"local areas" translation into Swedish

EN

"local areas" in Swedish

See the example sentences for the use of "local areas" in context.

Similar translations for "local areas" in Swedish

local noun
local adjective
areas noun
Swedish
area noun

Context sentences for "local areas" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe want to see the majority of all decisions taken in the Member States and in local areas.
Vi önskar att majoriteten av alla beslut fattas i medlemsstaterna, och på lokalt plan.
EnglishIn no way, however, is it possible to equate local border areas with ethnic boundaries.
Det är under alla omständigheter inte möjligt att likställa gränsområden med etniska gränser.
EnglishWe want to defend wine production linked to local areas against wines that are largely unregulated.
Vi vill försvara vinproduktion som är knuten till lokala områden mot viner som till stor del är oreglerade.
EnglishIt is an important means of managing structural change in the regions and in local authority areas.
Finansieringen är ett viktigt sätt att hantera strukturella förändringar i regionerna och i lokala förvaltningsområden.
EnglishSome of the most active and committed proponents and agents of change in our urban areas are local residents.
Några av de mest aktiva och engagerade krafterna för förändring inom våra stadsområden är de personer som bor där.
EnglishThere will be one in 112 local areas.
Dessa kommittéer kommer att finnas i 112 lokalområden.
EnglishIn local authority areas, towns and municipalities in the regions, different players are working closely together.
I de lokala myndigheternas förvaltningsområden och i regionernas städer och samhällen samarbetar olika aktörer nära varandra.
EnglishFor example, there is one of our local authority areas that has 26 inhabited islands and a coastline as long as that of France.
Ett av våra lokala myndighetsområden har till exempel 26 bebodda öar och en kustlinje som är lika lång som Frankrikes.
EnglishTown planning is a field that needs to remain at local level in order for the needs of local areas to fall on understanding ears.
Stadsplanering är ett område som måste finnas kvar på lokal nivå för att det ska finnas förståelse för lokalområdenas behov.
EnglishThe Commission has to involve local fishermen, local areas and local people if it really wants to get it right.
Kommissionen måste låta lokala yrkesfiskare, lokala samhällen och lokalbefolkningen delta i besluten, om den vill att politiken skall fungera.
EnglishIf I may express this in more precise terms, the territory that now comes into being does not abolish national, regional or local areas.
Om jag får uttrycka detta mer exakt så får det territorium som nu skapas inte utplåna nationella, regionala eller lokala områden.
EnglishWe must involve everyone, including the regions, local areas, both sides of industry and major non-governmental organisations.
Vi måste göra alla delaktiga, den regionala nivån, den lokala nivån, både arbetsgivar- och arbetstagarsidan och stora icke-statliga organisationer.
EnglishWe are in favour of close cooperation being established in border regions, partly with a view to ensuring easy access to hospitals in local areas.
Vi stöder upprättandet av ett nära samarbete i gränsområden, delvis i syfte att garantera enkel tillgång till sjukhus i närområdet.
EnglishStrong winds destroyed many greenhouses and newly-planted crops in the local district areas of Póvoa de Varzim and Vila Nova de Famalicão.
Den starka vinden har förstört många växthus och nyplanterade odlingar i områdena kring kommunerna Póvoa do Varzim och Vila Nova de Famalicão.
EnglishAny financial penalties or sanctions with an impact on programmes in regions and local areas therefore needs careful consideration by all partners.
Alla finansiella bestraffningar eller sanktioner med följder för programmen i regionerna eller lokala områden behöver övervägas noga av alla parter.
EnglishLocal authorities in border areas may also save substantial amounts of the taxpayers' money by setting up joint services and common infrastructure in border areas.
Gränskommunerna kan också spara mängder av medborgarnas skattemedel genom att skapa gemensamma tjänster och gemensam infrastruktur i gränsområdena.
EnglishLocal authorities in border areas may also save substantial amounts of the taxpayers ' money by setting up joint services and common infrastructure in border areas.
Gränskommunerna kan också spara mängder av medborgarnas skattemedel genom att skapa gemensamma tjänster och gemensam infrastruktur i gränsområdena.
EnglishYou are right, however, that the key issue lies in national and even regional or local powers in the areas of building or suitability for building.
Ni har emellertid rätt i att nyckelfrågan ligger i nationella och även regionala eller lokala befogenheter inom området för byggnation eller lämplighet för byggnation.
EnglishHowever, this contradicts the stated aim of the general objectives for decentralised action plans at the level of local authorities and rural areas.
Detta strider emellertid mot de allmänna målens uttalade önskemål om decentraliserade handlingsplaner, helst på den lokala självstyrelsens eller jordbruksområdenas nivå.
EnglishSo surely, if we are going to go down to the most local of areas to produce our energy, we should trust the people locally to take on the solutions that they need.
Så visst, om vi ska gå ned till de mest lokala områdena för att producera vår energi måste vi anförtro lokalbefolkningen att fatta de beslut som de behöver.

Other dictionary words

English
  • local areas

Even more translations in the Czech-English dictionary by bab.la.