"local action" translation into Swedish

EN

"local action" in Swedish

See the example sentences for the use of "local action" in context.

Context sentences for "local action" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt would also restrict and silence the action of local human rights organisations.
Det skulle även begränsa och tysta ned lokala människorättsorganisationers åtgärder.
EnglishRecently, it has taken systematic action against local stations, in particular.
Den senaste tiden har den systematiskt agerat mot lokala sändare.
EnglishIn order to achieve these objectives, it will also be necessary to take action at local level.
För att uppnå dessa mål kommer det också att krävas insatser på lokal nivå.
EnglishI would like support to be given to local, regional and individual action.
Jag vill se stöd till lokala, regionala och individuella åtgärder.
EnglishLeader projects, by contrast, remain reserved to local action groups.
Genomförande av projekt inom ramen för Leader förbehålls däremot även fortsättningsvis lokala aktörer.
EnglishAnd of course, the Commission is creating new procedural tools to support these local action plans.
Kommissionen skapar naturligtvis också nya metodverktyg för stöd av dessa lokala handlingsplaner.
EnglishThe crisis necessitates global thinking and local action, but you need to join forces with everyone.
Krisen kräver ett globalt förhållningssätt och lokala åtgärder, men ni måste förena er med alla andra.
EnglishDialogue of this kind is essential, and this report lays much emphasis on the importance of local action.
En dialog av detta slag är väsentlig, och i betänkandet betonas vikten av verksamhet på lokal nivå.
EnglishIt is important that priority goes to local action rather than launching a large-scale operation.
Det är också viktigt att prioritera lokala lösningar snarare än att kasta sig ut i faraoniska konstruktioner.
EnglishWe must rely on local action and joint local planning.
Vi måste lita på lokal aktivitet och en lokal samplanering.
EnglishThere must, of course, be transparency regarding the selection criteria for projects and local action groups.
Det krävs naturligtvis öppenhet om urvalskriterierna när det gäller projekt och lokala aktionsgrupper.
EnglishIt is an example to us all that local action is best, and I worry when we talk about it at an EU level.
Det är ett exempel för oss alla på att lokala åtgärder är bäst, och jag blir orolig när vi talar om detta på EU-nivå.
EnglishSuch consultations shall, where appropriate, take into account the regional and local dimension of the action envisaged.
Vid dessa samråd skall i förekommande fall den regionala och lokala dimensionen av de planerade åtgärderna beaktas.
EnglishIt ensures that information is spread swiftly to local offices for action, and this should start by the end of the year.
Det garanterar att information sprids snabbt till lokala enheter för åtgärder, och detta bör inledas i slutet av året.
EnglishThis infrastructure is needed to take swift and effective action at local level when floods or fires occur.
Denna infrastruktur behövs för att man ska kunna agera snabbt och effektivt på lokal nivå i samband med översvämningar eller bränder.
EnglishIt is essential to take a local approach to the problems that need solving: in other words, global vision for local action.
Det är viktigt att ha en lokal ansats till de problem som måste lösas: med andra ord, en global vision för lokal aktion.
EnglishIn addition to local and regional efforts, action at Union level is required if we are to halt soil degradation.
Det är nödvändigt med åtgärder på gemenskapsnivå, som tillägg till lokala och regionala insatser, om vi vill stoppa markförstörelsen.
EnglishThat is why it makes good sense to talk about local action plans and about the exchange of experiences and information from this work.
Det verkar därför vettigt att tala om lokala handlingsplaner och utbyte av erfarenheter och information vad gäller detta arbete.
EnglishThe local action groups were selected in 1995 - under the previous Spanish Government, by the way - and they were selected badly.
De lokala aktionsgrupperna, GAL, valdes ut 1995 - för övrigt under den tidigare spanska regeringens mandatperiod - och det var ett dåligt urval.
EnglishThe solution lies in concerted action; local authorities, governments and the European Community all have a role and a responsibility in this regard.
Lösningen finns i samordnade insatser: lokala myndigheter, stater och EU har en funktion att fylla och ett ansvar i detta hänseende.

Other dictionary words

English
  • local action

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Hungarian dictionary.