"local air" translation into Swedish

EN

"local air" in Swedish

See the example sentences for the use of "local air" in context.

Similar translations for "local air" in Swedish

local noun
local adjective
air noun
to air verb
AI noun
Swedish

Context sentences for "local air" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are currently 66 national and local air traffic control centres in Europe.
Det finns idag 66 nationella och lokala flygövervakningscentra i Europa.
EnglishWe should, however, stress that this measure is also important for local air quality.
Man måste dock betona att denna åtgärd har betydelse även för den lokala luftkvaliteten.
EnglishWhat is more, owing to the more intense air traffic local inhabitants are being subjected to higher levels of noise pollution.
Den ökade flygtrafiken medför dessutom en högre grad av bullerstörning för de boende i området.
EnglishTolls will be charged for local noise pollution, local air pollution as well as infrastructure damage/costs.
Tullavgifter kommer att tas ut för lokala buller- och luftföroreningar samt för kostnader för belastning av infrastrukturen.
EnglishData on emissions from local industries into the air and water can be found in the INES register, which has been updated to 25 November 2008.
Det har begåtts så många och så allvarliga brott mot gemenskapsdirektiven inom området att det är omöjligt att nämna alla.
EnglishRadio news broadcasts have been shut down, foreign news channels taken off air and local media barred from publishing news or commentary without prior approval.
Radionyheter har stoppats, utländska nyhetskanaler har slutat att sända, och de lokala medierna har förbjudits att publicera nyheter eller kommentarer utan förhandsgodkännande.
EnglishEnvironmental challenges fall into the same three categories, and most of what we think about are local environmental problems: air pollution, water pollution, hazardous waste dumps.
Miljömässiga utmaningar faller inom samma tre kategorier, och det mesta vi tänker på är lokala miljöproblem - luftföroreningar, vattenföroreningar, dumpning av giftigt avfall.
EnglishThese limits will achieve significant emissions reductions, which are targeted at reducing acidification in northern Europe and improving local air quality in ports and coastal areas.
Dessa gränser kommer att åstadkomma radikala minskningar av utsläppen, som är inriktade på att minska försurning i Nordeuropa och förbättra lokal luftkvalitet i hamnar och kustområden.

Other dictionary words

English
  • local air

Translations into more languages in the bab.la Dutch-English dictionary.