EN keep
volume_up
{noun}

We must keep our milk farmers farming and the communities where they earn their living as viable entities.
Vi måste låta våra mjölkbönder fortsätta bedriva jordbruk och bevara de samhällen där de förtjänar sitt uppehälle som livsdugliga enheter.
Just go and see what's keeping Raze, will you?
Gå och se efter vad det är som uppehåller Raze.
keep
volume_up
torn {n} (i borg)
Gevär i tornet och på värnet.
keep
volume_up
huvudtorn {n} (i borg)

Context sentences for "keep" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen dialing, here are a few things to keep in mind to make your fax successful:
När du slår numret finns det några saker du bör tänka på för att faxa utan fel:
EnglishWhy do we not dare to stand by what we keep announcing in our campaign speeches?
Varför tilltror vi oss inte att stå för det som vi alltid förkunnar i valtalen?
EnglishI urge you, then, to keep the issue of control and inspection in mind as well.
Jag uppmanar er alltså att också komma ihåg frågan om kontroll och inspektioner.
EnglishWe should perhaps all keep in mind our common stated goal of 'better regulation'.
Vi borde kanske alla hålla vårt gemensamma mål om ?förenklade regler? i åtanke.
EnglishI believe it is easier to keep income policy in check than it is price policy.
Jag tror att det är lättare att kontrollera en inkomstpolitik än en prispolitik.
EnglishThe aim of the EU must therefore be to keep Ukraine on the Union's radar screen.
EU:s strävan måste därför vara att hålla kvar Ukraina på unionens radarskärm.
EnglishThis is an excellent example of why we need to keep the two approaches together.
Detta är ett utmärkt exempel på varför vi behöver hålla ihop dessa båda strategier.
EnglishWe know that this is a very tight schedule, but we hope to be able to keep to it.
Vi vet att detta är ett mycket pressat program, men vi hoppas kunna hålla det.
EnglishPeople keep talking about cumbersome procedures and asking me to streamline them.
Folk pratar hela tiden om besvärliga förfaranden och ber mig att göra dem enklare.
EnglishIf we keep this in mind at all times, we will be able to meet their expectations.
Om vi alltid håller detta i minnet kommer vi att kunna infria deras förväntningar.
EnglishPeople keep saying that this is a technical report because it is so complicated.
Det sägs ständigt att detta är ett tekniskt betänkande som skulle vara så komplext.
EnglishMoreover, we must keep in mind the historic reasons for their social exclusion.
Dessutom måste vi komma ihåg de historiska skälen bakom den sociala utestängningen.
EnglishI also hope that the Member States and the Commission will keep the debate alive.
Jag hoppas även att medlemsstaterna och kommissionen håller debatten vid liv.
EnglishThe imperative is to keep people safe - and Europe has a key role to play here.
Det viktigaste är människors säkerhet - och här fyller EU en viktig funktion.
EnglishNow they want back into government, but think they should keep their Army Council.
Nu vill de tillbaka in i regeringen, men anser att de ska få behålla sitt arméråd.
EnglishUnfortunately, Mr Schmitt's resolution fails to keep its introductory promise.
Tyvärr så lyckas inte Schmitts resolution hålla sig till sin inledande utfästelse.
EnglishI believe that we must keep a grip on reality and focus on what is tangible.
Jag tror att man måste vara verklighetsnära, att man måste söka konkreta former.
EnglishWe are told that MONUC is not there to wage war, that it is there to keep the peace.
Man har sagt att Monuc inte är där för att föra krig, utan för att bevara freden.
EnglishWe must now calm things down, and not keep mentioning the seriousness of the crisis.
Nu måste vi lugna ner oss och inte fortsätta att tala om hur allvarlig krisen är.
EnglishMr Schulz makes little effort to keep his irritation with the Council to himself.
Martin Schulz försöker knappt ens att hålla sin irritation över rådet för sig själv.