"kind" translation into Swedish

EN

"kind" in Swedish

SV

"kind" in English

volume_up
kind {comm. gen.}
EN
EN
EN

kind {noun}

volume_up
1. general
volume_up
typ {comm. gen.}
This kind of sanitised presentation of violence is extremely worrying indeed.
Denna typ av uppsnyggad våldspresentation är verkligen extremt oroande.
This kind of provision is not appropriate in a directive on a framework proposal.
Denna typ av bestämmelse är inte lämplig i ett direktiv om förslag till regelverk.
There must be a great readiness to engage in continued operations of this kind.
Beredskapen för fortsatta insatser av denna typ måste vara stark.
kind (also: bang, bat, battle, belt)
It was not the first of its kind, nor, sadly, was it the last maritime disaster of its kind.
Den var inte den första i sitt slag, och tyvärr inte heller den sista sjöolyckan i sitt slag.
Violence of this kind is despicable and inhuman and therefore also unmanly.
Våld av detta slag är föraktligt och omänskligt, och därför också omanligt.
Europe today is not fully prepared for another epidemic of this kind.
Europa i dag är inte fullt förberett för ytterligare en epidemi av detta slag.
And in some ways, it's sort of back to the kind of old idea of centralized computing.
På ett sätt är det att gå tillbaka till den gamla idén om centraliserad kalkylering.
So, aviation security charges of this kind must be administered transparently.
Sådana avgifter för luftfartsskydd måste därför administreras på ett öppet sätt.
Relocation of this kind is detrimental to our interests in many ways.
Sådana omlokaliseringar är skadliga för våra intressen på många sätt.
kind (also: brand, breed, description, genre)
volume_up
sort {comm. gen.}
The report tips towards a similar kind of intolerant fundamentalism to that which it means to fight.
Tvärtom, betänkandet slår över i en intolerant fundamentalism av samma sort som den vi vill bekämpa.
Those who lived in them were of the 'wrong kind '.
De som bodde i dem var ju av " fel sort ".
Those who lived in them were of the 'wrong kind' .
De som bodde i dem var ju av " fel sort" .
kind (also: quality, sort, strain, type)
volume_up
art {comm. gen.}
Are we at some kind of evolutionary equipoise as a species?
Befinner vi oss i någon sorts jämvikt i evolutionen som art?
The explanation of vote will thus apply to future matters of a similar kind.
Röstförklaringen är därmed aktuell vid framtida ärenden av motsvarande art.
The explanation of vote thus applies to future matters of a similar kind.
Röstförklaringen är därmed aktuell vid framtida ärenden av motsvarande art.
kind (also: sort, species)
volume_up
arten {comm. gen.}
Through this kind of action Turkey alienates itself from Europe.
Genom handlingar av den här arten glider Turkiet ifrån Europa.
kind
2. old-fashioned
This kind of development would change the nature of the Union and make it more similar to a Nation-State.
En sådan utveckling skulle ändra unionens natur och föra den närmare en nationalstat.
Is it appropriate, in such a context, for sentences to be passed which have no kind of legal basis?
Det tibetanska folket lever under unika förhållanden som naturen har skapat och har alltid varit isolerat från omvärlden.
No, instead it is by some kind of strange chance that we grow maize; it should not really have existed, but even nature is very strange sometimes.
Nej, utan det är någon konstig slump som har gjort att vi odlar majs; den skulle väl egentligen inte ha existerat, men även naturen är väldigt märklig emellanåt.
SV

kind {common gender}

volume_up
Det var tårarna som inte gick att skilja från gulfen som rann nedför min kind.
It was the tears that were indistinguishable from the Gulf that were falling down my cheek.

Synonyms (English) for "kind":

kind

Context sentences for "kind" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn fact, this should be the first condition for any kind of dialogue with Cuba.
Det bör i själva verket vara det första villkoret för all slags dialog med Kuba.
EnglishWe must also ensure that we guarantee some kind of clarity in terms of financing.
Vi måste även se till att vi får någon form av klarhet i fråga om finansiering.
EnglishSo I do not accept this kind of easy criticism that is populist and demagogical.
Så jag accepterar inte den här typen av låg kritik som är populistisk och osaklig.
EnglishWe must not, therefore, put ourselves into that kind of contradictory situation.
Vi får därför inte försätta oss själva i den typen av motstridiga situationer.
EnglishPolitics is also a kind of voluntary work, at least when you are starting out.
Politik är också en slags volontärverksamhet, åtminstone när man börjar med det.
EnglishDomestic affairs can never be pleaded as an excuse for atrocities of this kind.
Dessa övergrepp kan aldrig bortförklaras med hänvisning till inre angelägenheter.
English(Laughter) But afterwards she was kind enough to demonstrate on a bench outside.
(Skratt) Men när vi var färdiga visade hon det vänligt nog på en bänk utanför.
EnglishThis makes it necessary to have proper rules governing transport of this kind.
Det gör att det är nödvändigt med ordentliga regler för hur detta skall fungera.
EnglishI would be interested to know: can this kind of disaster happen again, yes or no?
Det jag finner intressant är: Kan en sådan katastrof inträffa igen, ja eller nej?
EnglishAnd given that I have 13 minutes to do this, this is going to go kind of quick.
Och med tanke på att jag har 13 minuter att göra detta kommer det gå ganska fort.
EnglishLegislation of this kind must be covered by a democratic decision-making process.
Lagstiftning av det här slaget måste omfattas av en demokratisk beslutsprocess.
EnglishEuropol should be acting as a kind of coordinator and not be given special rights.
Europol bör vara ett slags samordnare och inte tilldelas särskilda rättigheter.
EnglishThis kind of industry will simply not tolerate protectionism on a national level.
Den här typen av bransch tål helt enkelt inte protektionism på nationell nivå.
EnglishI would like the Council to enlighten us as to what kind of proposal that might be.
Jag vill att rådet upplyser oss om vilket slags förslag detta skulle kunna vara.
EnglishMr President, Mr Barroso, thank you for your kind descriptions of your debate.
Herr talman, José Manuel Barroso! Tack för er hjälpsamma beskrivning av debatten.
EnglishOne key issue will be improving the mobilisation of the EU's in-kind assistance.
En nyckelfråga kommer att vara förbättrad mobilisering av EU:s naturabistånd.
EnglishA programme of this kind, if it is to succeed, must be obligatory, not voluntary.
Om ett sådant program ska lyckas måste det vara obligatoriskt och inte frivilligt.
EnglishWhat is the legal basis authorising this kind of processing of personal data?
Med vilken rättslig grund legitimeras detta slags behandling av personuppgifter?
EnglishCommissioner Frattini has also said he is willing to give support of this kind.
Kommissionsledamot Frattini har också sagt sig vara beredd att ge sitt bifall.
EnglishShops are important employers and so they should come in for this kind of subsidy.
Handeln är en viktig arbetsgivare och borde alltså omfattas av ett sådant stöd.