EN to know
volume_up
[knew|known] {verb}

to know (also: to tell, to ken)
What do we want to know, what can we know and who is allowed to know what we know?
Vad vill vi veta, vad kan vi veta och vem får veta vad?
The objective is not to know who is doing what but to know who does what best.
Målet är inte att veta vem som gör vad, utan att veta vem som gör det som är bäst.
They need to know where I'm doing my business, because they want to know about my business.
De behöver veta var jag har för mig saker eftersom de vill veta vad jag ha för mig.
to know
You know... you know all about us, and I don't know shit about you.
Du känner till... du känner till allt om oss och jag vet inte ett skit om dig.
The perpetrators are ruthless and know nothing of borders, restrictions or rules.
Förövarna känner varken hänsyn eller gränser, varken förbehåll eller regler.
I know your political view on this issue and you know mine.
Jag känner till er politiska åsikt i denna fråga, och ni känner till min.
I do not know if it will be the case as soon as next year, but it could be.
Jag vet inte om det kommer att ske redan nästa år men det skulle kunna tänkas.
We know that this is a very tight schedule, but we hope to be able to keep to it.
Vi vet att detta är ett mycket pressat program, men vi hoppas kunna hålla det.
We must know about the roots in order to eradicate them, but never to justify them.
Vi måste känna till rötterna för att kunna utrota dem, men aldrig för att kunna rättfärdiga dem.
I do not know how I am expected to know the difference between 0.5 HPA and 500 HPA.
Jag förstår inte hur jag förväntas känna till skillnaden mellan 0,5 HPA och 500 HPA.
It is interesting to know that in future we hope it is going to be avoided.
Det är intressant att känna till att vi i framtiden hoppas att den kan undvikas.
He must know of the suspicions in this regard and precisely where they originate.
Han måste känna till misstankarna i detta avseende och exakt varifrån de härrör.
I do not know how I am expected to know the difference between 0.5 HPA and 500 HPA.
Jag förstår inte hur jag förväntas känna till skillnaden mellan 0,5 HPA och 500 HPA.
It is interesting to know that in future we hope it is going to be avoided.
Det är intressant att känna till att vi i framtiden hoppas att den kan undvikas.
He must know of the suspicions in this regard and precisely where they originate.
Han måste känna till misstankarna i detta avseende och exakt varifrån de härrör.
We need to know where the dangers are and clearly identify and make known the benefits.
Vi behöver veta var farorna ligger och tydligt identifiera och tillkännage fördelarna.
I can totally relate to Gilda, you know, cloistered and love-starved in the nunnery.
Jag kan identifiera mig med Gilda, instängd och kärlekskrank i klostret.
You know, even I have had work or ideas come through me from a source that I honestly cannot identify.
Även jag har fått idéer från någon källa- -som jag inte kan identifiera.
We know that this is ambitious, but Croatia deserves to see justice at long last.
Vi vet att detta är ambitiöst, men Kroatien förtjänar att äntligen få uppleva rättvisa.
We know about the circuses, the arenas, the theaters.
dit människor kunde komma för att uppleva en annan verklighet.
But you will experience a freedom other women will never know.
Men ni upplever en frihet som andra kvinnor aldrig får uppleva.
to know
I would like to know from the Commission whether these guarantees will be given.
Jag skulle egentligen vilja veta av kommissionären om de garantierna verkligen ges.
I should like to know from the President of the Commission whether I am mistaken.
Jag skulle gärna vilja veta av kommissionen om jag misstar mig på den punkten.
I should be glad to know if the Council shares this view.
Jag skulle gärna vilja få veta av ordförandeskapet om det delar denna syn.
Det här är ett vackert preludium av Chopin, som några av er kommer att känna igen.
And I will know that man as soon as I s ee him.
Jag kommer att känna igen honom så fort jag ser honom.
By the end, the praise is sparing: by the fruits of your labours shall ye be known.
Vid slutet finns bara det torftiga ordet kvar: Ni kommer att känna igen dem på deras frukter.
to know
to know
He seems to know about it - or has learned about it - and I am grateful to him for that.
Han verkar kunna det – eller ha lärt sig det – och det är jag tacksam för.
to know (also: to understand)
to know
to know
to know
Government-approved, American Cancer Society, but patients know what patients want to know.
Statligt godkänd, Amerikanska Cancer förbundet, men patienter vet vad patienter vill ha reda på.

Context sentences for "to know" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe know, as Mr Medina Ortega has just said, that this is not, in fact, the case.
Vi vet, som Medina Ortega precis sade, att detta i själva verket inte är fallet.
EnglishEurope has been plunged into this crisis because it does not know what it wants.
Europeiska unionen har kastats in i denna kris för att den inte vet vad den vill.
EnglishMr Karamanou, I do not know whether Commissioner Fischler understands Greek too.
Fru Karamanou! Jag vet inte om kommissionsledamot Fischler även förstår grekiska.
EnglishThey know how much hard work had to be done in order to join the European Union.
Det vet hur mycket hårt arbete som fordrades för att gå med i Europeiska unionen.
EnglishThe Olympic Games stopped in 393 for purely political reasons which we all know.
De olympiska spelen avskaffades år 393 av rent politiska skäl, som vi alla vet.
EnglishWe all know that there are very different legal conditions in the Member States.
Vi vet alla att de rättsliga villkoren i medlemsstaterna skiljer sig åt avsevärt.
EnglishWe know that European consumers are very sceptical about genetic modifications.
Vi vet att de europeiska konsumenterna är mycket skeptiska till genmanipulering.
EnglishHowever, I know of no other possibility than the one that has now been proposed.
Men jag vet inte om det finns någon annan möjlighet än den som nu har föreslagits.
EnglishWe know that this will have long-term social as well as political consequences.
Vi vet att det här kommer att få långvariga sociala och politiska konsekvenser.
EnglishThe Court has issued some opinions - five paragraphs - to us, but we do not know.
Revisionsrätten har lämnat några synpunkter - fem punkter - men vi vet ändå inte.
EnglishAs we all know, preventing this requires a combination of a great many measures.
Att förhindra detta kräver som vi alla vet en kombination av många olika åtgärder.
EnglishWe still know too little about whether potential users are willing or able to pay.
Vi vet fortfarande inte säkert om de potentiella användarna kan och vill betala.
EnglishI know that you are conscious of this need, as you addressed it in your programme.
Jag vet att ni är medveten om detta behov eftersom ni tog upp det i ert program.
EnglishI know that a great many people set a lot of store by what this Parliament says.
Jag vet att det finns många som lyssnar på vad Europaparlamentet har att säga.
EnglishYou know as well as I do that there are many ways of exerting political influence.
Ni vet, precis som jag, att det finns många sätt att uppnå politiskt inflytande.
EnglishMembers of the Court of Auditors, you know that I am on good terms with the Court.
Ärade ledamöter av revisionsrätten! Ni vet att jag är en vän av revisionsrätten.
EnglishWe all know that methyl bromide is one of the worst ozone-depleting substances.
Alla vet vi att metylbromiden är ett av de värsta ämnena som förstör ozonskiktet.
EnglishI would be interested to know: can this kind of disaster happen again, yes or no?
Det jag finner intressant är: Kan en sådan katastrof inträffa igen, ja eller nej?
EnglishWe all know that there is still a lack of information and a lack of acceptance.
Vi vet alla att det fortfarande finns en brist på kunskap, en brist på acceptans.
EnglishAs you may know, the citizens' initiative was a major priority for our S&D Group.
Medborgarinitiativet var, som ni kanske vet, en viktig prioritet för S&D-gruppen.