"to kill off" translation into Swedish

EN

"to kill off" in Swedish

EN to kill off
volume_up
{verb}

There is a need to guarantee an appropriate standard of sterilisation in order to kill off pathogens.
En väl avpassad steriliseringsstandard för att döda sjukdomsalstrare måste garanteras.
Had they wanted to kill off the Foundation they probably could not have gone about it in a better way.
Om det hade bestämt sig för att döda stiftelsen kunde det inte ha gjort det bättre.
The Europe that is being built for us, hidden from the people's view, threatens to kill off the European idea.
Det Europa som man har byggt åt oss utan insyn för folken riskerar att döda den europeiska idén.
to kill off (also: to finish, to kill)
Is this the time to kill off employers and deprive sub-contractors of their main clients?
Är det verkligen rätt tillfälle att ta kål arbetsgivarna och beröva underleverantörerna deras största kunder?
It would also kill off the idea which says that the future of third-world countries would be improved.
En utvärdering skulle också ta kål idén som säger att tredje världens länder skulle få det bättre.
to kill off (also: to kill)

Context sentences for "to kill off" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo anyone who wishes to kill off the Statute need only propose this sort of linkage.
Den som inte vill att vi skall ha någon stadga kan alltså lägga fram det förslaget.
EnglishYou are helping to kill off an industry which is already in serious bother.
Ni bidrar till att en industri som redan har stora svårigheter dör ut.
EnglishWe should not kill it off until we are sure it is not being effective.
Vi borde inte avfärda det förrän vi är säkra på att det inte är effektivt.
EnglishThis is the message some people in this chamber are giving out and we must kill that off.
Detta är det budskap som vissa i denna kammare sänder ut, och vi måste göra slut på det.
EnglishIt would kill off an historic skill in return for no meaningful gain.
Det skulle ta död på en historisk teknik, och i gengäld får vi ingen meningsfull vinst.
EnglishAre we then going to kill off European businesses if we move to 30%?
Kommer vi då att utrota europeiskt näringsliv om vi ökar till 30 procent?
EnglishThese limits would kill off a large part of the European car industry.
Dessa gränsvärden skulle slå ut stora delar av europeisk bilindustri.
EnglishBut all of that was not enough to kill us off, so they overhauled the common agricultural policy.
För varje ton socker som de inte producerar kommer de att få 400, 500 eller 600 euro.
EnglishIn trying to achieve our ideals by means of coercion, we kill off the source of our wealth.
Genom att försöka uppnå våra ideal med hjälp av tvång, utrotar vi källan till vårt välstånd.
EnglishIt is not true that the Presidency was seeking to kill off the British rebate.
Vi strävade efter att bibehålla den för EU-15, men att öka solidaritetsanslaget till de nya medlemsstaterna.
EnglishBut let us kill off once and for all this idea that Europe is a Christian project only.
Men vi måste, en gång för alla, göra oss kvitt föreställningen att Europa endast är ett kristet projekt.
EnglishMy proposal is that we start humanising and reviving our cities, rather than kill them off.
Mitt förslag är att vi börjar göra städerna mänskligare och livligare i stället för att torka ut dem.
EnglishLet me just kill off this association agreement discussion, which is why I kept shaking my head.
Jag vill också gärna avliva diskussionen om associeringsavtal - det var därför jag skakade på huvudet.
EnglishLet me just, in the final minutes I have got, kill off a few of the myths which have grown up.
Låt mig bara under de sista minuter jag har till mitt förfogande avliva några av de myter som har uppstått.
EnglishWe must refuse the Commission and the Council this licence to kill off innovation by the small software producer.
Vi får inte tillåta kommissionen och rådet att ta död på den mindre programvaruutvecklarens innovationsförmåga.
EnglishI think now is the time to kill off some of the myths that the protectionists are spreading about this particular proposal.
Nu tycker jag det är dags att avliva några av de myter som protektionisterna sprider om just detta förslag.
EnglishThey kill off any innovative initiative.
Bidragen tar död på alla nyskapande initiativ.
EnglishThat would kill off small businesses.
Det skulle innebära slutet för dessa småföretag!
EnglishI am afraid that such changes will kill off the Internet and may have undesirable consequences for the economy in the European Union.'
Jag befarar att dessa ändringar kommer att ta död på Internet och kan få oönskade effekter på EU:s ekonomi.”
EnglishWith the use of gas, the attempt is being made to kill off a people or at least to break its spirit.
Jag vädjar till kommissionen – och jag skulle vilja säga samma sak till rådet – att en gång för alla inta en hårdare handlingslinje gentemot Burma.