"local bodies" translation into Swedish

EN

"local bodies" in Swedish

See the example sentences for the use of "local bodies" in context.

Context sentences for "local bodies" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis Directive would support local authorities and public bodies who value the environment.
Detta direktiv skulle stödja lokala myndigheter och offentliga organ som värnar om miljön.
EnglishI can see savings in linking up local and regional bodies.
Jag kan se besparingsmöjligheter i förenandet av lokala och regionala organ.
EnglishIn all advanced economies, airports are now managed individually by local bodies and private enterprises.
Idag sköts flygplatserna enskilt av lokala organ och privata företag i alla utvecklade ekonomier.
EnglishThe participation of local bodies is absolutely essential.
Det är mycket viktigt att lokal myndigheter kan medverka.
EnglishIt is right to challenge local authorities and public bodies to lead in sustainable, clean transport.
Det är rätt att sporra lokala myndigheter och offentliga organ att gå i bräschen för hållbara och rena transporter.
EnglishThese are examples coming from the world of local bodies.
Dessa exempel kommer från lokala myndigheter.
EnglishThere should therefore be safeguards to ensure that the voice of local institutional bodies is heard in these situations.
Det borde därför finnas skydd som ser till att lokala institutionsorgan hörs i sådana situationer.
EnglishIt will also be necessary to cooperate with local bodies, to pass on expertise and to exchange good practices.
Det kommer också att vara nödvändigt att samarbeta med lokala organ, för att förmedla expertis och utbyta bra metoder.
EnglishIn the long term, we cannot have 66 different national or local bodies dealing with the matter.
Vi kan i längden inte ha 66 olika nationella eller lokala organ som hanterar detta, utan det krävs ett organ.
EnglishThe only Treaty criterion which nominees must meet is that they must be representatives of regional and local bodies.
Det enda kriteriet i fördraget de nominerade måste uppfylla är att de måste representera regionala och lokala organ.
EnglishLocal bodies are better qualified to do that.
Det kan de lokala organen göra bättre.
EnglishUrgent steps are needed to redeploy them, starting with the efforts initiated by local government bodies.
Det krävs brådskande åtgärder för att omplacera dem med utgångspunkt från de insatser som lokala myndighetsorgan har tagit initiativet till.
EnglishWe all know that local transport bodies, who know this themselves, basically offer their product at too high a price.
Vi vet ju alla att de kommunala transportföretagen - och det vet även dessa företag - i princip erbjuder ett för högt pris för sin produkt.
EnglishI have also noted with pleasure the great willingness to support the development of the local control bodies in third countries.
Med glädje har jag också uppmärksammat den stora beredvilligheten att stödja utvecklandet av lokala kontrollorgan i tredjeländer.
EnglishFourthly, he recommends better access by local and regional bodies to research opportunities in the Sixth Framework Programme.
För det fjärde rekommenderar han bättre tillgång för lokala och regionala organ till forskningsmöjligheter i det sjätte ramprogrammet.
EnglishSecondly, it should resume talks with the social partners and local bodies, as these are currently not taking place.
För det andra bör företaget återuppta samtalen med arbetsmarknadens parter och lokala organ, eftersom det för närvarande inte pågår några samtal.
EnglishEuropeans want a political Union that can solve those problems of theirs to which Member States and local bodies are unable to provide answers.
EU-medborgarna vill ha en politisk union som kan lösa de problem som medlemsstater och lokala myndigheter inte kan ta hand om.
EnglishFinally, we have to put our trust in, and support, the institutions which are closest to the citizens, that is, the local councils and bodies.
Slutligen måste man lita på de instanser som finns närmast medborgarna, nämligen kommunerna och de lokala organen och stödja dessa.
EnglishThe responsibility is that nominees be from regional and local bodies and it is not our responsibility to assess political affiliations.
Ansvaret är att de nominerade skall komma från regionala och lokala organ och det ankommer inte på oss att bedöma politiska tillhörigheter.
EnglishThe next Lomé Convention must specify the investment in education and stimulate regional cooperation and the participation of local bodies.
Inför nästa Lomékonvention måste vi specificera hur mycket som skall investeras i utbildning, regionalt samarbete samt lokala myndigheters medverkan.

Other dictionary words

English
  • local bodies

Have a look at the Romanian-English dictionary by bab.la.