EN

line {noun}

volume_up
1. general
line
volume_up
linje {comm. gen.}
These are in line with the changes made by the Council and in line with correcting the guidelines.
Dessa är i linje med rådets ändringar och i linje med en korrigering av riktlinjerna.
This is in line with the intentions of the Treaty and the Financial Regulation.
Beslutet ligger i linje med fördragets intentioner och med budgetförordningen.
And you'll see there is a line, a faint line going across that image.
Ni ser en linje, en svag linje som korsar bilden.
line (also: kin, strain)
volume_up
ätt {comm. gen.}
Consequently, whatever is illegal off-line is also illegal on-line.
Därvid gäller att det som är olagligt off-line också är olagligt on-line.
This will result in a marking line running from the outside to the inside.
Detta innebär att en heldragen markeringslinje dras från utsidan till insidan.
There is clarification that interventions in the human germ line cannot be accepted.
Det klargörs att ingrepp i den mänskliga fortplantningsprocessen inte kan accepteras.
line (also: bank, file, range, rank)
volume_up
rad {comm. gen.}
For example, you can define that every line be numbered, or only every fifth or tenth line.
Du kan t.ex. ange om varje, var femte eller var tionde rad ska numreras.
Not a single line, nor a single word, refers to fishing or the CFP.
Inte en rad, inte ett ord angående fisket eller den gemensamma fiskeripolitiken.
Scarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
Nästan inte en enda rad om solidaritet efter Japans enda kärnkraftskatastrof.
line (also: bearing, course, direction, drive)
Life is not anymore just one line going in one direction in one dimension.
Livet är inte längre en enda linje som går i en riktning i en dimension.
This line of thinking leads to an approach, which, in our view, is heading in the right direction.
Detta öppnar dörren för ett tillvägagångssätt som förefaller vara ett steg i rätt riktning.
In its opinion, the Committee on Budgets takes the same line.
I sitt yttrande över betänkandet går budgetutskottet i samma riktning.
There is a very fine line between freedom of speech and breaking the law.
Det går en mycket fin gräns mellan yttrandefrihet och lagbrott.
The Treaty does not draw a clear line between the individual acts.
I fördraget dras ingen tydlig gräns mellan de enskilda rättsakterna.
It is good that Parliament and the Council have drawn a clear line.
Det är bra att parlamentet och rådet har dragit en tydlig gräns.
line (also: ply, stitch, string, thread)
volume_up
tråd {comm. gen.}
This base line is precisely the thread that runs through the entire report.
Denna baslinje är just den tråd som löper genom hela betänkandet.
If Parliament and the Council keep to this line, then OLAF will be able to enter into force in June.
Om parlamentet och rådet håller fast vid denna linje, kan OLAF träda i kraft i juni.
A conversation will break off into a new thread if the subject line of the conversation is changed, or if the conversation reaches over 100 messages.
En konversation delas in i en ny tråd om ämnesraden för konversationen ändras, eller om konversationen når över 100 meddelanden.
Seldom indeed do we find them all taking the same line.
Det är verkligen mycket sällan som vi upplever att de följer samma spår.
For the systems to work, trains and lines must therefore be equipped with a compatible system.
Systemet kan bara fungera om tågsätt och spår är utrustade med kompatibla system.
The broken line represents the path of the mutant who attacked the president.
Den brutna linjen representerar spåret från mutanten som attackerade presidenten.
line (also: career, course, gallery, green)
volume_up
bana {comm. gen.}
This concerns a railway line which lies a long way from here, perhaps 2 000 kilometres or more.
Det här rör ju sig om en bana som ligger oerhört långt, kanske uppåt 2 000 kilometer härifrån.
In the on-line world, we must think differently.
I den elektroniska världen måste vi tänka i nya banor.
We do, however, urge the Bank to follow the US Federal Reserve’ s example and publish something along the lines of its in future.
Detta skulle i sin tur kunna bana väg för möjligheten att införa ett gemensamt system i Europa, i stället för dagens lapptäcke.
line (also: lane)
volume_up
fil {comm. gen.}
Felaktig INI-fil på kommandoraden.
Mark this box if the first line of the file contains the field names.
Markera den här rutan om den första raden i filen innehåller fältnamnen.
If " (TMP) " occurs in the command line, the PostScript code is transmitted in a file, otherwise via standard input (i.e., as a pipe).
Om " (TMP) " förekommer i kommandoraden överförs PostScript-koden i en fil, i annat fall via standardinmatningen (d.v.s. som pipe).
Amendment No 5 deals with relatives from the ascending line.
