EN

leave {noun}

volume_up
1. general
leave (also: ease, fluency, negligence, holiday)
My second point concerns parental, paternity and adoption leave.
Min andra punkt gäller föräldraledighet, pappaledighet och ledighet vid adoption.
A whole month of leave is lost if the father does not take his responsibility.
En hel månads ledighet går förlorad om pappan inte tar sitt ansvar.
Firstly, the proposal wants to introduce a mandatory six weeks' leave just for the mother.
För det första vill förslaget införa obligatorisk sex veckors ledighet för bara mamman.
leave (also: vacation, holiday)
They have not received salaries or compensation for leave not taken or the severance pay owed them.
De har varken fått lön eller ersättning för icke uttagen semester eller avgångsvederlag.
These equal conditions relate to working hours, rest periods, paid leave, salary level, status and safety.
Dessa lika villkor gäller arbetstider, vilotider, betald semester, status och säkerhet.
The right to insurance and normal leave is being violated, while greater flexibility in employment relations is being promoted.
Rätten till försäkringar och normal semester överträds samtidigt som större flexibilitet vid anställningar främjas.
The ship has, or will soon have, permission to leave Estonia.
Fartyget har eller kommer snart att få tillstånd att lämna Estland.
With your permission therefore, I will leave after I have read out my speech.
Med ert tillstånd kommer jag därför att avvika efter att jag läst mitt tal.
We have a duty to ourselves and to the next generations to leave the world in at least the same condition as we inherited it.
Vi är skyldiga oss själva och kommande generationer att lämna världen i samma tillstånd som vi ärvde den.
So let us say that I am allowed to speak because I have to leave for the front.
Låt oss säga att jag får lov att tala därför att jag måste ge mig av till fronten.
A lot of Members had to leave yesterday at 6 p. m. when voting should have finished.
Många ledamöter fick lov att ge sig av i går klockan 6 på eftermiddagen, när omröstningarna skulle vara avslutade.
A lot of Members had to leave yesterday at 6 p.m. when voting should have finished.
Många ledamöter fick lov att ge sig av i går klockan 6 på eftermiddagen, när omröstningarna skulle vara avslutade.
By your leave, Madam President, I should like to take this opportunity to express my gratitude to Mr Prodi and his Commissioners for having carried on with their work.
Med er tillåtelse, fru talman, vill jag ta tillfället i akt att tacka Romano Prodi och hans kommissionärer för att de har fortsatt sitt arbete.
As you can understand, by your leave and with the backing of Parliament, the European Commission must be present at this great event for the inception of the Energy Charter.
Som ni förstår bör kommissionen, med er tillåtelse och med parlamentets stöd, närvara vid denna viktiga stund för inledandet av energistadgan.
Unfortunately, despite all of the efforts made right up to the last minute, the ‘Women in White’ have not been given permission to leave Cuba to be with us today.
Trots alla ansträngningar som in i det sista har gjorts har ”Kvinnor i vitt” tyvärr inte fått tillåtelse att lämna Kuba för att närvara här i dag.
The relatives of the victims are entitled to take leave of their loved ones in a dignified manner.
Offrens släktingar har rätt att få ta farväl av sina älskade på ett värdigt sätt.
However, the report is still rather vague about the details on how to obtain certification, as well as on who bears the cost of training leave.
Betänkandet är dock väl oklart när det gäller de närmare bestämmelserna för att få ett sådant intyg, och när det gäller ansvaret för tjänstledighet / utbildning.
Leave on personal grounds from the European Union civil service is governed by Article 40 of the Staff Regulations of Officials of the European Communities.
Tjänstledighet av personliga skäl från Europeiska unionens civilförvaltning regleras genom artikel 40 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
2. military
leave (also: leave of absence)
One-half of all crews can come aboard on leave.
Alla mannar med udda skeppsregisternummer får permission.

Context sentences for "leave" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you leave them at home, you may be fined but cannot be expelled just for this.
Om du lämnar id-handlingarna hemma kan du få böter, men du kan inte bli utvisad.
EnglishLet us, therefore, leave that debate out of the issue we are dealing with today.
Låt oss därför inte ta upp detta i samband med den fråga som vi diskuterar i dag.
EnglishBetter maternity leave is an investment in the future good health of our society.
Bättre mammaledighet är en investering i en framtida god hälsa i vårt samhälle.
EnglishI hope to get it close to 50% before I leave office as Senegal’s Head of State.
Jag hoppas att den närmar sig 50 procent innan jag avgår som statschef i Senegal.
EnglishI have been asked for leave to speak, but there will be no debate thereafter.
Ledamöter har bett att få yttra sig, men det kommer inte att följa någon debatt.
EnglishYou can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.
Du låter bli min bil, tar dina golfklubbor och sticker tillbaks till Sydstaterna.
EnglishHealth is too important to leave to researchers from the private sector alone.
Hälsa är för viktigt för att helt överlåtas åt forskare inom den privata sektorn.
EnglishWhen they leave the body, they are often still toxic, also to the environment.
När de lämnar kroppen är de för det mesta fortfarande giftiga, även för miljön.
EnglishWhen doctors and nurses leave Eastern European States, healthcare suffers there.
Jag vill dock betona att även jag tycker att sjukvård är en nationell angelägenhet.
EnglishWe have no time to lose - we should not leave everything to the last minute.
Det finns ingen tid att förlora, vi får inte skjuta upp allt till sista minuten.
EnglishWe cannot leave unheeded our citizens' need for truthful product information.
Vi kan inte negligera våra medborgares behov av sanningsenlig produktinformation.
EnglishWe should not be so naïve as to leave the business of supervision to the Americans.
Vi får inte vara så naiva att vi överlåter kontrollverksamheten till amerikanerna.
EnglishBaby leave is just about the only thing that has not been covered in this report.
Föräldraledighet är nog det enda som inte har tagits upp i detta betänkande.
EnglishI shall leave it for our French colleagues to respond to the attacks on Strasbourg.
Jag överlåter åt våra franska kolleger att svara på attackerna mot Strasbourg.
EnglishThat would leave the door open to all kinds of abuse involving social dumping.
Detta skulle ge fritt spelrum åt allt slags missbruk med social dumpning som följd.
EnglishThese civilians must be allowed to leave so that the army can conclude its offensive.
Dessa civila måste ges möjlighet att fly så att armén kan avsluta sin offensiv.
EnglishI shall leave it to you to sort that out within your group to your own satisfaction.
Jag överlåter åt er att lösa det på ett tillfredsställande sätt inom er grupp.
EnglishI cannot, however, agree with the suggestion to implement compulsory paternity leave.
Jag kan dock inte hålla med om förslaget att införa obligatorisk pappaledighet.
EnglishThose draft amendments will leave their mark on the final text of the regulation.
Dessa ändringsförslag kommer att ge avtryck på förordningens slutliga text.
EnglishI will leave it at that for the time being and look forward to hearing your views.
Jag nöjer mig med detta för stunden, och ser fram emot att höra era åsikter.