EN

keep {noun}

volume_up
We must keep our milk farmers farming and the communities where they earn their living as viable entities.
Vi måste låta våra mjölkbönder fortsätta bedriva jordbruk och bevara de samhällen där de förtjänar sitt uppehälle som livsdugliga enheter.
Just go and see what's keeping Raze, will you?
Gå och se efter vad det är som uppehåller Raze.
keep
volume_up
torn {n} (i borg)
Gevär i tornet och på värnet.
keep

Context sentences for "keep" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhy do we not dare to stand by what we keep announcing in our campaign speeches?
Varför tilltror vi oss inte att stå för det som vi alltid förkunnar i valtalen?
EnglishWhen dialing, here are a few things to keep in mind to make your fax successful:
När du slår numret finns det några saker du bör tänka på för att faxa utan fel:
EnglishI urge you, then, to keep the issue of control and inspection in mind as well.
Jag uppmanar er alltså att också komma ihåg frågan om kontroll och inspektioner.
EnglishI believe it is easier to keep income policy in check than it is price policy.
Jag tror att det är lättare att kontrollera en inkomstpolitik än en prispolitik.
EnglishPeople keep talking about cumbersome procedures and asking me to streamline them.
Folk pratar hela tiden om besvärliga förfaranden och ber mig att göra dem enklare.
EnglishIf we keep this in mind at all times, we will be able to meet their expectations.
Om vi alltid håller detta i minnet kommer vi att kunna infria deras förväntningar.
EnglishPeople keep saying that this is a technical report because it is so complicated.
Det sägs ständigt att detta är ett tekniskt betänkande som skulle vara så komplext.
EnglishI also hope that the Member States and the Commission will keep the debate alive.
Jag hoppas även att medlemsstaterna och kommissionen håller debatten vid liv.
EnglishThe imperative is to keep people safe - and Europe has a key role to play here.
Det viktigaste är människors säkerhet - och här fyller EU en viktig funktion.
EnglishI believe that we must keep a grip on reality and focus on what is tangible.
Jag tror att man måste vara verklighetsnära, att man måste söka konkreta former.
EnglishMoreover, we must keep in mind the historic reasons for their social exclusion.
Dessutom måste vi komma ihåg de historiska skälen bakom den sociala utestängningen.
EnglishMr President, on a point of order, even the interpreters cannot keep up with you.
(EN) Herr talman! Jag vill ta upp en ordningsfråga, inte ens tolkarna hinner med er.
EnglishI shall therefore try to keep strictly to the speaking time allocated to me.
Jag ska därför försöka begränsa mig till den talartid som jag fått mig tilldelad.
EnglishWe also expect you to keep the promises you made to the House in this regard.
Vi räknar också med att ni håller det löfte ni gav kammaren i detta hänseende.
EnglishAs these medicines keep for five years, there certainly needs to be a plan drawn up.
Eftersom dessa läkemedel är hållbara i fem år behöver förvisso en plan göras upp.
EnglishSo we must keep the importance of that peace process very much in our minds.
Vi måste därför verkligen hela tiden tänka på hur viktig den fredsprocessen är.
EnglishWe also expect you to keep the promises you made to the House in this regard.
Den tredje frågan rör EU: s östliga dimension och EU: s nya grannskapspolitik.
EnglishAs you know, we keep regular track of the convergence or non-convergence of prices.
Som ni vet övervakar vi regelbundet utveckling av priserna i detta sammanhang.
EnglishWe keep hearing that this is fair, and that there are historical reasons for this.
Vi får höra att det är rättvist, och att det finns historiska skäl till det.
EnglishWe cannot keep silent and we are calling for a return to constitutional order.
Vi får inte tiga och vi kräver ett återupprättande av det författningsenliga styret.