"lobbying" translation into Swedish

EN

"lobbying" in Swedish

SV

"lobbying" in English

volume_up
lobbying {comm. gen.}

EN lobbying
volume_up
{noun}

1. politics

lobbying
volume_up
lobbyverksamhet {comm. gen.}
. - (PL) Regulation of lobbying should certainly be welcomed.
. - (PL) En reglering av lobbyverksamhet bör verkligen välkomnas.
The United States maintains an almost invisible lobbying presence in the Parliament.
Förenta staterna bedriver en närmast osynlig lobbyverksamhet i parlamentet.
Compulsory registration should apply to the whole range of lobbying bodies.
Obligatorisk registrering bör gälla inom alla områden för lobbyverksamhet.
lobbying
volume_up
lobbying {comm. gen.}
The lobbying of lawyers ' organisations against this common position has been somewhat exaggerated.
Advokatsamfundens lobbying mot denna gemensamma ståndpunkt har varit något överdriven.
The lobbying of lawyers' organisations against this common position has been somewhat exaggerated.
Advokatsamfundens lobbying mot denna gemensamma ståndpunkt har varit något överdriven.
This is an issue which will set a precedent, and that is why we have seen such vigorous lobbying.
Detta är en prejudicerande fråga, och det är därför som vi har så stark lobbying.

Context sentences for "lobbying" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor that reason we shall be lobbying hard for these three aspects to be interlinked.
Därför skall vi arbeta hårt för att se till att dessa tre aspekter hålls ihop.
EnglishThere has been extensive lobbying by Canada to try to prevent us doing this.
Kanada har bedrivit intensiva lobbyansträngningar för att hindra oss från det.
EnglishThis is confirmed yet again by our discussions and the particularly powerful lobbying.
Debatten har visat det på nytt och lobbyingverksamheten är mycket omfattande.
EnglishAs you know, Brussels is the international lobbying capital, before Washington.
Som ni vet är Bryssel den internationella lobbyverksamhetens huvudstad, före Washington.
EnglishWaste management is a very complex issue subject to extensive lobbying.
. (FR) Frågan om avfall är en mycket komplex uppgift och lobbyismen är betydande.
EnglishWe have received strenuous lobbying, particularly on whole-body vibration.
Vi har fått besök av ihärdiga lobbyister, särskilt när det gäller helkroppsvibration.
EnglishUnfortunately, sections of European industry have been lobbying for a weak directive.
Tyvärr har delar av den europeiska industrin övat påtryckningar för ett svagt direktiv.
EnglishWaste management is a very complex issue subject to extensive lobbying.
Frågan om avfall är en mycket komplex uppgift och lobbyismen är betydande.
EnglishWe are now launching a lobbying campaign to have co-sponsors of our draft resolution.
Vi lanserar nu en påtryckningskampanj för att få medsponsorer till vårt resolutionsförslag.
EnglishSecondly, we wish to establish ethical and moral standards governing these lobbying activities.
För det andra vill vi inrätta etiska och moraliska normer för lobbyverksamheterna.
EnglishIt has capitulated before the interests and the sweet-voiced lobbying of the sugar industry.
Det kapitulerar inför sockerindustrins intressen och dess sockersöta lobby.
EnglishA lot of lobbying is going on here, but we will put a stop to it.
Här görs det ett bra arbete i lobbyn, men det kommer vi att sätta stopp för.
EnglishBut this particular city is probably the headquarters of the world lobbying industry.
Den här staden är troligen högkvarter för världens lobbyindustri.
EnglishEveryone has witnessed the level of lobbying with regard to the Nord Stream and other projects.
Alla har bevittnat nivån på lobbyarbetet med avseende på Nord Stream och andra projekt.
EnglishI know he has been very active in lobbying round Parliament for his proposal.
Jag vet att han har varit mycket aktiv och bearbetat människor i hela parlamentet för sitt förslag.
EnglishWe have seen shameless and unprecedented lobbying on this issue by a range of different companies.
Vi har sett en exempellös och fräck lobbyism i denna fråga från en rad olika företag.
EnglishMadam President, no doubt he will be lobbying us too!
(EN) Fru talman! Utan tvekan kommer han att utöva påtryckningar på oss också!
EnglishThere has also been vigorous lobbying by industry on this issue.
Lobbyingen från industrin har också varit kraftig i denna fråga.
EnglishA comprehensive, systemic solution is often defeated by details or even by lobbying interests.
En övergripande helhetslösning kullkastas ofta av detaljfrågor eller till och med av lobbyintressen.
EnglishWe have seen shameless and unprecedented lobbying on this issue by a range of different companies.
Flera av dessa företag attackerar medlemsländernas demokratiska rätt att skärpa sin lagstiftning.