"lobby" translation into Swedish

EN

"lobby" in Swedish

SV

"lobby" in English

volume_up
lobby {comm. gen.}
EN

lobby {noun}

volume_up
1. general
lobby (also: hall, hallway)
volume_up
hall {comm. gen.}
lobby (also: negotiation, pass, passage, defile)
lobby
lobby (also: reception hall)
volume_up
lobby {comm. gen.}
Apparently, the postal service is a very strong lobby and rightly so.
Uppenbarligen är posten en mycket stark lobby, vilket också är berättigat.
There is a huge disability lobby in the European Union.
Det finns en enorm lobby för de funktionshindrade i Europeiska unionen.
There is a strong anti-American lobby in the European Parliament.
Det finns en stark antiamerikansk lobby i Europaparlamentet.
2. politics
Parliament is not a lobby and we are actually and tangibly expressing that requirement and that necessity!
Parlamentet är inte en påtryckningsgrupp, och vi uttrycker i själva verket och påtagligen detta krav och denna nödvändighet!
Firstly, lobby groups have woken up to the pressure points in the codecision procedure.
Först och främst har påtryckningsgrupperna vaknat till vid de mest utsatta punkterna i medbeslutandeförfarandet.
It was traditionally believed in the media that it was necessary to go 'lobbying' in Brussels, to behave like a pressure group.
Traditionellt ansågs det i media att till Bryssel måste man åka för att "lobba", för att agera som påtryckningsgrupp.
SV

lobby {common gender}

volume_up
lobby (also: hall, passage, förhall)
Uppenbarligen är posten en mycket stark lobby, vilket också är berättigat.
Apparently, the postal service is a very strong lobby and rightly so.
Det finns en enorm lobby för de funktionshindrade i Europeiska unionen.
There is a huge disability lobby in the European Union.
Det finns en stark antiamerikansk lobby i Europaparlamentet.
There is a strong anti-American lobby in the European Parliament.

Synonyms (English) for "lobby":

lobby

Synonyms (Swedish) for "lobby":

lobby

Context sentences for "lobby" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe women's lobby has strongly criticised the Council's proposal, and rightly so.
Kritiken från kvinnolobbyn mot förslaget från rådet är stark och det med rätta.
EnglishWe are basically subsidising the nuclear lobby which fought for reconditioning.
I princip subventionerar vi kärnkraftslobbyn, som kämpade för rekonditionering.
EnglishNeighbourliness is cynically sacrificed to the interests of the road haulage lobby.
Den goda grannsämjan offras på ett cyniskt sätt för vägstransportlobbyns intressen.
EnglishMember State citizens will have the opportunity to lobby European institutions.
Medlemsstaternas medborgare kommer att kunna utöva påtryckningar på EU:s institutioner.
EnglishThe Commission is entirely wrong to assert that lobby groups are scaremongering.
Kommissionen har helt fel när de påstår att lobbygrupper sprider panik.
EnglishIf that is so, then I wonder why the lobby has been so violently opposed to it?
Om det nu är så, då undrar jag varför lobbyn har kämpat så häftigt mot.
EnglishThe industry lobby argues that the directive will increase food production.
Industrilobbyn resonerar som så att direktivet kommer att öka livsmedelsproduktionen.
EnglishThe right to endanger life cannot be a part of the civil liberties lobby.
Rätten att äventyra säkerheten kan inte räknas bland medborgerliga friheter.
EnglishThe European Women’ s Lobby is a great organisation made up of many others.
Europeiskt kvinnoforum är en stor organisation som består av flera andra.
EnglishNeedless to say, religions will also lobby for their interests and their ideals.
Naturligtvis skall även religionerna föra lobbyverksamhet för sina intressen och sina ideal.
EnglishThe European Women’s Lobby is a great organisation made up of many others.
Europeiskt kvinnoforum är en stor organisation som består av flera andra.
EnglishAs a first step, we must lobby for the lifting of the embargo against the north of the island.
Som ett första steg måste vi tala för ett upphävande av embargot mot Nordcypern.
EnglishNonetheless, the Commission continues to indirectly fund the nuclear lobby.
Kommissionen fortsätter dock att indirekt finansiera kärnkraftslobbyn.
EnglishThe influence of the nuclear lobby in this House is still intolerably powerful.
Kärnkraftslobbyns inflytande i kammaren är ännu outhärdligt stort.
EnglishI am extremely glad that, in the end, the pro-nuclear lobby has failed.
Jag är oerhört glad över att lobbyn för kärnkraft till sist misslyckades.
EnglishI regret the attempt by the car industry lobby to discredit the EEVC tests.
Jag beklagar försöket från bilindustrilobbyns sida att väcka misstroende mot EEVC-testerna.
EnglishAs usual, children's rights count for nothing in the face of pressure from certain lobby groups.
Som vanligt räknas barns rättigheter inte alls när vissa lobbygrupper trycker på.
EnglishIt is preposterous that the tobacco lobby is seeking to destroy this legislation.
Det är absurt att tobakslobbyn vill förstöra denna lagstiftning.
EnglishIt should not be changed simply due to pressure from lobby groups.
Definitionen bör inte ändras enbart på grund av lobbygruppers påtryckningar.
EnglishIn the magazine 'The Rapporteur', the vitamin lobby campaign was described as counter-productive.
I tidningen ?De Rapporteur? beskrevs vitaminlobbykampanjen som kontraproduktiv.