Ändringsförslag 5 handlar om familjemedlemmar i uppstigande led.
In fact...... all the males in his line, car-chasers.
Faktiskt...... alla killar i hans led, är bil jagare.
These are the cowboys that we need to train and get into line by registering them.
Det är cowboys som vi måste tukta och rätta in i ledet genom att registrera dem.
The line, comprising an overhead line and a buried cable, has a capacity of 220 kV and is just under 35 km long.
Det rör sig om en ledning över och under marken med en kapacitet på 220 kV och en sträckning på nästan 35 km.
E.ON had carried out a planned deactivation of an overhead line and this operation had also been done with a previous line.
E.ON hade genomfört en planerad avstängning av en luftledning och denna operation hade även genomförts med en tidigare ledning.
The line adopted by EU governments, led by Minister Ed Miliband, have won support and offer real hope of a deal.
Den linje som EU:s regeringar har valt under ledning av minister Ed Miliband har vunnit stöd och ger verkligt hopp om en överenskommelse.
line (also: class, course, program, tack)
volume_up
kurs {comm. gen.}
I should also like to call on the Socialist Group to support the PPE Group's line on this issue.
Jag vill också vädja till den socialdemokratiska gruppen att hjälpa till att hålla PPE: s kurs i denna fråga.
I would thank you and would once again like to congratulate the Commission on the line it is currently taking.
Jag vill tacka er och ännu en gång gratulera kommissionen till den kurs som den för närvarande följer.
Hiltrud Breyer's report is on the right lines.
Hiltrud Breyers betänkande är på rätt kurs.
Is an economic activity to be affirmed when an enterprise works in a particular line of business for profit?
Kan man tala om ekonomisk verksamhet redan då ett företag med vinstinriktning arbetar i en bransch?
Secondly, the industry should be given a fair chance to regulate itself along the lines of the code of conduct for added value telecommunications services in Austria.
För det andra: Självregleringen inom branscherna - till exempel med uppförandekod för mervärdestjänster inom telekommunikationen i Österrike - bör ges en rättvis chans.
For instance, I am confident that in the trade - within Member States - road haulage is being developed along the lines of sustainability, focusing on quality and service.
Jag har t.ex. förtroende för att man inom branschen själv - i medlemsländerna - utvecklar vägtransporterna mot en uthållig utveckling med kvalitet och service i centrum.
User-defined line types are created by the combination of dots and dashes.
Du kan skapa användardefinierade linjetyper genom att kombinera punkter och streck.
However, drawing a line under the matter does not mean just filing it away.
Att sätta punkt betyder inte att stryka ett streck över det som varit.
Symbol is used to add the small Greek letter lambda with a horizontal line through it.
Med ikonen infogar du den lilla grekiska bokstaven lambda med ett vågrät streck.
Our line of in-car products enable you to stay connected while on the road, safely.
Med vårt sortiment av produkter till bilen kan du hålla kontakten på ett säkert sätt medan du kör.
We consider the introduction of GMOs undesirable as a matter of principle, but apart from that the EU is obliged to ensure a lasting GMO-free line of crops.
Vi anser i princip att införandet av GMO inte är önskvärt, men utöver detta är EU förpliktigat att se till att det även i fortsättningen finns ett GMO-fritt sortiment av grödor.
line (also: course, rank, row, run)
That is why the comments which I hear from a few people, along the lines of 'let Croatia join and that will put an end to it for some time', are the wrong signal.
Därför ger synpunkterna jag hör från vissa personer, i stil med ”låt Kroatien gå med och det kommer att räcka ett tag”, fel signal.
I hope that we can find a solution in conjunction with the WTO and in such a way that the three remaining months of this year may be sufficient for activating this budget line.
Jag hoppas att vi kan hitta en lösning med WTO på ett sådant sätt att de tre månader som är kvar av detta år kan räcka till för att aktivera denna budgetlinje.
line (also: cable, lead, live wire, hawser)
volume_up
kabel {comm. gen.}
line (also: firm, Corp., Co.)
Contrary to what the President of Belarus says on his country’s television networks, which all toe the party line, his power brings the people no security, but rather fear and terror.
Tvärtemot det Vitrysslands president sade i en sändning från sitt lands TV-bolag, som alla följer partilinjerna, ger hans makt ingen säkerhet till folket, utan snarare fruktan och skräck.
line (also: row)
. ~~~ This is about the long line.
Det var det som höll honom -- det här handlar om vision, det här handlar om långa linjer.
Wrap long message lines to fit in window
Bryter långa meddelanderader så att texten får plats i fönstret
I understand your point of view very well but if we followed your line we could have 20-minute statements with no time to answer questions.
