"lobbyist" translation into Swedish

EN

"lobbyist" in Swedish

SV

"lobbyist" in English

volume_up
lobbyist {comm. gen.}

EN lobbyist
volume_up
{noun}

1. politics

lobbyist
volume_up
lobbyist {comm. gen.}
Jag är inte en betald lobbyist.
. - (PT) A few days ago, I received an email from a lobbyist selling body scanners.
För några dagar sedan fick jag ett e-brev från en lobbyist som sålde kroppsskannrar.
It also says that if a lobbyist wants to employ a Member's assistant, he has to seek the permission of the Member concerned.
Där står även att om en lobbyist vill anställa en ledamotsassistent, måste han inhämta den berörda ledamotens tillstånd.

Context sentences for "lobbyist" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe can at that point look at a precise definition of what a lobbyist is.
Där kan vi även diskutera hur man på bästa sätt kan definiera ordet medarbetare.
EnglishIn essence, we are saying that a lobbyist is anyone who wants to influence us.
I huvudsak säger vi att alla som vill påverka oss är lobbyister.
EnglishI hope that everyone views this from a European perspective and not from a lobbyist’s position.
Jag hoppas att alla ser detta från ett europeiskt och inte en lobbyists perspektiv.
EnglishI hope that everyone views this from a European perspective and not from a lobbyist’ s position.
Jag hoppas att alla ser detta från ett europeiskt och inte en lobbyists perspektiv.
EnglishThis is the latest lobbyist scandal I hope you will redress.
Jag hoppas att det är den sista lobbyskandalen ni behöver avhjälpa.
EnglishWe need implementation, but we cannot wait for twenty years until the last lobbyist has been convinced.
Detta måste genomföras, men vi kan inte vänta i tjugo år till dess att den sista lobbyisten har övertygats.
EnglishIt could be a lobbyist for nature, a lobbyist for business, the local authorities or the national government.
Det skulle kunna vara en miljölobbyist, en företagslobbyist, de lokala myndigheterna eller den nationella regeringen.
EnglishAny infringement of this code is punished by withdrawal of the lobbyist's badge and exclusion from the register.
All överträdelse mot denna kod bestraffas med ett tillbakadragande av lobbyistens passerkort och en uteslutning från registret.
EnglishWe need a code of conduct which makes it impermissible for MEPs to be paid for supporting the proposals of lobbyist groups.
Det krävs en uppförandekod där det blir otillåtet för parlamentariker att ta betalt för att stödja lobbygruppers förslag.
EnglishWe know very well that the nuclear industry is a strong lobbyist, particularly with regard to the cultural associations, and particularly in my country.
Vi vet mycket väl att kärnkraftsindustrin bedriver mycket lobbyverksamhet, särskilt bland kulturföreningar, bl.a. i mitt eget land.
EnglishOfficials within the EU must not be able to go directly into a lobbyist job with links to their previous work for a period of two years.
Tjänstemän inom EU ska inte kunna gå direkt till en lobbyistanställning med anknytning till sitt tidigare arbete, förrän efter en period på två år.
EnglishWhich of these projects already fell during the term of office within the area of responsibility of the former Commissioner and now lobbyist?
Vilka av dessa projekt hörde till den före detta kommissionsledamotens och nuvarande lobbyistens kompetensområde redan under den aktiva tiden i kommissionen?
EnglishWe did not receive any clear responses when we asked them whether they were prepared to make all lobbyist contact with the financial industry transparent.
Vi fick inga tydliga svar när vi frågade kandidaterna om de var beredda att göra all form av kontakter med lobbyister från finansbranschen öppen.
EnglishVoting in favour of this report amounts to behaving like a vulgar lobbyist for those private interests who want to do away with the public service railways.
Om vi röstar för betänkandet innebär det att vi fungerar som simpla representanter för de privata intressenas lobby, de som vill riva upp järnvägens offentliga service.
EnglishWe also learned that Mr Mandelson enjoyed a holiday with the lobbyist Peter Brown, and that he also went on a luxury yacht owned by the Microsoft cofounder, Paul Allen.
Vi har också fått veta att Peter Mandelson har åkt på semester med lobbyisten Peter Brown. Han åkte också med en lyxjakt som ägs av Microsofts medgrundare Paul Allen.
EnglishWe must oppose the lobbyist and, at times, corrupt division of Europe, and must not condone Russia's arrogance towards us, by which I mean the European Parliament.
Vi måste opponera oss mot denna lobbyism och ibland korruption som syftar till att splittra Europa, och inte tolerera Rysslands arrogans mot oss, det vill säga Europaparlamentet.
EnglishMr President, as someone who was not phoned by the lobbyist but is delighted to vote against these amendments, I was just wondering what the point was of having a Legal Service at all.
(EN) Herr talman! Jag blev inte uppringd av lobbyisten, men röstar med glädje emot dessa ändringsförslag, och undrar vad meningen är med att ha en rättstjänst överhuvudtaget.
EnglishWe have the correct definition before us: anyone who seeks to influence the policy formulation and decision-making processes of the EU institutions is a lobbyist, and that includes lawyers.
Vi har den rätta definitionen framför oss: alla som försöker påverka de politiska lösningarna och EU-institutionernas beslutsprocess är lobbyister, och det inbegriper advokater.
EnglishSecondly, as regards the issue of lawyers, we cannot make the sweeping assertion that every lawyer is by default a lobbyist because he or she has studied advocacy and all that it entails.
För det andra, beträffande frågan om advokater: vi kan inte generellt påstå att alla advokater är lobbyister bara för att de har studerat advokatverksamhet med allt vad det innebär.
English. - (DA) Madam President, this report is a step in the direction of greater openness and a mandatory lobbyist register for anyone who attempts to influence the EU.
för GUE/NGL-gruppen. - (DA) Fru talman! Detta betänkande är ett steg i rätt riktning mot ökad öppenhet och ett obligatoriskt lobbyistregister för alla som försöker påverka EU.