EN kept
volume_up
{adjective}

kept (also: port, held)
You, my dear colleagues on the right, are perpetuating a traditional system with a male breadwinner and his little wife, with her little job on the side, kept neatly under his thumb.
Ni bevarar ett traditionellt system med en manlig familjeförsörjare och dennes lilla fru, hon har ett litet arbete vid sidan av, hårt hållen i hans tygel.

Synonyms (English) for "kept":

kept
English

Context sentences for "kept" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishClearly, commitments made within the Eurogroup are either kept or they are not.
Åtaganden som görs inom Eurogruppen fullgörs tydligen eller så fullgörs de inte.
EnglishHow many of those fall by the wayside - or, indeed, is there ever a record kept?
Hur många av dessa klagande slås ut - för man överhuvudtaget register över detta?
EnglishThis distinction must be kept and the two must not be confused with one another.
Denna skillnad måste bibehållas och dessa två får inte blandas ihop med varandra.
EnglishIf you answer No the current page will be kept in addition to the two new pages.
Om Du svarar Nej så bibehålls både den aktuella sidan och de båda nya sidorna.
EnglishBut that is one of the best-kept secrets in Europe and in the developing world.
Men det är en av de bäst bevarade hemligheterna i EU och i utvecklingsländerna.
EnglishHe gave us a list of 3 000 working parties, which had so far been kept secret.
Han gav oss en förteckning över 3 000 arbetsgrupper som hittills hållits hemliga.
EnglishFar too often in the past we have found that promises have been made and not kept.
Tidigare har vi alldeles för ofta funnit att löften har getts men inte hållits.
EnglishIf there is a constant threat of an EU inspection, standards tend to be kept up.
Hot om granskning från unionens sida gör att säkerhetsrutinerna upprätthålls.
EnglishI think any exceptions to this principle should be kept to the absolute minimum.
Jag anser att undantag från denna princip skall begränsas till ett absolut minimum.
EnglishHe had all the information and for understandable reasons he kept it to himself.
Han hade all information och av förståeliga skäl höll han den för sig själv.
EnglishIt is also remarkable that it is even being kept secret from the Swedish Government.
Det är också märkligt att man håller den hemlig även för den svenska regeringen.
EnglishWhether agreements of this kind will then be kept is another question altogether.
Men om överenskommelser av den typen hålls eller inte är en helt annan fråga.
EnglishAnd then it turned into this big, fat lie... so you kept not telling me about it...
Och sen förvandlades det till en stor fet lögn... som du inte berättade för mig...
EnglishThat is why it is important that deadlines are kept, particularly 2 November.
Det är därför det är viktigt att tidsfristerna hålls, särskilt den 2 november.
EnglishIn any case, Parliament will be kept politically informed by the European Commission.
Parlamentet kommer i varje fall att hållas politiskt informerat av kommissionen.
EnglishFor these the Council has kept the Commission's figure for commitment appropriations.
Rådet beslutade om åtagandebemyndiganden med det belopp som kommissionen önskade.
EnglishI must ask that these be kept separate and that the work not be confused in this way.
Jag ber om att man håller isär detta och inte trasslar till arbetet på detta vis.
EnglishI would have liked it if we had kept the derogation for agriculture and forestry.
Jag hade gillat den om vi hade behållit undantaget för jord- och skogsbruk.
EnglishThe costs of the market organization for potato starch are being kept under control.
Kostnaderna för denna marknadsreglering för potatisstärkelse hålls under kontroll.
EnglishNor is the European Parliament competent; it is merely kept up to date (Article 21).
Inte heller är Europaparlamentet behörigt. Det hålls bara underrättat (artikel 21).