"local a" translation into Swedish

EN

"local a" in Swedish

See the example sentences for the use of "local a" in context.

Context sentences for "local a" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut it may offer a solution in the area of services at local and regional level.
Men det kan ändå utgöra en lösning på tjänsteområdet på lokal och regional nivå.
EnglishIn so doing the EU has obstructed the local food supply in developing countries.
EU har därmed hindrat den lokala livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländerna.
EnglishLocal media have also reported on the danger of contamination with heavy metals.
Lokala medier har också rapporterat om risker för föroreningar från tungmetaller.
EnglishIt is in this Bosnia that local elections have now been held for the first time.
Det är i detta Bosnien som det nu för första gången har förrättats kommunala val.
EnglishA further argument is that local inshore fishing is usually adversely affected.
Ytterligare ett argument är att det lokala kustfisket som regel drabbas negativt.
English(NL) Mr President, volunteers do a great deal, at both local and regional level.
(NL) Herr talman! Volontärarbetare gör mycket, både på lokal och på regional nivå.
EnglishIncidentally, it also has a negative effect on European small local producers.
Det har för övrigt också en negativ inverkan på små lokala producenter i Europa.
EnglishIn order to be elected as a local councillor, you just have to want to be elected.
För att bli vald till lokal ledamot av fullmäktige räcker det med att vilja det.
EnglishHowever, I think that other measures belong more at the national or local level.
Däremot anser jag att andra åtgärder bäst hör hemma på nationell eller lokal nivå.
EnglishIn my opinion, national, regional or local rules must continue to be possible.
Enligt mitt synsätt måste nationell, regional och lokal reglering förbli möjlig.
EnglishWe have to rely to some extent on local authorities implementing the law properly.
I viss mån måste vi lita på att de lokala myndigheterna tillämpar lagen korrekt.
EnglishTwo political parties were unable to put up candidates for the local elections.
Två politiska partier fick inte delta med några kandidater i det lokala valen.
EnglishRapid passenger transport can also compete with local airlines and coach services.
Snabba passagerartransporter kan också konkurrera med lokala flyg- och bussbolag.
EnglishExploitation of biomass and agri-tourism increase the incomes of local people.
Utnyttjande av biobränsle och landsbygdsturism ökar lokalbefolkningens inkomster.
EnglishNational monitoring centres and regional and local authorities need to be involved.
Nationella observatorier, även regionala och lokala myndigheter skall engageras.
EnglishIt is often the centre of local life and also has great importance for tourism.
Den är ofta centrum i det lokala livet och är även av stor betydelse för turismen.
EnglishThe second topic concerns the way global problems are dealt with as local issues.
Den andra frågan handlar om att föra ner de globala problemen till lokal nivå.
English» ALMI Företagspartner AB: visit your local office and ask about the Export Loan.
» ALMI Företagspartner AB: gå till ditt lokala kontor och fråga efter Exportlånet!
EnglishThe latter is available exclusively for the funding of local development projects.
Den senare är endast tillgänglig för finansiering av lokala utvecklingsprojekt.
EnglishThe government must also take part in the national, regional and local cooperation.
Regeringen måste också delta i det nationella, regionala och lokala samarbetet.

Other dictionary words

English
  • local a

More translations in the English-Polish dictionary.