"local associations" translation into Swedish

EN

"local associations" in Swedish

See the example sentences for the use of "local associations" in context.

Context sentences for "local associations" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMany local and European associations have strongly criticised the project.
Många lokala och europeiska sammanslutningar har framfört hård kritik mot projektet.
EnglishThere has been no consultation with local associations or with residents, despite the dangers.
Inget samråd har skett med lokala organisationer eller med invånarna, trots hoten.
EnglishLocal professional associations should not be able to raise objections.
Lokala yrkesorganisationer ska inte kunna komma med invändningar.
EnglishWe have to listen to the victims, the elected representatives, the local associations involved.
Man måste lyssna till vad drabbade, förtroendevalda och berörda lokalföreningar har att säga.
EnglishThe national local authority associations come under the umbrella of European associations.
De nationella sammanslutningarna för lokala myndigheter sorterar under de europeiska sammanslutningarna.
EnglishLastly, I should like to stress that local associations combating illegal immigration do exist.
Slutligen vill jag betona att det faktiskt finns lokala föreningar som kämpar mot olaglig invandring.
EnglishIt would also affect the parish of Molleda, and local residents' associations have rejected this route.
Sträckningen påverkar även byn Molleda, där lokala sammanslutningar har tagit avstånd från projektet.
EnglishIt is also evident that the local authorities and associations are developing many privileged contacts with these countries.
Man kan för övrigt märka att både lokala myndigheter och olika sammanslutningar har bidragit till att de privilegierade banden med dessa länder har blivit fler.
EnglishThey will instead be populated by highly paid officials bound to no country in particular - bureaucrats without roots in local political associations.
De skulle i stället befolkas av högt avlönade tjänstemän utan hemland och organisationsmänniskor utan rötter i de lokala väljargrupperna.
EnglishWe must, at long last, devise local policies that involve businesses, local government, associations, trade unions and citizens.
Slutligen måste vi besluta om lokalpolitiska åtgärder som engagerar företagen, kommunerna och landstingen, de offentliga organen, fackföreningarna och medborgarna.
EnglishEmphasis should also be placed on the social and cultural aspect of the existence of clubs and sports associations for local people and national communities.
Man bör också betona de sociala och kulturella aspekterna av klubbar och idrottsföreningar för människor i trakten, och även på nationell nivå.
EnglishI have held political dialogue with the DRC and certain local associations on programmes which will be funded with a view to combating this phenomenon.
Jag har haft en politisk dialog med detta land och med vissa lokala organisationer om program som kommer att finansieras i syfte att bekämpa detta fenomen.
English“In local patient associations and municipal activities they wondered if dementia sufferers themselves would really be able to benefit from conversation therapy groups.
– I lokala patientföreningar och kommunal verksamhet undrade man om demenssjuka själva verkligen skulle kunna ha behållning av samtalsgrupper.
EnglishIt will be the local players, including women's associations, that will serve as the engine for designing and implementing local development strategies.
Det blir de lokala aktörerna, däribland kvinnoorganisationer, som kommer att fungera som drivkraft för att utarbeta och genomföra lokala utvecklingsstrategier.
EnglishThey perform a very important role in the social life of villages and rural communities, promoting a whole range of activities and participating in local associations.
De spelar en mycket viktig roll för det sociala livet i byar och landsbygdssamhällen och främjar en rad av aktiviteter och deltar i lokala föreningar.
EnglishIt is present in local associations but also at every level of our society, at regional, state, Community or even global level.
Det förekommer i det lokala föreningslivet, men det finns på alla nivåer i vår samhällsorganisation, vare sig det handlar om regionen, staten, gemenskapen eller till och med den globala nivån.
EnglishThat obviously includes manufacturers, but it also includes consumer associations, clients, local authority representatives or even environmental protection associations.
Det inbegriper naturligtvis tillverkare, men även konsumentorganisationer, kunder, företrädare för de lokala myndigheterna och även miljöskyddsorganisationer.
EnglishThat obviously includes manufacturers, but it also includes consumer associations, clients, local authority representatives or even environmental protection associations.
Å andra sidan menar jag att Europaparlamentet, i den mån offentliga medel är inblandade, varje år måste informeras om den standardiseringsprocess som faktiskt har genomförts.
EnglishI would call for the removal of all obstacles that lead to the insolvency of non-profit-making associations and local authorities, thus making the implementation of further projects impossible.
Jag vill att man avskaffar alla hinder som leder till insolvens för ideella organisationer och kommunala myndigheter och som därigenom omöjliggör ytterligare projekt.
EnglishI must also underline that road safety is a shared responsibility between the EU institutions, Member States, local and regional bodies, associations and, of course, citizens.
Jag måste också få understryka att EU:s institutioner, medlemsstaterna, lokala och regionala organ, föreningar och givetvis medborgarna har ett gemensamt ansvar för säkerheten på vägarna.

Other dictionary words

English
  • local associations

More translations in the English-Finnish dictionary.