"local communities" translation into Swedish

EN

"local communities" in Swedish

See the example sentences for the use of "local communities" in context.

Context sentences for "local communities" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHow best can they channel the view of local communities to the Brussels policy makers?
Hur kan de bäst föra fram lokalsamhällenas åsikter till Bryssels beslutsfattare?
English   Mr President, public transport is important to all our local communities.
   – Herr talman! Kollektivtrafiken är viktig för alla våra lokala samhällen.
EnglishWhat is more, the EU's policies are impoverishing local fishing communities.
Dessutom leder EU: s politik till en utarmning av de lokala fiskesamhällena.
English. - 'Community media' often plays an important role in local communities.
skriftlig. - (EN) ”Lokalsamfundsmedier” spelar ofta en viktig roll i lokala samhällen.
EnglishWe simply wanted to highlight the problem relating to local authorities and communities.
Vi ville helt enkelt bara framhålla problemet med lokala myndigheter och samhällen.
EnglishThis is a major concern of local communities and non-governmental organisations.
Det är ett stort orosmoment för de lokala myndigheterna och de icke-statliga organisationerna.
EnglishWe must recognise the fact that the local communities have to be assisted.
Vi måste uppmärksamma det faktum att de lokala samhällena måste få stöd.
EnglishOnly educated women will be able to be fully involved in revitalising local communities.
Bara utbildade kvinnor kan fullt ut medverka till att gjuta nytt liv i lokala samhällen.
EnglishWe cannot expect local communities to do more than they are really able.
Vi kan inte förvänta oss att de lokala kommunerna ska göra mer än de faktiskt klarar av.
EnglishWhat the public, communities, and local politicians need, though, is legal certainty.
Det som allmänheten, samhällen och den lokala politiken emellertid behöver är rättssäkerhet.
EnglishWe therefore need to get local communities much more involved.
Vi behöver alltså få de lokala samhällena att delta i mycket högre utsträckning.
EnglishOne important question is the way in which data on local communities are gathered.
En viktig fråga är hur data om lokalbefolkningar samlas in.
EnglishYou should listen instead to the voice of the people and local communities!
Ni borde i stället lyssna på folkets och lokalsamfundens röst!
EnglishThere is clear, solid opposition to this bridge from all the local communities concerned.
Det finns en tydlig och kraftig opposition mot denna bro från samtliga lokala berörda samhällen.
EnglishLocal communities and local governments play a key role in solving the problems of the Roma.
Nyckelrollen för att lösa romernas problem ligger hos lokala samhällen och lokala myndigheter.
EnglishHowever, the closest links are those forged within the local communities.
Det är emellertid den lokala anknytningen som är starkast.
EnglishOur Northern Ireland colleagues know this very well working as they do among the local communities.
Våra nordirländska kolleger vet det mycket väl eftersom de arbetar i de lokala samhällena.
EnglishI believe we must therefore also call for protection of the specific interests of local communities.
Jag anser att vi därför också bör uppmana till skydd av lokala samhällens särskilda intressen.
EnglishWhat is more, the EU's policies are impoverishing local fishing communities.
Dessutom leder EU: s politik till en utarmning av de lokala fiskesamhällena.
EnglishHealthcare, housing, local communities and childcare must not be treated as commodities.
Hälso- och sjukvård, bostadsbyggande, det lokala samhället och barnomsorg får inte behandlas som handelsvaror.

Other dictionary words

English
  • local communities

In the English-Vietnamese dictionary you will find more translations.