EN labour
volume_up
{noun}

1. medicine, British English

2. British English

labour (also: duty, employment, job, occupation)
The International Labour Organization adopted the Maritime Labour Convention in 2006.
Internationella arbetsorganisationen antog konventionen om arbete till sjöss år 2006.
The tax burden must be shifted from labour to the environment and capital income.
Skattetrycket måste förskjutas från arbete till miljö och till kapitalinkomster.
Human labour, on the other hand, is considered to be a simple factor in the equation.
Människors arbete betraktas däremot som vilken justeringsfaktor som helst.
labour (also: labour force, workforce)
volume_up
arbetskraft {comm. gen.}
The free movement of labour is an important priority for the European Union.
Fri rörlighet för arbetskraft är en viktig prioritering för Europeiska unionen.
We also have a tragic surplus of labour in the form of people who are unemployed.
Vi har också ett tragiskt överskott på arbetskraft i form av arbetslösa.
There is a permanent question mark against the free movement of labour.
Det finns ett permanent frågetecken angående den fria rörligheten för arbetskraft.
labour (also: laborer, man, operative, worker)
volume_up
arbetare {comm. gen.}
Yet we cannot get enough workers for our own labour-intensive industries in Ireland.
Ändå kan vi inte få tillräckligt med arbetare till våra egna arbetsintensiva industrier i Irland.
In Greece the labour disputes to have laid-off workers reinstated has been labelled illegal and abusive.
I Grekland har processer för att få avskedade arbetare återanställda betecknats som olagliga och kränkande.
In Europe we have labour legislation with especially strong worker protection which vastly inflates the cost of goods.
I Europa har vi arbetslagstiftning med ett särskilt starkt skydd för arbetare, vilket ökar kostnaden för varor kraftigt.
labour (also: toil)
volume_up
möda {comm. gen.}
After long and painful labour, Mr Tsatsos and Mr Méndez de Vigo heard new demands rising on all sides.
Efter lång och djupgående möda har Tsatsos och Méndez de Vigo sett kraven öka från alla håll.
Strictly speaking, reaching the degree of tax harmonization we are currently labouring to achieve should have been be an important condition for introducing Economic and Monetary Union.
Närmare bestämt skulle inrättandet av varje mått av skatteharmonisering, som man nu strävar emot med stor möda, vara en viktig förutsättning för införandet av valutaunionen.
labour (also: effort, endeavor, endeavour, exertion)
volume_up
ansträngning {comm. gen.}
This social problem must be wiped out in view of efforts to integrate more women into the labour market.
Detta sociala problem måste undanröjas med hänsyn till ansträngningarna att integrera fler kvinnor på arbetsmarknaden.
The efforts to find the best, most productive labour processes must be matched by endeavours to improve the quality of jobs.
Ansträngningarna att hitta bättre och mer produktiva system för arbetsmarknaden måste förenas med ansträngningar att förbättra kvaliteten.
For example, it appeared impossible, despite efforts, to alter the developing countries ' resistance to the introduction of basic labour standards in the trade negotiations.
Det visade sig till exempel inte vara möjligt, trots ansträngningarna, att vända motståndet från utvecklingsländerna mot att föra in de grundläggande arbetsnormerna i handelsförhandlingarna.
labour (also: hardship, trial, tribulation)
volume_up
vedermöda {comm. gen.}

Context sentences for "labour" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is a major step forward that labour ministers are meeting in the G20 context.
Det är ett stort framsteg att arbetsmarknadsministrarna träffas i G20-sammanhang.
EnglishI speak on behalf of myself and my 28 colleagues from the British Labour Party.
Jag talar på min och mina 28 kollegor från det brittiska arbetarpartiets vägnar.
EnglishThe other topic of debate is the reduced VAT rate for labour-intensive services.
Det andra debattämnet handlar om den sänkta momsen på arbetsintensiva tjänster.
EnglishIs it socially acceptable for people at 58 to be taken out of the labour market?
Är det socialt acceptabelt att 58-åringar inte ges tillträde till arbetsmarknaden?
EnglishThe following links can help you to find your way in the Estonian labour market.
Följande länkar kan hjälpa dig att hitta rätt på den estniska arbetsmarknaden.
EnglishAgain, the problems relating to child labour might also be cause for reflection.
Återigen kan det också finnas anledning att fundera över problemen med barnarbete.
EnglishThey apply to statistics on active or passive measures for labour market policy.
Det gäller statistik över aktiva och passiva åtgärder för arbetsmarknadspolitiken.
EnglishThe third error relates to the harmonisation of labour and social legislation.
Det tredje misstaget gäller harmoniseringen av arbets- och sociallagstiftningen.
EnglishIn short, it must be focused on those who are furthest from the labour market.
Kort sagt måste det riktas mot dem som befinner sig längst från arbetsmarknaden.
EnglishForced labour is the order of the day, and children are conscripted into the army.
Tvångsarbete hör till ordningen för dagen och barn tvångsrekryteras till armén.
EnglishThe economy benefits when more migrant women participate in the labour market.
Det är bra för ekonomin att fler invandrarkvinnor kommer ut på arbetsmarknaden.
English   Mr President, 25 years ago I was working here illegally, doing manual labour.
   – Herr talman! För 25 år sedan arbetade jag här illegalt, som hantverkare.
EnglishThese guidelines are based on the reduction of labour costs and they hamper growth.
Dessa riktlinjer grundar sig på minskade arbetskostnader och bromsar tillväxten.
EnglishLabour MEPs support the strategy to control mercury proposed by the Commission.
Kvicksilver är ett mycket giftigt ämne som måste underställas sträng kontroll.
EnglishI have a second reservation to raise in relation to the factor of labour costs.
Jag har ytterligare en reservation när det gäller faktorn arbetskraftskostnad.
EnglishWe have to do more on the labour market and, as you say, front-load investments.
Vi måste göra mer på arbetsmarknaden och, som ni säger, tidigarelägga investeringar.
EnglishNot for nothing did we in Europe plan to enhance the labour participation of women.
Inte för inte har vi i EU beslutat att öka kvinnornas andel på arbetsmarknaden.
EnglishIt proposes increased flexibility in the markets, starting with the labour market.
Man föreslår en ökad flexibilitet för marknaderna, och börjar med arbetsmarknaden.
EnglishIt will also require measures to increase participation in the labour market.
Det kommer också att kräva åtgärder för att öka deltagandet på arbetsmarknaden.
EnglishMy country is competitive in European terms in relation to indirect labour cost.
Mitt land kan konkurrera i Europa med avseende på indirekta arbetskostnader.