Jag förstår er synpunkt mycket väl, men om vi följde er linje kunde vi få tjugo minuter långa inlägg utan tid för att svara på frågor.
line (also: tightrope, rope)
volume_up
lina {comm. gen.}
And as this assembly is towed through the water, the doors meet resistance with the ocean, and it opens the mouth of the net, and they place floats at the top and a lead line on the bottom.
Och allt uteftersom denna samling bärgas genom vattnet möter dörrarna motståndet av havet och detta öppnar nätets gap, och de placerar två flyt på toppen och en lina på botten.
line (also: route, lane)
volume_up
rutt {comm. gen.} (resväg)
The setting up of these new lines requires critical mass and it could be one or two years before these resources are available.
För att skapa nya rutter behövs en kritisk massa, och det kan ta ett eller två år innan vi har denna.
line (also: contour, outline)
Click Contour to activate or deactivate the object's contour line.
Med ikonen Kontur slår Du på och stänger av konturlinjen för det aktuella justeringsobjektet.
Select this option to align the contour of the graphic object to the nearest snap line.
Med den här rutan justeras grafikobjektets kontur till närmaste stödlinje.
When converting to contour the object itself, and text if entered together with the lines, line styles and arrowheads will be taken into account.
Vid omvandling till kontur tas hänsyn till objektet som sådant, eventuellt teckensnitt i objektet och linjernas geometri med linjestil och pilspetsar.
Such fiscal effort is in line with the course of action recommended by the Commission and the Council, as acknowledged by the Council on 16 March.
Sådana budgetansträngningar är i linje med det handlingssätt som kommissionen och rådet rekommenderar, vilket rådet slog fast den 16 mars.
I think that in adopting this wide socio-economic approach, the European Union is taking exactly the right line, not least because that is the economic entity on the basis of which policy is drafted.
Även den kommissionsakt som utarbetats inför toppmötet i Lissabon innehåller ett sådant vittomfattande handlingssätt inom flera områden.
We are now looking for an alternative, not as a blueprint, but as a line of thought and action, in order to give shape to our ideals of social justice and security for everyone.
Vi söker nu efter ett alternativ, inte som blåkopia, men som tanke- och handlingssätt för att ge uttryck åt våra ideal om social rättvisa och trygghet för alla.
line (also: borderline)
We cannot accept re-deployment; that is a red line that we will not cross.
Vi kan inte acceptera omställning, det är en gränslinje som vi inte kommer att överskrida.
He wrote a famous novel in Trieste, a city that some years after his death came to mark the southern end of a line which divided our continent for half a century.
Han skrev en berömd roman i Trieste, en stad som några år efter hans död kom att markera det sydliga slutet på en gränslinje som splittrade vår kontinent i ett halvt århundrade.
line
It was while highlighting this danger that Sébastien died on a Lorraine railway line, on which hundreds of carriages of this kind are transported.
Det var när Sébastien demonstrerade denna fara som han omkom på en järnvägslinje i Lorraine, där hundratals godsvagnar av det här slaget transporteras.
Now that the first line of defence against the possible risks of genetic contamination has been removed, it is all the more important for the second line of defence to remain in place.
Nu när den första försvarslinjen mot de möjliga farorna med genetiska föroreningar har fallit bort, är det desto viktigare att den andra försvarslinjen förblir intakt.
We believe that, in line with the general policy of the Commission, citizens have the right to know which real dangers they are exposed to and the measures taken to prevent that.
Vi tror det i linje med kommissionens allmänna politik, medborgarna har rätt att veta vilka verkliga faror de utsätts för och de åtgärder som vidtas för att förhindra det.
line (also: crease, pucker)
volume_up
rynka {comm. gen.}
I think that you have aged, your face is quite lined.
Jag tycker att ni har åldrats, ert ansikte är fullt av rynkor.
line
I would nonetheless like to take this opportunity of reiterating in the clearest possible terms that the Group on whose behalf I am now speaking supports the rapporteur's basic line wholesale.
Jag skulle dock här än en gång alldeles klart vilja säga att den grupp som jag nu talar för helt och hållet stöder föredragandens grundlinje.
line
line
line
volume_up
linje {comm. gen.} (t.ex. i handen)
These are in line with the changes made by the Council and in line with correcting the guidelines.
Dessa är i linje med rådets ändringar och i linje med en korrigering av riktlinjerna.
This is in line with the intentions of the Treaty and the Financial Regulation.
Beslutet ligger i linje med fördragets intentioner och med budgetförordningen.
