"local administrations" translation into Swedish

EN

"local administrations" in Swedish

See the example sentences for the use of "local administrations" in context.

Context sentences for "local administrations" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI also welcome its emphasis on the role of local and regional public administrations in the changeover.
Jag välkomnar också betoningen på lokala och regionala offentliga förvaltningars roll i övergången.
EnglishIt also includes, however, involving the local and regional administrations in this process as early as possible.
Men det innebär också att lokala och regionala förvaltningar deltar i processen så tidigt som möjligt.
EnglishDespite the slow pace taken by certain Member States, the local administrations and players have set to work.
Trots att det går långsamt i vissa medlemsstater har lokala förvaltningar och aktörer satt igång med arbetet.
EnglishIt is probable that no other course of action was possible in rebuilding the civil and local administrations.
Det är troligt att det inte gick att agera på något annat sätt under återuppbyggnaden av de civila och lokala administrationerna.
EnglishVery often we have local and regional administrations run by the public sector who just regard this as yet another income stream.
Mycket ofta har vi offentliga förvaltningar på lokal och regional nivå, som bara ser detta som ytterligare en inkomstkälla.
EnglishCan the Commission confirm that local administrations in Member States have used the changeover to round up prices on services?
Kan kommissionen bekräfta att lokala myndigheter i vissa medlemsstater har passat på att avrunda priset på vissa tjänster uppåt?
EnglishThirdly, the HADEP party did well in the elections, especially in the Kurdish area, and there are now 41 HADEP members in charge of local administrations.
För det tredje har Hadep uppnått valframgångar särskilt i det kurdiska området. Det finns 41 borgmästare där.
EnglishAt this point, I would also call on those in positions of responsibility in the regions to ensure that local administrations are included.
I det här läget vill jag också uppmana dem som har ansvarspositioner i regionerna att se till att lokala förvaltningar inkluderas.
EnglishGreater synergy is required between the supervisory authorities and local administrations in terms of coordinating and exchanging information.
Det krävs större samstämdhet mellan kontrollmyndigheterna och de lokala förvaltningarna beträffande samordning och utbyte av information.
EnglishLastly, the Member States must also assume their responsibilities, given that 76% of the funds are spent by national or local administrations.
Slutligen måste medlemsstaterna ta sitt ansvar, med tanke på att 76 procent av medlen spenderas av nationella eller lokala förvaltningar.
EnglishThe family and the protection of children are naturally a matter for local authorities, municipal administrations and civic and charitable associations.
Familjen och barnavård är givetvis en sak för kommunerna, städerna och vissa organisationer. Men det handlar ändå om ett globalt och europeiskt fenomen.
EnglishAnd these thousands of European citizens rightly expect local, national and European administrations to guarantee their fundamental rights.
Och dessa tusentals europeiska medborgare väntar, med rätta, på att man från de lokala, nationella och europeiska förvaltningarna skall garantera deras grundläggande rättigheter.
EnglishFor smaller municipalities, the Commission negotiates with other national, regional and local administrations to ensure their support for the smaller cities.
När det gäller mindre kommuner förhandlar kommissionen med andra nationella, regionala och lokala administrationer för att garantera deras stöd för de mindre städerna.
EnglishThe Commission shares the rapporteur's view that training and development of local administrations must be another priority for cross-border cooperation.
Kommissionen delar föredragandens uppfattning att utbildning och utveckling av den lokala förvaltningen måste vara ytterligare en prioritering för det gränsöverskridande samarbetet.
EnglishThis directive offers opportunities for cooperation between the various parties (local administrations and companies), thereby enabling them to encourage innovation.
Detta direktiv erbjuder samarbetsmöjligheter mellan de olika parterna (lokala förvaltningar och företag), och gör det därför möjligt för dem att uppmuntra till nyskapande.
EnglishI decided to vote for this report because we need to send out a strong signal of Europe's desire to work with local, and particularly regional, administrations.
Jag har bestämt mig för att rösta för betänkandet eftersom vi måste sända en kraftfull signal om EU:s önskan att samarbeta med de lokala och särskilt de regionala förvaltningarna.
EnglishIt makes it more difficult to handle any kind of relationship with local or national administrations, to obtain loans from a credit institution or to resist all sorts of abuses.
Det gör det svårare att klara av något sorts förhållande till lokala eller nationella förvaltningar, att få lån från kreditinstitut eller stå emot olika former av utnyttjande.
EnglishThirdly, it is a pipe dream to imagine there can be any expansion of an airport's capacity without thorough involvement of and cooperation with regional and local administrations.
För det tredje är det önsketänkande att föreställa sig att utökning av en flygplats kapacitet kan ske utan grundligt deltagande och samarbete från regionala och lokala myndigheters sida.
EnglishAnd no doubt within Italy and France, in accordance with their internal institutional organisation, there are probably certain other regional or local administrations which also have a role to play.
I Italien och Frankrike finns det säkert även andra regionala eller lokala förvaltningar som har en roll att spela enligt ländernas interna institutionella fördelning.
EnglishI still believe, however, that the directive sets very ambitious targets that local administrations will struggle to achieve unless they are given financial aid, including EU aid.
Jag anser dock fortfarande att målen i direktivet är mycket ambitiösa och att de lokala förvaltningarna kommer att ha svårt att uppnå dem om de inte får ekonomiskt stöd, däribland EU-stöd.

Other dictionary words

English
  • local administrations

Even more translations in the English-Italian dictionary by bab.la.