"local capacity" translation into Swedish

EN

"local capacity" in Swedish

See the example sentences for the use of "local capacity" in context.

Context sentences for "local capacity" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey also talk of 'increasing local production capacity in the south of the world'.
De talar också om en ”allt större lokal produktionskapacitet på södra halvklotet”.
EnglishFor Europe, this means supporting the transfer of technology and local production capacity.
För Europa innebär det att även stödja tekniköverföringar och den lokala produktionsförmågan.
EnglishAid must serve principally to create local diversified supply capacity.
Biståndet skall i första hand användas för att bygga upp en lokal kapacitet för ett diversifierat utbud.
EnglishFourth, the Commission supports local production capacity.
För det fjärde stöder kommissionen lokal tillverkningskapacitet.
EnglishWhile this help is certainly important, the EU is currently lacking the capacity for local help and rapid help.
Denna hjälp är viktig, men EU saknar för närvarande kapacitet för lokal och snabb hjälp.
EnglishIn all of these areas, the priority is to use existing structures and local capacity in the developing countries.
Härvid skall användningen av alla existerande strukturer och lokala kapaciteter prioriteras.
EnglishMany developing nations do not have the capacity at local levels to carry out major development programmes.
Många utvecklingsländer har inte kapaciteten på de lokala nivåerna för att genomföra större utvecklingsprogram.
EnglishThis is not a negligible amount, and we are attempting to measure out this aid to suit the local capacity to absorb it.
Det är inte litet och vi försöker dosera biståndet i förhållande till den lokala upptagningsförmågan.
EnglishThis is good for donor coordination, good for building local capacity and good for reinforcing Afghani ownership.
Detta är bra för givarsamordningen, bra för att bygga upp en lokal kapacitet och bra för att förstärka afghanskt ägarskap.
EnglishI also agree that the legacy of the Tribunal has to be preserved by strengthening the local capacity to deal with the outstanding cases.
Jag håller också med om att arvet från tribunalen måste bevaras genom att förstärka den lokala kapaciteten att behandla återstående ärenden.
EnglishThe Commission has also become more involved over recent years in local capacity building and police reform in post-conflict situations.
Kommissionen har under de senaste åren också blivit mer engagerad när det gäller lokal kapacitetsuppbyggnad och polisreformer efter konflikter.
EnglishThis money will also contribute to improving the local capacity to reintegrate returnees into the local social and economic environment.
Dessa pengar kommer också att bidra till att förbättra den lokala kapaciteten att återintegrera dem som återvänder i den lokala sociala och ekonomiska miljön.
EnglishIt has been difficult though to identify civil society and human rights projects because of the weak capacity of local civil society and the fragile political situation.
Nu när dialogen har upprättats anser kommissionen att den bör användas för att åstadkomma förbättringar i den interna situationen och de externa förbindelserna.
EnglishAs well as pursuing local capacity-building and ownership, we must be able to draw on the best existing expertise and material wherever it is available.
På samma sätt som vi försöker bygga upp lokal kapacitet och ägande måste vi kunna använda oss av den mest framstående expertisen och de bästa materialen överallt där dessa finns.
EnglishFirstly, we need to promote the quality and effectiveness of aid by good assessment, a well-coordinated response and investment in disaster risk reduction and local capacity.
För det första måste vi främja biståndets kvalitet och effektivitet genom utvärderingar, väl samordnade insatser och investeringar i katastrofriskreducering och lokal kapacitet.
EnglishIt has been difficult though to identify civil society and human rights projects because of the weak capacity of local civil society and the fragile political situation.
Det har dock varit svårt att identifiera projekt inom civilsamhället och mänskliga rättigheter på grund av det lokala civilsamhällets svaga kapacitet och den ömtåliga politiska situationen.
EnglishThe European Union is, therefore, with the US, the top contributor in the fight against APLs, including stockpile destruction and creation of local capacity-building.
Detta gör Europeiska unionen tillsammans med Förenta staterna till den största bidragsgivaren i kampen mot antipersonella minor, inklusive destruktion av lager och inrättande av lokal kapacitet.

Other dictionary words

English
  • local capacity

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Arabic-English dictionary.