EN

lie {noun}

volume_up
lie (also: fabrication, falsehood, tale)
volume_up
lögn {comm. gen.}
The mother who bore the child lied, and its natural father was a lie himself.
Surrogatmamman ljög, den befruktande fadern var också han en lögn.
It is a lie that market forces are guaranteeing efficient behaviour.
Det är lögn att marknadskrafterna säkrar gott uppförande.
And then it turned into this big, fat lie... so you kept not telling me about it...
Och sen förvandlades det till en stor fet lögn... som du inte berättade för mig...
This nation also suffers vast losses because of its situation and the lie of the land.
Nationen har också drabbats av stora förluster på grund sitt läge och landets topografi.
This little country lies in a strategic position in terms of the balance of the Gulf and energy supply distribution.
Detta lilla land har ett strategiskt läge när det gäller balansen i Persiska viken och energiförsörjningskanalerna.
What lies at the heart of the matter is the violation of democratic standards, and not the fact that there is a geographical division in the support for the candidates.
Beroende på sitt läge och sin ekonomi och historia måste Ukraina alltid upprätthålla djupgående relationer med båda två.
lie (also: falsehood, story)
These are absolute lies, falsehoods and untruths.
Detta är total lögn, bedrägeri och osanning.
There must be reasons why you did not receive it, but I never suggested that you had lied!
Det kan ju finnas vilken annan orsak som helst till att ni inte fick det, men jag insinuerade aldrig att ni här skulle ha talat osanning!
It is altogether alarming to witness these ‘ European’ elected representatives compromise themselves by telling lies, acting disgracefully and giving in.
Det är fullständigt skrämmande att åse hur EU: s valda företrädare komprometterar sig och far med osanning, agerar skamlöst och ger upp allt motstånd.
SV

lie {common gender}

volume_up

Context sentences for "lie" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLastly, Mr President, the strength of competitiveness does not lie in sameness.
Och slutligen, herr ordförande, konkurrenskraften ligger inte i likformigheten.
EnglishThe Union must meet new challenges and exploit new opportunities that lie ahead.
Unionen måste anta de nya utmaningarna och utforska de nya möjligheter som öppnas.
EnglishIt is estimated that 90 billion barrels of oil alone lie untapped under the ice.
Enligt uppskattningar ligger 90 miljarder fat olja ännu outnyttjad under isen.
EnglishThis whole project was based, of course, on a lie, as Mr Van Rompuy has admitted.
Hela projektet baserades givetvis på en lögn, vilket Herman Van Rompuy har erkänt.
EnglishThe first is the fact that the biggest problems still lie with the Member States.
Den första är att de största problemen fortfarande ligger hos medlemsstaterna.
EnglishForemost among these is sex tourism, the causes of which lie primarily in Europe.
Till dem hör främst sexturismen, vars efterfrågan till största delen är europeisk.
EnglishIt follows that Russia should recognise where its real, long-term interests lie.
Därför borde Ryssland inse var dess verkliga och långsiktiga intressen finns.
EnglishPersonally, I still believe the difficulty does not lie with the dates themselves.
Personligen anser jag fortfarande att svårigheten inte ligger i själva dessa datum.
EnglishAnd then it turned into this big, fat lie... so you kept not telling me about it...
Och sen förvandlades det till en stor fet lögn... som du inte berättade för mig...
EnglishWhere do its strengths lie, and why has little consolidation taken place in Europe?
Var ligger dess starka sidor och varför har konsolideringen varit blygsam inom EU?
EnglishI think that should not be overlooked in the consultations which lie before us now.
Jag tycker inte att vi ska glömma det i de samråd som vi nu har framför oss.
EnglishWe want to know where the problems lie, in which Member States, in which areas.
Vi vill veta var problemen finns, i vilka medlemsstater, på vilka områden.
EnglishI believe that responsibility for this new policy must lie with the Member States.
Jag anser att ansvaret för denna nya politik måste vila på medlemsstaterna.
EnglishHowever, the main initiative in this area continues to lie with the Member States.
Emellertid fortsätter huvudinitiativet på detta område att ligga hos medlemsstaterna.
EnglishWe are always very good at agreeing on targets that lie far in the future.
Vi har alltid varit mycket bra på att enas om mål som ligger långt in i framtiden.
EnglishGreat expectations lie ahead of Mr Obama's first visit and tour of Europe.
Barack Obamas första besök och rundresa i Europa omges av stora förväntningar.
EnglishEven so, I have to emphasise that responsibility does not lie with the Commission alone.
Trots det vill jag understryka att ansvaret inte enbart ligger hos kommissionen.
EnglishWe lie to ourselves and we fail to take the measures which might save our lives.
Vi ljuger för oss själva och vi vidtar inte de åtgärder som skulle kunna rädda vårt liv.
EnglishNow Mr Blair wants to embroil the British nation in yet another lie and fantasy.
Nu vill Tony Blair slå blå dunster i ögonen på britterna med ett nytt lögnaktigt påhitt.
EnglishPresident-in-Office, I realise of course that your loyalties lie with the Czech Republic.
Herr rådsordförande! Jag inser naturligtvis att er lojalitet finns hos Tjeckien.

"lieutenant general" in Swedish

lieutenant general
Swedish
  • generallöjtnant
  • Lieutenantgeneral
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

"lieutenant governor" in Swedish

lieutenant governor
Swedish
  • löjtnant guvernör
  • Viceguvernör
More chevron_right

Synonyms (English) for "lie":

lie
lying
Other dictionary words