"local authority" translation into Swedish

EN

"local authority" in Swedish

EN local authority
volume_up
{noun}

1. general

local authority
volume_up
lokal myndighet {comm. gen.}
Can a local authority legitimately decide to assist with a subsidy in special cases?
Kan en lokal myndighet legitimt besluta att bistå med en subvention i speciella fall?
I have worked for a local authority, so I know what the real problems are.
Jag har arbetat för en lokal myndighet, så jag vet vad faktiska problem innebär.
What private partner would agree to work with a local authority that makes it compete twice over?
Vilken privat partner skulle gå med på att arbeta med en lokal myndighet som tvingar den att konkurrera dubbelt så mycket?

2. British English

local authority (also: municipality)
volume_up
kommun {comm. gen.}
It has 180 member towns and cities and is supported by local authority membership fees.
Organisationen består av 180 medlemsstäder och stöds av medlemsavgifter från kommunerna.
In the municipality I live in, no taxpayer would accept that 10 % of the local authority's budget should be lost in fraud.
I den kommun som jag bor i skulle ingen skattebetalare acceptera att 10 procent av kommunens budget gick till bedrägeri.
In Sweden, we had elections two weeks ago, in which a xenophobic party won seats on councils in every third local authority.
I Sverige hade vi val för två veckor sedan och då fick ett främlingsfientligt parti platser i fullmäktige i var tredje kommun.
local authority
volume_up
de lokala myndigheterna {o.pl.} (bestämd form)
In Romania just now we are preparing for local authority elections.
I Rumänien förbereder vi oss just nu för val till de lokala myndigheterna.
If we do not address this, then it will be the local authority that will be picking up the tab, as Mrs Jackson said.
Om vi inte ordnar det så kommer det, som Jackson sade, att bli de lokala myndigheterna som får bära kostnaderna.
It is clear that there are different responsibilities at company, local authority, national state and EU levels.
Det är tydligt att det finns olika ansvarsområden på företagsnivå och när det gäller de lokala myndigheterna, de nationella staterna och inom EU.

Context sentences for "local authority" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAmnesty International wrote of the violence which followed local authority elections.
Amnesty International har rapporterat om det våld som följde efter det kommunala valet.
EnglishReform of the public sector needs to be stepped up at national and local authority level.
Reformen av den offentliga sektorn måste öka på nationell och lokal myndighetsnivå.
EnglishIt has 180 member towns and cities and is supported by local authority membership fees.
Organisationen består av 180 medlemsstäder och stöds av medlemsavgifter från kommunerna.
EnglishI believe that representation at local authority level is different.
Jag tror att representationen i de regionala myndigheterna ser ut på ett annat sätt.
EnglishHowever, it is now possible that the local authority itself is implicated.
Det är nu dock möjligt att den lokala myndigheten själv är inblandad.
EnglishMany jobs in the interior are disappearing and local authority finances are extremely stretched.
Många av jobben i inlandet försvinner, och kommunernas ekonomi är väldigt ansträngd.
EnglishWhat are you telling the board of the Jerusalem local authority, then?
Vad säger du då till styrelsen för Jerusalems lokala myndighet?
EnglishThis is provided at local authority level, directly to the people, through a network of 123 health centres.
Den erbjuds på gemenskapsnivå via ett nät av 123 olika primärvårdsanläggningar.
EnglishYou know this as well as I do from experience at local authority level.
Det vet ni från er kommunala erfarenhet lika bra som jag.
EnglishThe national local authority associations come under the umbrella of European associations.
De nationella sammanslutningarna för lokala myndigheter sorterar under de europeiska sammanslutningarna.
EnglishAcceleration is also required in the process of public sector reform, at local and regional authority level.
Även reformeringen av den offentliga sektorn på lokal och regional nivå måste skyndas på.
EnglishIt knows the ins and outs of aid provision better than any local organisation or authority.
Kommissionen känner bättre till medel och vägar för hjälpen än alla lokala organisationer eller myndigheter.
EnglishOn your return to your country of residence you should ask your local authority to issue you with a new driving licence.
När du kommit hem igen ska du ansöka om ett nytt körkort hos myndigheterna.
English—15.1 % NEV local authority association.
—15,1 procent: den kommunala sammanslutningen Neckar-Elektrizitätsverband.
EnglishIt is an important means of managing structural change in the regions and in local authority areas.
Finansieringen är ett viktigt sätt att hantera strukturella förändringar i regionerna och i lokala förvaltningsområden.
EnglishThese are not matters for local authority politics.
Detta är ju inte några kommunalpolitiska frågor.
EnglishRevelations followed daily and the local authority had a heated and intense discussion on this question yesterday.
Avslöjanden gjordes dagligen och den lokala myndigheten förde en livlig och intensiv diskussion om denna fråga i går.
EnglishI have requested information myself from the local authority and the regional Commissioner but so far without success.
Jag har själv begärt information från den lokala myndigheten och det regionala ombudet, men hittills utan framgång.
EnglishIn local authority areas, towns and municipalities in the regions, different players are working closely together.
I de lokala myndigheternas förvaltningsområden och i regionernas städer och samhällen samarbetar olika aktörer nära varandra.
EnglishThe EU is now demanding a major overhaul and a national hazardous waste plan with individual local authority plans.
EU kräver nu en omfattande översyn och en nationell avfallsplan för farligt avfall med enskilda planer för lokala myndigheter.