att bli en lång resa, men den är moraliskt riktig och rättvis.
Our negotiators must fight hard for a fair and just framework as well as a free market.
Våra förhandlare måste kämpa hårt för en rättvis och riktig ram, liksom för en fri marknad.
Who will interpret this just principle and who will implement it?
Detta är en mycket riktig princip, men vem skall tolka den och vem skall tillämpa den?
We should do more than just criticise, for which we have just grounds.
Vi bör göra mer än bara kritisera, även om vår kritik är berättigad.
Europe is demonstrating that it represents a level of decision making that is not just necessary and effective, but also legitimate.
EU visar att det står för en nivå av beslutsfattande som inte bara är nödvändig och effektiv, utan även berättigad.
The United States of America is setting an odious example in what could be a just cause: that of the fight against terrorism.
Förenta staterna statuerar exempel på ett avskyvärt sätt med en förevändning som skulle kunna vara berättigad: kampen mot terrorism.
just (also: legitimate)
So this accusation is not very proper, although we know there are some moral problems related to just one 'service'.
Anklagelsen är därför inte särskilt befogad, även om vi vet att det finns en del moraliska problem förknippade med just en ”tjänst”.
I think, however, that these just criticisms of individuals should in some way prompt us to examine our consciences.
Men den befogade kritiken när det gäller personer bör i viss mån ses som en självrannsakan.
It is debatable just how much of ECOFIN's die-hard approach was totally justified, but perhaps we are now in a position to leave this behind us.
Det är diskutabelt i vilken utsträckning denna konservatism från Ekofins sida har varit helt befogad, men vi kan kanske i dag lämna den frågan bakom oss.
To suggest for one moment that the policies of this European Union are impartial is just ridiculous.
Att för ett ögonblick antyda att EU:s politik är opartisk är bara löjligt.
Finally, if profiling is to be used legally and fairly as a means of contributing to the maintenance of security, a coherent and just legal framework must be established.
Min sista punkt är att om profilering ska användas lagligt och rättvist för att bidra till att upprätthålla säkerheten måste vi skapa en enhetlig och välgrundad rättslig ram.
just
It shall be a democratic and just nation, where there shall be no room for oppression and injustice ...'.
Det ska vara en demokratisk och rättrådig stat, där det inte ska finnas plats för förtryck och orättvisa ...”

Context sentences for "just" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have five minutes for the PPE-DE Group, so could I just say my last few words?
(EN) Jag har fem minuter för PPE-DE-gruppen, så kan jag få säga mina sista ord?
EnglishWhen it comes to erasing personal data, it is just a question of being sensible.
När det gäller avlägsnande av uppgifter handlar det om en åtgärd av sunt förnuft.
EnglishLet me just give you a few examples, first of rules and the war on moral skill.
Låt mig visa några exempel. ~~~ Först på regler och kriget mot moralisk förmåga.
EnglishIf you leave them at home, you may be fined but cannot be expelled just for this.
Om du lämnar id-handlingarna hemma kan du få böter, men du kan inte bli utvisad.
EnglishThere are many concerns about content and I will refer to them in just a second.
Det finns en del oro vad gäller innehållet och jag skall tala om det inom kort.
EnglishReconciliation is almost inconceivable unless a just new order is put in place.
Det är nästan omöjligt med försoning såvida inte ett rättvist nytt system införs.
EnglishI am pleased to see that you are just as full of life as the young Karl-Heinz.
Det gläder mig att se att ni är i samma fulla vigör nu som den yngre Karl-Heinz.
EnglishFinally, I just want to say also that more needs to be done in combating fraud.
Slutligen kan jag konstatera att mer behöver göras för att bekämpa bedrägerier.
EnglishThe fact is that it could just as easily have been a citizen of another country.
Faktum är att det lika gärna kunde ha gällt en medborgare från ett annat land.
EnglishIn order to be elected as a local councillor, you just have to want to be elected.
För att bli vald till lokal ledamot av fullmäktige räcker det med att vilja det.
EnglishConsequently, all this may well be crude but it is just a touch more practical.
Resultatet är att detta kanske är grossier, men det är en aning mera praktiskt.
EnglishIt is not just the Commission and Parliament which need to think about their role.
Det är inte enbart kommissionen och parlamentet som behöver tänka över sin roll.
EnglishAnd my love affair with the ocean is ongoing, and just as strong as it ever was.
Och min kärleksaffär med havet är pågående, och lika stark som den någonsin varit.
EnglishIt says something about just how susceptible modern societies are to disruption.
Det är ju ett tecken på hur pass känsliga för störningar moderna samhällen är.
EnglishJust as you are responsive to us, we have to be responsive to those who elect us.
På samma sätt som ni är lyhörd för oss, måste vi vara lyhörda för våra väljare.
EnglishMust all Europeans give up sugar just because its German grandmother is diabetic?
Måste alla européer sluta äta socker, eftersom den tyska mormodern är diabetiker?
EnglishI already made a contribution, but I would like to make just a further point here.
Jag har redan gjort ett inlägg, men jag skulle vilja ta upp ytterligare en sak.
EnglishI should just like to bring up a few other small points, small in a certain sense.
Jag skulle också vilja ta upp ett par andra små punkter, små i viss bemärkelse.
EnglishThese were not just any immigrants: they were Somalis, Mr President-in-Office!
Det var inte vilka invandrare som helst: det var somalier, herr rådsordförande!
EnglishIf I could just harness that ingenuity and channel it into something constructive.
Om jag kunde tämja den energin dom har och fokusera den till något konstruktivt