"local actors" translation into Swedish

EN

"local actors" in Swedish

See the example sentences for the use of "local actors" in context.

Similar translations for "local actors" in Swedish

local noun
local adjective
actors noun
Swedish
actor noun

Context sentences for "local actors" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe aim is to make local authorities the central actors with regard to water management.
Syftet är att lokala myndigheter ska bli centrala aktörer när det gäller vattenhantering.
EnglishWe also wanted to emphasise the role of local actors and civil society.
Vi vill även betona de lokala aktörernas och civilsamhällets roll.
EnglishThe focus on the involvement of local actors has been one of the added values of this facility.
Inriktningen på lokala aktörers deltagande har varit ett av mervärdena med denna mekanism.
EnglishThe Regional Advisory Councils themselves should encourage dialogue between the European Union and local actors.
De regionala rådgivande nämnderna själva bör uppmuntra till en dialog mellan EU och lokala aktörer.
EnglishThis is for funding local NGOs, non-State actors and civil society in a broad sense.
Detta omfattar ekonomiskt stöd till lokala icke-statliga organisationer, icke-statliga aktörer och det civila samhället i stort.
EnglishMore power needs to be given to the regions and local actors, and central government needs to relax its tight control.
Regionerna och lokala aktörer måste få mer makt och de centrala regeringarna måste lätta på sin hårda kontroll.
EnglishIt shows that many of the local actors are prepared to respect the Arusha Agreement as a framework for the peace process.
Det visar att många av de lokala aktörerna är beredda att följa Arushaöverenskommelsen som en ram för fredsprocessen.
EnglishWhilst the primary responsibility for resolving the conflict in Nepal rests with the local actors, we must not abandon them now.
Även om huvudansvaret för att lösa konflikten i Nepal ligger hos de lokala aktörerna får vi inte överge dem nu.
EnglishBut the cohesion policy has the capacity to mobilise regional or local actors across all boundaries in pursuit of European objectives.
Men sammanhållningspolitiken har kapaciteten att mobilisera regionala eller lokala aktörer över alla gränser för genomförandet av EU-målen.
EnglishThe local actors, including women’s associations, will be the motor in designing and implementing the local development strategies.
De lokala aktörerna, inklusive kvinnoorganisationer, kommer att utgöra motorn i arbetet med att utforma och genomföra lokala utvecklingsstrategier.
EnglishI also agree with the many speakers who referred to the need to emphasise the crucial role of local actors and the involvement of civil society.
Jag håller även med många talare som nämnde behovet av att betona den avgörande roll som lokala aktörers och civilsamhällets engagemang spelar.
EnglishThese local actors have to be incorporated into any new strategy since they are the ones who are in charge of the actual implementation of any such strategies.
Dessa lokala aktörer måste införlivas i alla nya strategier eftersom de har hand om det faktiska genomförandet av sådana strategier.
English2009 Annual Action Programme for Non-State Actors and Local Authorities in Development (Part II: Targeted projects) (
Årligt åtgärdsprogram för 2009 när det gäller det tematiska programmet om icke-statliga aktörer och lokala myndigheter på utvecklingsområdet (Del II: Målinriktade åtgärder) (
EnglishThe local actors, including women’ s associations, will be the motor in designing and implementing the local development strategies.
Kvinnoorganisationer bör därför bidra med sina uppgifter för analys av utvecklingslinjerna inom fiskerisektorn och utvecklingen av en strategi för hållbar utveckling.
EnglishFuture coalition policy must be characterised by sustainable development and participation by local actors, and we must make a start on this now.
Den framtida koalitionspolitiken måste kännetecknas av en hållbar utveckling och deltagande av de lokala aktörerna, och detta måste vi sätta igång med nu.
EnglishI approve of that orientation, as this partnership would promote a better matching of proposed actions to the reality of the lives of local actors.
Jag instämmer, i detta eftersom ett sådant partnerskap skulle medföra att de föreslagna åtgärderna bättre stämmer överens med de lokala aktörernas verklighet.
EnglishThis is why I think that we need to both assign more specialised staff in this area and raise the participation level of local actors in the project.
Av denna anledning anser jag att vi både måste utse mer specialiserad personal på detta område och se till att lokala aktörer deltar i högre grad i projektet.
EnglishThe Commission has established an effective mode of cooperation with all local actors working in Kosovo, including EULEX and the EU's Special Representative.
Kommissionen har funnit ett ändamålsenligt sätt att samarbeta med alla lokala aktörer som arbetar i Kosovo, inklusive Eulex och EU:s särskilde representant.
EnglishLocal projects involving local actors are funded through Article 6 and the European Social Fund regulation, as well as through another budget line - B5-503.
Lokala projekt där lokala aktörer deltar finansieras genom artikel 6 och förordningen om Europeiska socialfonden, såväl som genom en annan budgetpost - B5-503.
EnglishIn this respect I would like to draw your attention to a recently launched call for proposals for grants to non-state actors and local authorities in Iran.
I det sammanhanget vill jag göra er uppmärksamma på ett nyligen offentliggjort meddelande om en ansökningsomgång för bidrag till icke-statliga aktörer och lokala myndigheter i Iran.

Other dictionary words

English
  • local actors

Have a look at the Norwegian-English dictionary by bab.la.