EN to keep on
volume_up
{verb}

I hope we will keep talking, that we will keep discussing.
Jag hoppas vi ska fortsätta samtala med varandra, att vi ska fortsätta diskutera.
What is important is to keep our eyes on the horizon and to keep working towards it.
Vad som är viktigt är att se mot horisonten och fortsätta arbeta mot den.
We need to keep on working, we need to keep driving gender equality policies forward.
Vi måste fortsätta att arbeta; vi måste driva denna typ av jämställdhetsfrågor framåt.
You can keep doing that forever, the dog is never going to move.
Ni kan hålla sådär i evigheter, hunden kommer inte att röra sig.
We cannot keep giving lentils to people."
Vi kan inte hålla att ge linser till människor."
If farms are to be enabled to plan with certainty then we cannot keep changing course every couple of years.
Om jordbruksföretagen ska kunna planera kan vi inte hålla och ändra kurs med några års mellanrum.
to keep on (also: to keep up)
I have heard that the German Government intends to keep stonewalling.
Jag har hört att den tyska regeringen har tänkt fortsätta med förhalningspolitiken.
Let us make progress on enlargement; let us keep the show on the road.
Låt oss fortsätta med utvidgningen, låt oss hålla oss kvar på vägen.
If we start children eating healthy at a young age, they will keep up the habit.
Om vi får barnen att börja äta hälsosamt när de är små kommer de att fortsätta med den vanan.
Well, if you're gonna keep the bullets, just keep the gun.
Om ni ska behålla kulorna så kan ni behålla pistolen.
Therefore, let us keep our research and, in particular, let us also keep animal experimentation.
Låt oss därför behålla vår forskning och låt oss framför allt också behålla djurförsöken.
He wanted to give up the dangerous kind of science and keep the good bits.
Han ville avstå från den farliga vetenskapen och behålla godbitarna.
to keep on
That the Socialists wanted to keep it that way is also a matter of concern.
Att socialdemokraterna ville ha kvar detta är också bekymmersamt.
They are not to be prohibited if a Member State wants to keep that option open.
Dessa blir inte förbjudna om en medlemsstat vill ha kvar den möjligheten.
The Commission would therefore like to keep this option open.
Alltså det är därför som kommissionen helst skulle vilja ha kvar denna möjlighet.
to keep on (also: to nag, to worry, to hassle)
to keep on
hålla att göra något
to keep on (also: to keep)
to keep on
to keep on (also: to continue, to go on)

Context sentences for "to keep on" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen dialing, here are a few things to keep in mind to make your fax successful:
När du slår numret finns det några saker du bör tänka på för att faxa utan fel:
EnglishWhy do we not dare to stand by what we keep announcing in our campaign speeches?
Varför tilltror vi oss inte att stå för det som vi alltid förkunnar i valtalen?
EnglishI urge you, then, to keep the issue of control and inspection in mind as well.
Jag uppmanar er alltså att också komma ihåg frågan om kontroll och inspektioner.
EnglishWe should perhaps all keep in mind our common stated goal of 'better regulation'.
Vi borde kanske alla hålla vårt gemensamma mål om ?förenklade regler? i åtanke.
EnglishI believe it is easier to keep income policy in check than it is price policy.
Jag tror att det är lättare att kontrollera en inkomstpolitik än en prispolitik.
EnglishThe aim of the EU must therefore be to keep Ukraine on the Union's radar screen.
EU:s strävan måste därför vara att hålla kvar Ukraina på unionens radarskärm.
EnglishThis is an excellent example of why we need to keep the two approaches together.
Detta är ett utmärkt exempel på varför vi behöver hålla ihop dessa båda strategier.
EnglishWe know that this is a very tight schedule, but we hope to be able to keep to it.
Vi vet att detta är ett mycket pressat program, men vi hoppas kunna hålla det.
EnglishPeople keep talking about cumbersome procedures and asking me to streamline them.
Folk pratar hela tiden om besvärliga förfaranden och ber mig att göra dem enklare.
EnglishIf we keep this in mind at all times, we will be able to meet their expectations.
Om vi alltid håller detta i minnet kommer vi att kunna infria deras förväntningar.
EnglishWe should perhaps all keep in mind our common stated goal of 'better regulation '.
Vi borde kanske alla hålla vårt gemensamma mål om? förenklade regler? i åtanke.
EnglishThat does not of course mean that Europe should keep its hands off health policy.
Detta betyder självklart inte att Europa ska hålla sig utanför hälsopolitiken.
EnglishPeople keep saying that this is a technical report because it is so complicated.
Det sägs ständigt att detta är ett tekniskt betänkande som skulle vara så komplext.
EnglishMoreover, we must keep in mind the historic reasons for their social exclusion.
Dessutom måste vi komma ihåg de historiska skälen bakom den sociala utestängningen.
EnglishI also hope that the Member States and the Commission will keep the debate alive.
Jag hoppas även att medlemsstaterna och kommissionen håller debatten vid liv.
EnglishThe imperative is to keep people safe - and Europe has a key role to play here.
Det viktigaste är människors säkerhet - och här fyller EU en viktig funktion.
EnglishNow they want back into government, but think they should keep their Army Council.
Nu vill de tillbaka in i regeringen, men anser att de ska få behålla sitt arméråd.
EnglishUnfortunately, Mr Schmitt's resolution fails to keep its introductory promise.
Tyvärr så lyckas inte Schmitts resolution hålla sig till sin inledande utfästelse.
EnglishI believe that we must keep a grip on reality and focus on what is tangible.
Jag tror att man måste vara verklighetsnära, att man måste söka konkreta former.
EnglishWe are told that MONUC is not there to wage war, that it is there to keep the peace.
Man har sagt att Monuc inte är där för att föra krig, utan för att bevara freden.