EN latest
volume_up
{superlative}

latest
At the latest London summit, Parliament’ s position was clearly ignored.
Vid det senaste toppmötet i London ignorerades parlamentets ståndpunkt helt.
It does not address the latest developing technology of buses.
Den gemensamma ståndpunkten inkluderar inte den senaste förbättrade busstekniken.
We are closely following the latest developments in connection with Hamas.
Vi följer ingående den senaste utvecklingen när det gäller Hamas.

Context sentences for "latest" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBy 31 December 2020 at the latest, all new buildings must be nearly zero energy.
Senast den 31 december 2020 måste alla nya byggnader vara nära-nollenergibyggnader.
EnglishI should be grateful for an answer from your office by tomorrow at the latest.
Jag skulle alltså gärna senast i morgon få ett svar på den frågan från er avdelning.
EnglishThe Regulation states that the rules will be reviewed in January 2004 at the latest.
I förordningen slås fast att en översyn av reglerna skall ske senast i januari 2004.
EnglishUntil 31 December 2013 at the latest, your right to work might be restricted in:
Till och med den 31 december 2013 kan du ha begränsad rätt att arbeta i följande länder:
EnglishEssentially, that is how I would describe the latest Commission statements.
Det är i grund och botten så som jag skulle vilja beskriva kommissionens uttalanden.
EnglishIt looks like Europe is not entirely happy with its latest toy, the 'euro'.
Det verkar som om Europa inte är fullt belåtet med sin nyaste leksak ?euro?.
EnglishSimilarly, they can make use of the latest information technology in their planning.
Samtidigt kan de i sin planering utnyttja den nyaste informationstekniken.
EnglishAs I understand it, you expect to have an answer by 31 December 2000 at the latest.
Som jag förstod räknar ni med att ha svar senast den 31 december år 2000.
EnglishWe need to respect our aid commitments of 0.7% of GNI by 2015 at the latest.
Vi måste infria våra biståndsåtaganden på 0,7 procent av BNI senast 2015.
EnglishAnd now the latest neurotic obsession is seeing CO2 and greenhouse gases everywhere.
Nu är den nya tvångsföreställningen att se CO2 och växthusgaser överallt.
EnglishThis is but the latest example of persecution of Christians by the Vietnamese authorities.
Detta är ytterligare ett exempel på hur myndigheterna i Vietnam förföljer kristna.
EnglishIt should be noted that this scandal is only the latest in a long line of scandals.
Det bör noteras att denna skandal endast är en i en lång rad skandaler.
EnglishWe hope that this latest position statement will yield more results.
Vi hoppas att denna senast uttalade ståndpunkt kommer att leda till fler resultat.
EnglishCommissioner, you deal with taxes, what is the latest on this score?
Herr kommissionär, ni talar om skatterna, hur långt har ni kommit i det avseendet?
EnglishLondon has been the latest victim on European soil, but Iraq is a victim every day.
Senast Europa drabbades var det i London, men Irak drabbas varje dag.
EnglishEven Commissioner Patten in his latest declarations seems to have now admitted this fact.
Till och med kommissionsledamot Patten verkar medge detta faktum i senare uttalanden.
EnglishThe European Union needs to use the latest technology available to meet these needs.
Europeiska unionen måste använda den mest moderna teknik som finns för att möta dessa behov.
EnglishWe need to have the programme in place at the latest by 1 January 2000.
Vi måste se till att programmet träder i kraft senast den 1 januari 2000.
EnglishIt is for that reason that your House needs to vote on this by June at the latest.
Av den anledningen måste parlamentet rösta om detta senast i juni.
EnglishThe final tariff rate of EUR 114/tonne should be reached by 1 January 2019 at the latest.
Den slutliga nivån på 114 euro per ton bör nås senast den 1 januari 2019.