EN

lead {noun}

volume_up
1. general
We will be taking a very intensive lead in international negotiations.
Vi kommer att ta en mycket tydlig ledning i de internationella förhandlingarna.
We should stay in the lead in the world debate about climate change.
Vi skall behålla vår ledning i den globala debatten om klimatförändringar.
That is how we sustain our considerable lead in world markets.
Det så vi upprätthåller vår betydande ledning på världsmarknaden.
It is therefore not sensible to ban lead in the glass of light bulbs.
Förbudet mot bly i glödlampornas glas är därför inte förståndigt.
In principle, the proposal to substitute lead, mercury, cadmium, etc. is welcomed.
I princip välkomnas förslaget om att ersätta bly, kvicksilver, kadmium och så vidare.
It is inexplicable why cadmium and lead are still permitted in children's toys.
Det är oförklarligt varför kadmium och bly fortfarande tillåts i barnleksaker.
The leaders of Europe have the ability to lead the peace process also in Sudan.
Europas ledare har förmågan att leda fredsprocessen även i Sudan.
Political leaders should not follow, but lead, the people.
Politiska ledare ska inte följa, utan leda folket.
But it seems we must unite...... so I am here to lead you.
Men vi måste samarbeta...... så jag är här som ledare.
lead (also: dope, tip, tip-off)
Leading journals in each discipline are level 2. Tip: Use the drop-down menu "Subject area"
Tips: Använd drop-down-menyn "Publiseringsudvalgets faginndelning"
lead (also: cable, line, live wire, hawser)
volume_up
kabel {comm. gen.}
Developments in wireless technology are moving swiftly, providing access to a broad spectrum of services devoid of leads or underground cables.
Den trådlösa utvecklingen går snabbt och ger oss tillgång till ett brett spektrum av tjänster, utan att vi behöver vare sig sladd eller nedgrävd kabel.
Time is running out, and the United States is increasing its lead.
USA ökar sitt försprång.
It has to be said that, compared to Parliament, the Council appears to be leading the way.
Det måste sägas att här förefaller rådet att ha ett visst försprång, jämfört med parlamentet.
The United States, on the other hand, has an unchallenged lead in the manufacture of semiconductors and office machinery.
Förenta staterna har å andra sidan ett obestridligt försprång inom produktionen av halvledare och kontorsmaskiner.
lead
We have to safeguard Europe' s lead in mobile communications.
Vi måste trygga Europas ledande ställning inom mobil kommunikation.
We have to safeguard Europe's lead in mobile communications.
Vi måste trygga Europas ledande ställning inom mobil kommunikation.
It is time that our European economy really establishes a lead.
Det är dags för vår europeiska ekonomi att verkligen inta en ledande ställning.
lead (also: leash, pack)
You claim to be democrats, but you enslave the working people of Europe to the markets, the financial markets, which lead you around by the nose.
Ni påstår er vara demokrater men ni förslavar Europas arbetarklass under marknaderna, finansmarknaderna, som leder er runt i koppel.
lead (also: skid, flex)
volume_up
sladd {comm. gen.}
Developments in wireless technology are moving swiftly, providing access to a broad spectrum of services devoid of leads or underground cables.
Den trådlösa utvecklingen går snabbt och ger oss tillgång till ett brett spektrum av tjänster, utan att vi behöver vare sig sladd eller nedgrävd kabel.
lead (also: graphite)
lead
lead
volume_up
ledande plats {comm. gen.} [ex.]
We should secure ourselves a leading place within this area through research, development and industrial innovation, as well as more value creation.
Vi bör genom forskning, utveckling och industriell innovation, samt genom en ökad värdetillföring, försäkra oss om en ledande plats inom detta område.
2. "fishing"
lead
volume_up
sänke {n} (fiskande)
3. "clue"
lead (also: clue, hint)
However, it is not giving the slightest indication of what has led it to do so, at least in this case.
Den ger dock ingen som helst ledtråd om skälet till detta, åtminstone i detta fall.
I investigate crimes, track leads...... and sit in court.
Jag undersöker brott, spårar ledtrådar...... och sitter i rätts salar.
4. medicine: "dentistry"
lead
volume_up
plomb {comm. gen.} (tandvård)
5. sports
lead
volume_up
tät {comm. gen.}
It is also fair to assume that whoever takes the lead will carry the others along it its wake.
Dessutom kan man utgå från att de som går i täten drar de andra med sig.
Snarare är det nödvändigt att gå i täten.
I look forward to the EU – and the Commission in particular – taking a lead on these issues.
Jag ser fram emot att EU – och i synnerhet kommissionen – tar täten i dessa frågor.
6. print
lead (also: reglet, slug, space line)
7. theatre
lead
Europe must take the lead in the new political phase which has opened after the recent tragic events.
Europa borde spela en huvudroll i den nya politiska fas som inletts efter de senaste tragiska händelserna.
It would be an error not to take on the leading role that history requires of us.
Det vore ett misstag att inte ta på sig den huvudroll som historien kräver av oss.
Europe must play a leading role in this conference.
Europa måste spela en huvudroll vid detta möte.
8. commerce
lead

