"local business" translation into Swedish

EN

"local business" in Swedish

See the example sentences for the use of "local business" in context.

Context sentences for "local business" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSeveral local business owners were there to take part of the ideas.
Flera lokala företagare fanns där för att ta del av idéerna.
EnglishIn addition, there are representatives from local business.
Dessutom finns det representanter från det lokala näringslivet.
EnglishModern, big EU trawlers force these local fishermen out of business, landing catches at prices with which they cannot compete.
Det kommer inte att dröja länge förrän de nya vattnen kring dessa öar är utfiskade.
EnglishTo start creating your free local business listing, go to the Google Places and sign in with your Google account.
Lägg till dina företagsuppgifter gratis genom att öppna Google Places och logga in med ditt Google-konto.
EnglishYour Google local business listing is an easy way to maintain an online presence even if you don’t have a website.
Företagsuppgifter på Google är ett enkelt sätt att vara närvarande online även om du inte har en webbplats.
EnglishIt could be a lobbyist for nature, a lobbyist for business, the local authorities or the national government.
Det skulle kunna vara en miljölobbyist, en företagslobbyist, de lokala myndigheterna eller den nationella regeringen.
EnglishWe need to involve the local authorities, business communities and non-governmental organisations present in the territory to a greater extent.
Vi behöver involvera lokala myndigheter, näringsliv och icke-statliga organisationer i området i större omfattning.
EnglishStrengthen local business
EnglishModern, big EU trawlers force these local fishermen out of business, landing catches at prices with which they cannot compete.
Moderna, stora EU-trålare driver bort dessa lokala fiskare från deras verksamhet och landar fångster till priser som de inte kan konkurrera med.
EnglishYou can see your local business listing live on Google by signing into your Google Places account and clicking See your listing on Google.
Du kan se dina företagsuppgifter på Google genom att logga in på ditt konto i Google Places och klicka på Se informationen på Google.
EnglishWe also suggest adding your own photos to your business listing, which will show anytime a user calls up your local business listing.
Vi föreslår även att du lägger till egna foton i företagsuppgifterna, som visas varje gång en användare visar uppgifterna för ditt företag.
EnglishIt is of decisive importance to get local business, organisations and other players involved in the practical implementation of programmes.
När det gäller det praktiska genomförandet är det av avgörande betydelse att få med sig lokala företag, organisationer och andra aktörer.
EnglishSecondly, on 28 April we had a coming together of local government, education and business representatives over the whole of the East of England.
För det andra, den 28 april sammanstrålade representanter för lokala myndigheter, utbildning och företagsamhet i hela östra England.
EnglishI say this even though I know that the retail market is and will remain more of a local business than a global business.
Jag säger detta trots att jag vet att marknaden för banktjänster till privatpersoner och mindre företag är och kommer att förbli en mer lokal än global affär.
EnglishIf a local business serves customers at their locations, it can list its service area - the area it's willing to serve - on Google.
Om lokala företag erbjuder tjänster där kunden befinner sig, kan de ange sitt serviceområde – det område där de erbjuder sina tjänster – på Google.
EnglishIt will become this through the development of a low-carbon economy, with the support of local communities, business, scientists and all citizens.
Det kommer den att bli genom att en ekonomi med låga koldioxidutsläpp växer fram, med stöd av lokala myndigheter, företag, vetenskapsmän och medborgare.
EnglishOur operations shall be international, but we have a special focus on contributing to the development of our local business and other local parts of society.
Vårt samarbete med näringsliv och övriga delar av samhället skall tydligt synas även i vårt sätt att genomföra grundutbildning, forskning och forskarutbildning.
EnglishMore people search for businesses online than anywhere else, so it's important to make sure your local business listing can be easily found on Google.com and Google Maps.
Fler företagssökningar görs online än någon annanstans, så det är viktigt att dina företagsuppgifter är enkla att hitta på Google.com och Google Maps.
EnglishThe Commission has also held informal discussions with regional and local authorities, business and citizens' organisations, and enterprises involved in the sector.
Kommissionen har också haft informella samtal med regionala och lokala myndigheter, näringslivs- och medborgarorganisationer och företag som verkar inom sektorn.
EnglishWe'll give you all the details you need about adding your local business listing, but keep in mind that there are three general steps before your listing will appear on Google:
Om du vill lägga till fler än 10 måste du lägga till dina uppgifter som en massuppläggning. Här får du all information du behöver om hur du lägger till dina uppgifter.

Other dictionary words

English
  • local business

In the English-Greek dictionary you will find more translations.