"liable" translation into Swedish

EN

"liable" in Swedish

EN liable
volume_up
{adjective}

You are personally liable for the company’s debts.
Du är personligen ansvarig för företagets skulder.
It is liable for the sums which it approves and it alone is directly answerable to the European Court of Auditors.
Denne är ansvarig för de belopp som han har godkänt, och han är den ende som är direkt ansvarig inför revisionsrätten.
The manufacturer is and should be liable and the last holder and/ or owner must be able to hand back the car without any cost.
Producenten är ansvarig, måste vara ansvarig, och slutanvändaren måste utan kostnader kunna återlämna bilen.
liable (also: culpable, guilty, owing, beholden)
Had I really said the things that were printed, I would have made myself liable to prosecution.
Jag skulle ha gjort mig skyldig till något brottsligt om jag verkligen hade sagt det som stod där.
The States are guilty of such offences and should be held liable.
De stater som är skyldiga till detta har ett ansvar.
Far more than for public debt, we will be liable for and probably guilty of the ecosystem we bequeath to our children and grandchildren.
I än högre grad än för statsskulden kommer vi troligen att hållas skyldiga för det ekologiska system som vi efterlämnar till våra barn och barnbarn.
liable (also: apt, prone)
volume_up
fallen {adj.}
liable (also: apt, disposed, inclined, predisposed)
liable (also: disposed, predisposed)
liable (also: obligated)
This pro-European reference of course means being liable for and subject to the dogma that pertains in Brussels.
Denna pro-europeiska hänvisning innebär givetvis att vara förpliktigad av och föremål för en dogm som hör hemma i Bryssel.

Synonyms (English) for "liable":

liable

Context sentences for "liable" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf this key question is not answered, national companies are liable to be wary.
Om denna nyckelfråga inte besvaras kommer nationella företag att dra sig undan.
EnglishCould the Commission be held liable in such a case for the functioning of OLAF?
Kan kommissionen i en sådan situation fortfarande ha ansvaret för hur OLAF fungerar?
EnglishThey suggest that the bank should in future be liable for a basic transaction.
Vi får inte hantera det på ett sätt som är till men för fungerande nationella system.
EnglishThe national central banks shall be liable according to their respective national laws.4.
De nationella centralbankerna skall ansvara enligt sin nationella lagstiftning.4.
EnglishIn such a contest, both teams are always liable to score an own goal.
I en sådan tävling är det alltid troligt att båda lagen kommer att göra självmål.
EnglishEvery year approximately 2 500 people exercise this right, which is 7% of those liable.
Denna rätt utnyttjas årligen av ca 2 500 personer eller sju procent av åldersklassen.
EnglishIn particular, we are opposed to the latter not being liable in the event of strikes.
Framför allt motsätter vi oss att flygbolagen befrias från ansvar i händelse av strejk.
EnglishWe must make the perpetrators liable for all manner of damage done to our environment.
Vi måste göra upphovsmännen ansvariga för alla slags skador på vår miljö.
EnglishEvery year approximately 2 500 people exercise this right, which is 7 % of those liable.
Denna rätt utnyttjas årligen av ca 2 500 personer eller sju procent av åldersklassen.
EnglishLastly, it should be determined to what extent those who managed the crisis are liable.
Till sist bör det bestämmas i vilken utsträckning de som hanterade krisen är ansvariga.
EnglishIn addition, China has increased the number of crimes liable to the death penalty.
Dessutom har Kina ökat antalet brott som är belagda med dödsstraff.
EnglishMoreover, this proposal is liable to set off a chain reaction of totally unforeseen reforms.
Dessutom skulle förslaget utlösa en räcka reformer som är helt omöjlig att förutse.
EnglishThey suggest that the bank should in future be liable for a basic transaction.
De föreslår att banken i framtiden skall ha ansvaret för en affär.
EnglishIn today's Europe, older women are especially liable to live in poverty.
I dagens Europa är det kvinnorna som löper störst risk att bli fattiga.
EnglishMr President, I wanted to express my concern as some facts are liable to be misinterpreted.
Herr talman! Jag ville uttrycka min oro eftersom vissa saker skulle kunna missförstås.
EnglishDo we prefer to reduce these workers to a workforce liable to the corvée?
Föredrar vi att förminska dessa arbetstagare till en arbetskraft som ägnar sig åt slitgöra?
EnglishWithout such measures, the Beijing goals are liable to remain in the realms of utopia.
Utan dessa åtgärder finns det risk att målen i handlingsplanen från Peking förblir en utopi.
EnglishThat is why care for people with a disability is liable to suffer.
Omsorgen om människor med funktionshinder kan därför komma att bli lidande.
EnglishWhat is worse, he is liable to be immediately deported at any time.
Vad som är värre är att han när som helst riskerar att omedelbart utvisas.
EnglishIn such a contest, both teams are always liable to score an own goal.
Stämningen strax före beslutet om anslutningsförhandlingar skulle inte kunna vara sämre.