Context sentences for "lead" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat is more, it will only succeed if the Commission takes the lead politically.
Dessutom kommer vi endast att lyckas om kommissionen tar den politiska ledningen.
EnglishThey will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.
Resultatet kommer att bli en försiktigare hållning när krisscenarier upprättas.
EnglishThe lead committee, at least, has voted unanimously in favour of such a move.
Åtminstone det ansvariga utskottet har röstat enhälligt ja till en sådan åtgärd.
EnglishWe want to get them restored, and I urge the Council to follow our lead in this.
Vi vill ha medlen tillbaka, och jag uppmanar rådet att stödja oss i detta avseende.
EnglishIf the EU is to have any credibility in this debate, it must lead by example.
Om EU ska få någon trovärdighet i denna debatt måste vi föregå med gott exempel.
EnglishThe rapporteur and the lead committee have complied with these budgetary wishes.
Föredraganden och det ansvariga utskottet har följt dessa budgetpolitiska aspekter.
EnglishThey are therefore unlikely to lead to any sort of crisis or cause major concern.
Det är alltså inte möjligt att de skapar en dramatisk eller oroande situation.
EnglishNow she thinks that the change of name will also lead to a change of substance.
Nu tycker hon att namnändringen också måste medföra en innehållsmässig förändring.
EnglishThis requires an ability to take the lead on broadband and use of the Internet.
Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
EnglishSomeone needs to lead the way, and I would be inclined to rely on those elites.
Någon måste visa vägen, och jag skulle vara benägen att lita på dessa eliter.
EnglishThe harmonisation of the tax base would lead to pressure on national tax rates.
Harmoniseringen av skattebasen skulle sätta tryck på nationella skattesatser.
EnglishSecondly, its role is to promote initiatives and to take the lead in initiatives.
Kommissionen ska också främja och spela en ledande roll i fråga om initiativ.
EnglishThe ratification of this constitution will lead us to a more democratic Europe.
Ratificeringen av denna konstitution kommer att ge oss ett mer demokratiskt Europa.
EnglishWe need to show all industrial nations our determination and to lead by example.
Vi måste som industrinationer visa beslutsamhet och föregå med goda exempel.
EnglishMrs Oomen-Ruijten asked me whether we followed the Member States ' lead in this.
Ria G.H.C Oomen-Ruijten frågade om vi följer medlemsstaternas exempel i denna fråga.
EnglishMrs Oomen-Ruijten asked me whether we followed the Member States' lead in this.
Ria G.H.C Oomen-Ruijten frågade om vi följer medlemsstaternas exempel i denna fråga.
EnglishIt could lead to hysteria if people do not understand exactly what it means.
Det skulle kunna skapa hysteri om folk inte förstår exakt vad direktivet innebär.
EnglishThey therefore need to be assessed carefully so as not to lead to adverse effects.
De måste därför bedömas noggrant så att de inte ger några negativa effekter.
EnglishThe Commission needs to take the lead in this area and to be sure of its own stance.
Kommissionen måste ta täten på det här området och vara säker på sin egen attityd.
EnglishLet us hope that the rest of the industrialised world will follow our lead.
Låt oss hoppas att den övriga industrialiserade världen följer detta initiativ.