"lobster" translation into Swedish

EN

"lobster" in Swedish

SV

EN lobster
volume_up
{noun}

1. zoology

lobster
volume_up
hummer {comm. gen.}
Imagine that you have a large lobster on a plate in front of you.
Tänk er att ni har en stor hummer framför er på tallriken.
Reformulating the recovery plan for hake and lobster is another fundamental point which should be considered.
En omformulerad återhämtningsplan för kummel och hummer är en annan grundläggande fråga som bör övervägas.
I would like to say that those who have not thought about emissions trading might consider how a lobster is eaten.
Jag vill säga att de som inte har funderat över handeln med utsläppsrätter kunde föreställa sig att de äter hummer.

Context sentences for "lobster" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPerhaps you would also let us know where you like eating lobster, as you use it as such an elegant example.
Nu undrar förstås alla var ni brukar äta hummern i ert härliga exempel!
EnglishWhether this could be available to lobster fishers and to what extent - one would need to look into it.
Det kan finnas behov av att undersöka om detta skulle kunna vara tillämpbart för hummerfiskare och i vilken utsträckning.
English   – We believe that the stock levels of Southern hake and Norwegian lobster are such that recovery measures must be taken.
   – Vi menar att bestånden av sydkummel och havskräftor är sådana att återhämtningsåtgärder måste vidtas.
EnglishHowever, lobster producers could set up producers' organisations in order to strengthen their position in the market.
Hummerproducenter skulle emellertid kunna upprätta producentorganisationer för att förstärka sin position på marknaden.
EnglishIn those areas French and Swedish fishermen have used sorting grids with great success in the Norway lobster (Nephrops) fishery.
Där har franska och svenska fiskare med stor framgång använt sorteringsgaller vid fiske av havskräfta (Nephrop på engelska).
EnglishI believe that Mr Borg's visit to Spain has also been fundamental in terms of rectifying the Commission’s initial position on southern hake and Norway lobster.
Jag tror att Joe Borgs besök i Spanien också varit väsentligt för att korrigera kommissionens ursprungliga förslag om sydkummel och havskräfta.
English—a 10% catch reduction for Norway lobster (Nephrops norvegicus), in line with the Commission's proposal (ICES fishing zones IX and X);
—En minskning på 10 procent av fångsterna av havskräfta (Nephrops norvegicus), enligt kommissionens förslag (fiskezonerna ICES IX, X).
EnglishIn the case of Canadian lobster imports to the Community the price has risen slightly for the past three years and the average for 2005-2007 was EUR 12.12 per kilogram.
När det gäller kanadensisk hummerimport till gemenskapen har priset stigit en aning under de senaste tre åren, och genomsnittspriset åren 2005-2007 var 12,12 euro per kilo.
EnglishExamples of this include the proposal initially put forward by the Commission for rebuilding fish stocks of southern hake and lobster and the most recent proposal on recovery of European eel.
I detta sammanhang tycker jag att vi noga måste bevaka fördelningen av de medel som kommer att finnas tillgängliga genom den nya gemenskapsramen för stöd till forskning.