EN

lay {noun}

volume_up
1. general
The emphasis laid on quality will enable European production to strengthen its position.
Med en betoning på kvalitet kommer europeisk produktion att kunna stärka sin ställning.
This continued ambiguity gives rise to illusory hopes and, for Turkey in particular, the hope of achieving a status to which it cannot lay claim.
Vidmakthållandet av denna tvetydighet skapar fåfängt hopp, främst hos Turkiet, om att landet skall uppnå en ställning det inte kan göra anspråk på.
It is therefore not up to the Commission to lay down other rules that would limit the Member States’ room for manoeuvre in this eminently cultural field.
Den oroväckande tendensen till massmediekoncentration på nationell nivå har lett till monopolsystem och till att vissa televisionskanaler och deras produktionsbolag fått en dominerande ställning.
The only substantive amendment which, on grounds of principle, it intends to reject at this stage concerns the percentage rates of resale rights laid down in Article 4 of the proposed directive.
Det enda viktigare tillägg som kommissionen i nuvarande läge av principskäl avser att avvisa gäller nivåerna av procenttalen för följerätt, som föreskrivits i artikel 4 av förslaget till direktiv.
2. music
lay
3. music, poetic
lay
volume_up
visa {comm. gen.}
The fight against the social exclusion of women requires practical measures, as, in fact, laid down in the Lisbon Strategy.
Det Europa som vi eftersträvar och förtjänar måste visa mycket större solidaritet, rättvisa och humanitet även mot kvinnor.
For our part, we must now rise consistently to the challenge of critical partnership that we laid down a month ago.
För vår del måste vi nu som konsekvens visa oss mogna utmaningen med kritiskt partnerskap som vi fastställde för en månad sedan.
We shall most probably be in a more powerful position then, and this should be reflected in the banana report and in the objectives we lay down.
Då kommer vi troligtvis att ha en annan maktposition och det visar sig då även i bananbetänkandet och i den målsättning som vi då fastställer.
4. vulgar
lay
Lay low for a while, because you're probably wanted for murder.
Ligg lågt ett tag, du är säkert efterlyst för mord.
Goose, even you could get laid in a place like this.
Till och med du kan få ett ligg här.
It does not fall within the scope of this report to lay down detailed regulations on speeds.
Det ligger inte inom detta betänkandes ramar att detaljreglera om hastigheter.

Synonyms (English) for "lay":

lay

Context sentences for "lay" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn 1945, the world was emerging from World War II and Europe lay in ruins.
   . – 1945 lämnade världen andra världskriget bakom sig och Europa låg i ruiner.
EnglishWe lay down sureties for this; these must, however, be both secure and flexible.
Här föreskrivs säkerhetsåtgärder. De måste emellertid vara både säkra och flexibla.
EnglishIn addition, we need to lay down new legislation in this field as soon as possible.
Dessutom bör ny lagstiftning på detta område fastställas så snabbt som möjligt.
EnglishThis lay at the basis of the establishment of the European Union in terms of values.
Det var detta som utgjorde värdegrunden för upprättandet av Europeiska unionen.
EnglishThis would lay the NATO states open to blackmail from Teheran or Pyongyang.
Det skulle göra Natostaterna öppna för utpressning från Teheran eller Pyongyang.
EnglishThis is why it is not just an evasive response to lay stress on prevention.
Det är därför som det inte enbart är ett undvikande svar att betona förebyggande.
EnglishThey also lay down the rules and procedures that the EU institutions must follow.
Där finns också de regler och förfaranden som institutionerna måste följa.
EnglishThere are plans to lay an undersea electricity cable between Norway and Germany.
Det finns planer på att förlägga en undervattenskabel för el mellan Norge och Tyskland.
EnglishIf you have practical problems, do not hesitate to lay them before us in writing.
Om ni har praktiska problem, tveka inte att vända er till oss skriftligen.
EnglishWe must therefore lay down rules which can thrive in the different national cultures.
Vi måste alltså fastställa regler som kan fungera i de olika nationella kulturerna.
EnglishIt is also important to lay down the Member States' sovereignty in the field of taxation.
Det är också viktigt att slå fast medlemsstaternas suveränitet på skatteområdet.
EnglishThis fact lay at the heart of the problem in Belgium and not the language issue.
Detta faktum är orsaken till problemen i Belgien, och inte språkfrågan.
EnglishThis is not an area where Europe should lay down criteria of cost or quality.
Detta är inte ett område där EU borde fastställa kriterier för kostnad eller kvalitet.
EnglishI should also say that I would not lay all the blame at the door of the Commission.
Jag vill även nämna att jag inte skulle vilja skylla allt på kommissionen.
EnglishA prescribed European regime must therefore lay down the line that we all have to follow.
De fastställda europeiska bestämmelserna är därför den linje vi alla måste följa.
EnglishThe Commission is ready to lay down specific rules for such exceptions.
Kommissionen är villig att fastställa särskilda bestämmelser för sådana undantag.
EnglishInstead, it is a good idea to begin to lay down some points of reference.
I stället är det en bra idé att börja med att slå fast några referenspunkter.
EnglishI would now like to lay emphasis on pursuing and strengthening legislative initiatives.
Jag vill nu betona vikten av att följa och förstärka lagstiftningsinitiativ.
EnglishIf we lay down the right standards, we will be able to develop efficiently.
Om vi fastställer rätt standarder kommer vi att kunna utvecklas effektivt.
EnglishLet me therefore take this opportunity to lay out how I see my role and function.
Jag vill därför ta detta tillfälle i akt att förklara hur jag ser på min roll och uppgift.