And you'll see there is a line, a faint line going across that image.
Ni ser en linje, en svag linje som korsar bilden.
2. "fishing"
line
volume_up
metrev {comm. gen.} (fiskande)
3. commerce
line
volume_up
vara {comm. gen.}
That should be the leading line in our implementation of policies in this area.
Det borde vara vår ledstjärna i tillämpningen av politiken på detta område.
The Mediterranean must not be a cultural dividing line but a meeting place.
Medelhavet får inte vara en kulturell skiljelinje, utan en mötesplats.
However, they have to be in line with recognised rules of international law.
Men de måste vara i linje med erkända bestämmelser i internationell rätt.
4. theatre
line
Det brukar vara min replik.
Säg din replik igen.
5. literature
line (also: stich)
SV

lin {neuter}

volume_up
Beträffande lin och hampa föreslår jag att hampan åter skall ligga i linje med linet.
With flax and hemp I propose to bring hemp back into line with flax.
Produktionskostnaderna för lin med långa fibrer är högre än för lin med korta fibrer och hampa.
The production costs for long-fibre flax are higher than those for short-fibre flax and for hemp.
När det gäller lin så finns det fortfarande flera oklarheter.
There are still many ambiguities surrounding flax.

Context sentences for "line" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis Article is in line with the Protocol on Asylum annexed to the Constitution.
Artikeln överensstämmer med det protokoll om asyl som fogats till konstitutionen.
EnglishIn this list box, you can select among the Single, Crossed or Triple line types.
I den här listrutan kan Du välja mellan linjetyperna Enkel, Korsad eller Trippel.
EnglishThe oral amendment proposed by Mr Landsbergis is not in line with this decision.
Det muntliga ändringsförslaget från Vytautas Landsbergis följer inte detta beslut.
EnglishCoherence can only be achieved if strategies and measures are brought into line.
Samstämmighet kan bara uppnås om strategier och åtgärder avstäms mot varandra.
EnglishThere is often a fine line between business activities and white-collar crime.
Gränsen mellan att göra affärer och ekonomisk brottslighet är ofta svår att dra.
EnglishThe Paragraph Style directly above the insertion line is assigned the new format.
Styckeformatmallen som står direkt ovanför infogningslinjen får det nya formatet.
EnglishThese are the cowboys that we need to train and get into line by registering them.
Det är cowboys som vi måste tukta och rätta in i ledet genom att registrera dem.
EnglishThe cursor or a contour line of the graphics object has to be in the snap range.
Muspekaren eller en av grafikobjektets konturlinjer måste finnas inom fästområdet.
EnglishNow the Committee on Budgets is proposing to change the title of this budget line.
Nu föreslår budgetutskottet att man skall ändra rubriken på dessa budgetposter.
EnglishIt is certainly the line of least resistance, but above all it is a cunning ploy.
Då följer han säkert minsta motståndets lag, men det är ett synnerligt smart drag.
EnglishFirstly, I think that the Northern Dimension should have its own budget line.
För det första anser jag att den nordliga dimensionen bör ha en egen budgetpost.
EnglishThe Trade Committee would like this to be unified into one single budget line.
Vi i handelsutskottet skulle vilja att detta inordnades under en enda budgetpost.
EnglishI believe that the previous speaker does not know the story of the Maginot Line.
Jag tror att föregående talare inte känner till berättelsen om Maginotlinjen.
EnglishAmendment No 55 is not in line with that objective and must therefore be rejected.
Ändringsförslag 55 är inte förenligt med detta mål, och måste därför förkastas.
EnglishThis is also in line with the orientation of the ongoing Council discussions.
Detta är även förenligt med inriktningen på de pågående diskussionerna i rådet.
EnglishMr President, in brief, in line 04 03 03 02, we have Amendments Nos 495, 68 and 343.
Kort sagt har vi beträffande post 04 03 03 02 ändringsförslagen 495, 68 och 343.
EnglishThe broken line represents the path of the mutant who attacked the president.
Den brutna linjen representerar spåret från mutanten som attackerade presidenten.
EnglishWe want to see the money on the line to make sure that compensation is provided.
Vi vill se pengar i budgetposten för att garantera att kompensation erbjuds.
EnglishThe vet is in the front line of surveillance for indigenous and exotic diseases.
Veterinären står i främsta linjen för att övervaka inhemska och främmande sjukdomar.
EnglishThe EU operates as a representative democracy, in line with the Treaty of Lisbon.
EU fungerar som en representativ demokrati, i enlighet med Lissabonfördraget.