"to keep in" translation into Swedish

EN

"to keep in" in Swedish

EN to keep in
volume_up
{verb}

1. general

Precisely because the transatlantic dialogue is so meaningful and irreplaceable, it is important to keep the lines of communication with our American friends open.
Jag kan hålla med om att 1949 års Genèvekonvention inte längre fullt ut räcker till för att täcka upp för nya hot som terrorism.
to keep in (also: to bit, to bridle, to chasten, to check)
to keep in (also: to hold back, to stop)
Therefore, the Members are all free to have their own - quite legitimate - views, but in meetings of our institution would they kindly keep them to themselves!
Kan då var och en vara snäll och hålla inne med sina - för övrigt helt legitima - synpunkter.

2. British English

to keep in
to keep in

Context sentences for "to keep in" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhy do we not dare to stand by what we keep announcing in our campaign speeches?
Varför tilltror vi oss inte att stå för det som vi alltid förkunnar i valtalen?
EnglishWhen dialing, here are a few things to keep in mind to make your fax successful:
När du slår numret finns det några saker du bör tänka på för att faxa utan fel:
EnglishI urge you, then, to keep the issue of control and inspection in mind as well.
Jag uppmanar er alltså att också komma ihåg frågan om kontroll och inspektioner.
EnglishI believe it is easier to keep income policy in check than it is price policy.
Jag tror att det är lättare att kontrollera en inkomstpolitik än en prispolitik.
EnglishWe should perhaps all keep in mind our common stated goal of 'better regulation'.
Vi borde kanske alla hålla vårt gemensamma mål om ?förenklade regler? i åtanke.
EnglishThis is an excellent example of why we need to keep the two approaches together.
Detta är ett utmärkt exempel på varför vi behöver hålla ihop dessa båda strategier.
EnglishPeople keep talking about cumbersome procedures and asking me to streamline them.
Folk pratar hela tiden om besvärliga förfaranden och ber mig att göra dem enklare.
EnglishThe aim of the EU must therefore be to keep Ukraine on the Union's radar screen.
EU:s strävan måste därför vara att hålla kvar Ukraina på unionens radarskärm.
EnglishIf we keep this in mind at all times, we will be able to meet their expectations.
Om vi alltid håller detta i minnet kommer vi att kunna infria deras förväntningar.
EnglishWe know that this is a very tight schedule, but we hope to be able to keep to it.
Vi vet att detta är ett mycket pressat program, men vi hoppas kunna hålla det.
EnglishThat does not of course mean that Europe should keep its hands off health policy.
Detta betyder självklart inte att Europa ska hålla sig utanför hälsopolitiken.
EnglishWe should perhaps all keep in mind our common stated goal of 'better regulation '.
Vi borde kanske alla hålla vårt gemensamma mål om? förenklade regler? i åtanke.
EnglishPeople keep saying that this is a technical report because it is so complicated.
Det sägs ständigt att detta är ett tekniskt betänkande som skulle vara så komplext.
EnglishI also hope that the Member States and the Commission will keep the debate alive.
Jag hoppas även att medlemsstaterna och kommissionen håller debatten vid liv.
EnglishThe imperative is to keep people safe - and Europe has a key role to play here.
Det viktigaste är människors säkerhet - och här fyller EU en viktig funktion.
EnglishNow they want back into government, but think they should keep their Army Council.
Nu vill de tillbaka in i regeringen, men anser att de ska få behålla sitt arméråd.
EnglishUnfortunately, Mr Schmitt's resolution fails to keep its introductory promise.
Tyvärr så lyckas inte Schmitts resolution hålla sig till sin inledande utfästelse.
EnglishWe must keep hammering home the point that it is essential for the USA to ratify.
Vi måste fortsätta betona att det är nödvändigt att USA går över till ratificering.
EnglishI believe that we must keep a grip on reality and focus on what is tangible.
Jag tror att man måste vara verklighetsnära, att man måste söka konkreta former.
EnglishMoreover, we must keep in mind the historic reasons for their social exclusion.
Dessutom måste vi komma ihåg de historiska skälen bakom den sociala utestängningen.