"local agencies" translation into Swedish

EN

"local agencies" in Swedish

See the example sentences for the use of "local agencies" in context.

Context sentences for "local agencies" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe need to make the most of the opportunity being given to local and regional agencies.
Vi måste utnyttja denna möjlighet som ges till lokala och regionala aktörer.
EnglishRegional and local agencies must be involved in finding a solution so that air quality can be improved.
Regionala och lokala nivåer måste engageras för att finna en lösning, så att man kan uppnå en förbättring av luftkvaliteten.
EnglishSo far, local law enforcement agencies have not shown any determination in finding the perpetrators of this massacre.
Hittills har lokala rättsvårdande myndigheter inte visat någon beslutsamhet i att hitta förövarna av denna massaker.
EnglishThe measures are aimed at employers, local councils and benefit agencies, but not at motivating the individual citizen.
Åtgärderna är inriktade på arbetsgivare, kommuner och bidragsmyndigheter, men inte på att stimulera den individuella medborgaren.
EnglishIt is vital for local employment and development agencies to play a larger role with a view to reducing the current rise in mass unemployment.
Lokala sysselsättnings- och utvecklingsföretags roll borde absolut värderas högre i syfte att minska den för närvarande växande arbetslösheten.
EnglishWith those, we want on the one hand to ensure the propagation of the programme at national and regional level so that it will be accessible to local agencies as well.
Genom dessa anslag vill vi möjliggöra spridning av programmet på nationell och regional nivå, så att också lokala organ kan få del av det.
EnglishWe particularly welcome the fact that the approved proposal gives us an opportunity to inform public opinion and agencies at local and regional level.
Jag noterar med särskild tillfredsställelse att det godkända förslaget ger en möjlighet att informera allmänheten och alla aktörer på lokal och regional nivå.
EnglishIn these areas, closer and more fundamental cooperation is needed with local agencies in each Member State, so that information is accessible to everyone.
I dessa områden bör det finnas ett närmare och mera reellt samarbete med de lokala aktörerna i varje medlemsstat, så att informationen blir tillgänglig för var och en.
EnglishGreece is preparing for local and regional elections and absolutely no-one has highlighted the part which local agencies can play in creating jobs.
Grekland förbereder sig för lokala och regionala val och ingen har överhuvudtaget betonat den funktion som lokala myndigheter kan fylla när det gäller att skapa arbetstillfällen.
EnglishA second factor is the Commission's support for local agencies wishing to take part in these programmes, so that they can access the corresponding funding mechanisms.
Ett andra inslag är det stöd kommissionen ger till lokala ledande personer som vill delta i dessa program så att de kan få tillgång till aktuella anslagsformer.
EnglishOn a local note, where such agencies are set up, Member States should not impose on them financial penalties that limit their ability to do the job effectively.
När dessa organisationer sätts upp lokalt, skall medlemsstaterna inte lägga ekonomiska bördor på dem, som förhindrar dem från att göra sitt jobb på ett effektivt sätt.
EnglishThis assistance should be channelled though local agencies spreading knowledge of the disease, its causes and its effects, and providing preventive and palliative healthcare.
Denna hjälp bör kanaliseras genom lokala byråer, som sprider kunskap om sjukdomen, om dess orsaker och effekter, och bistår med förebyggande och lindrande sjukvård.
EnglishLimits need to be accepted and objectives set according to the actual situation, while requirements need to be identified by consulting all local, regional and national agencies.
Vi måste godta gränser och fastställa mål efter den aktuella situationen, samtidigt som behoven måste klarläggas genom samråd med alla lokala, regionala och nationella organ.
EnglishThis network is responsible for administering wilderness areas and brings together all the national authorities and local tourism agencies involved in ensuring the sustainable development of tourism.
Nätet ansvarar för förvaltningen av vildmarksområden och förenar alla nationella myndigheter och lokala turistorganisationer som är engagerade i utvecklingen av hållbar turism.

Other dictionary words

English
  • local agencies

Moreover, bab.la provides the English-Indonesian dictionary for more translations.