"local administration" translation into Swedish

EN

"local administration" in Swedish

See the example sentences for the use of "local administration" in context.

Context sentences for "local administration" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNevertheless, the percentage of women in Romania's local administration is even lower.
Andelen kvinnor i Rumänens kommunala förvaltning är till och med ännu lägre.
EnglishNot to mention the local administration which handles the problems on a day-to-day basis.
Och det gäller ju också den lokala administration som hanterar problemen till vardags.
EnglishMoreover, such aid is often also misappropriated by the local administration.
Dessutom förskingras ofta stödet av lokala ledare.
EnglishWe are also offering our support, in the form of twinning, to the actions agreed by MINUK at local administration level.
Vi ger också stöd i form av vänortsutbyte till UNMIK:s insatser på lokalförvaltningsnivå.
EnglishWe are also offering our support, in the form of twinning, to the actions agreed by MINUK at local administration level.
Vi ger också stöd i form av vänortsutbyte till UNMIK: s insatser på lokalförvaltningsnivå.
EnglishThe military at all levels put pressure on the local administration to help their preferred candidates.
Militärer av alla grader utövade påtryckningar på de lokala myndigheterna för att hjälpa fram sina favoritkandidater.
English2.indicate whether the local administration, in using any Community funding that may have been allocated, has kept to the initial plans;
2.Har den lokala förvaltningen använt de avsatta gemenskapsmedlen i enlighet med det ursprungliga projektet?
EnglishSpecial attention is paid to the Ministry of Local Government and Administration, with a support project for almost EUR 1 million.
Särskild uppmärksamhet ägnas ministeriet för lokal förvaltning, med ett stödprojekt som omfattar nästan 1 miljon euro.
EnglishThe provincial government in Vorarlberg and the local administration tried to apply this Austrian law on the environment to the best of their ability.
Provinsregeringen i Vorarlberg och den lokala förvaltningen försökte tillämpa den österrikiska miljölagen efter bästa förmåga.
EnglishI am thinking here of tax collection, of the establishment of administration at local level, of the principle of subsidiarity and of decentralisation.
Jag tänker då på skatteindrivning, på inrättandet av en lokal förvaltning och på subsidiaritets- och decentraliseringsprinciperna.
EnglishIn any national, regional or local administration, such under-utilisation would put the heads of some of those responsible on the block.
Inom varje nationell, regional eller lokal förvaltning skulle de som var ansvariga för ett sådant dåligt verkställande få sitt huvud framburet på ett fat.
EnglishReplacing, on political grounds, local administration policy-makers during the current economic crisis highlights a lack of responsibility on the government's part.
Att regeringen på politiska grunder byter ut kommunala beslutsfattare under dagens ekonomiska kris visar att den saknar ansvarskänsla.
EnglishWe therefore propose that local self-administration should form an integral part of a future European constitution and would urge you to endorse this proposed amendment.
Vi föreslår därför att det kommunala självstyret förankras i en senare europeisk författning och ber er godkänna detta ändringsförslag.
EnglishIt is also important, in this context, to respect and safeguard the lowest layer of democracy and local self-administration in the EU Member States.
I detta sammanhang gäller det också att respektera och säkra de lägsta nivåerna för demokratin, det kommunala självstyret, i Europeiska unionens medlemsländer.
EnglishWe will even go so far as to make the iconoclastic proposal that a local European administration network be established to bring Brussels closer to the people.
Vi vill till och med gå så långt som att komma med det omstörtande förslaget att bygga upp ett lokalt europeiskt administrativt nätverk för att närma EU sina medborgare.
EnglishIn fact, because of the elections, the former Communist administration distorted local budgets by making preferential allocations to authorities controlled by Communists.
Faktum är att den tidigare kommunistiska regeringen på grund av valet hade snedvridit lokala budgetar genom att prioritera anslag till myndigheter som styrdes av kommunister.
EnglishIt is demonstrated throughout this Community that, in particular when dealing with employment problems, local administration can be very effective in dealing with the European funding.
Det har visat sig över hela denna gemenskap, och särskilt när det handlar om att hantera sysselsättningsproblem, att lokala myndigheter kan vara mycket effektiva i hanteringen av gemenskapsmedel.

Other dictionary words

English
  • local administration

Have a look at the Swahili-English dictionary by bab.la.