"local conditions" translation into Swedish

EN

"local conditions" in Swedish

See the example sentences for the use of "local conditions" in context.

Context sentences for "local conditions" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPeople need advice, information and favourable local and regional conditions.
Det behövs rådgivning, information, förmånliga villkor på lokal och regional nivå.
EnglishBecause prices are still influenced a lot by local conditions in each country.
Det beror på att premierna påverkas av de lokala förhållandena i varje land.
EnglishEach country should be able to do this, taking into account local conditions and differences.
Varje land bör kunna göra detta med hänsyn till lokala förhållanden och skillnader.
EnglishEnergy policy development should always take stock of local conditions.
Då energipolitiken utvecklas bör hänsyn därför alltid tas till de lokala förhållandena.
EnglishTechnical measures used in the individual sea basins differ according to local conditions.
Tekniska åtgärder som används i enskilda havsområden varierar efter lokala förhållanden.
EnglishWe are prepared to support the organisation of elections as soon as local conditions allow.
Vi är beredda att stödja anordnandet av ett val, så snart villkoren på plats tillåter det.
EnglishIn northern regions crop farming needs increased subsidies owing to local conditions.
Även växtodlingen inom nordliga regioner behöver höjda bidrag på grund av ogynnsamma förhållanden.
EnglishSecondly, the countries themselves naturally have the best understanding of the local conditions.
För det andra har naturligtvis dessa länder själva bäst kunskap om lokala förhållanden.
EnglishIt must serve the interests of consumers, companies and local conditions.
Den skall tjäna konsumenter, företag och den berörda regionen.
EnglishIt is the national parliaments which have democratic legitimacy and familiarity with the local conditions.
De är de nationella parlamenten som har en demokratisk legitimitet och kännedom om de lokala förhållandena.
English(NL) Mr President, we are talking today about three very different countries with very specific local conditions.
(NL) Herr talman! Vi talar i dag om tre mycket olika länder med mycket specifika lokala förhållanden.
EnglishIt takes account of the Member States' budgets, local conditions and own choices of technical solutions.
Det tar hänsyn till medlemsstaternas budgetförhållanden, lokala förhållanden och egna val av tekniska lösningar.
EnglishAny European strategy for Roma inclusion must be based, first and foremost, on a knowledge of local conditions.
En EU-strategi för integrering av romer måste först och främst baseras på kunskap om lokala förhållanden.
EnglishIt takes account of the Member States ' budgets, local conditions and own choices of technical solutions.
Det tar hänsyn till medlemsstaternas budgetförhållanden, lokala förhållanden och egna val av tekniska lösningar.
English(PL) Mr President, in the field of development policy we often talk about taking local conditions into account.
(PL) Herr talman! På det utvecklingspolitiska området talar vi ofta om att ta hänsyn till lokala förhållanden.
EnglishA prominent role in this falls to local governments, who have detailed knowledge of the local conditions and needs.
En viktig roll här tilldelas lokala myndigheter, som har ingående kunskap om lokala förhållanden och behov.
EnglishThey alone are able to implement supra-regional regulations in keeping with local conditions.
Endast dessa organisationer har möjlighet att genomföra överregionalt beslutade bestämmelser i enlighet med de lokala förhållandena.
EnglishThe current air traffic control systems are outdated and governed unduly by specific local conditions.
De befintliga systemen för flygledningstjänsten är omoderna och styrs av särskilda lokala förhållanden på ett otillbörligt sätt.
EnglishThe forests in the EU Member States are very different from one another owing, for example, to local natural conditions.
Skogarna i EU:s medlemsstater är sinsemellan mycket olika beroende på till exempel lokala naturförutsättningar.
EnglishThe forests in the EU Member States are very different from one another owing, for example, to local natural conditions.
Skogarna i EU: s medlemsstater är sinsemellan mycket olika beroende på till exempel lokala naturförutsättningar.

Other dictionary words

English
  • local conditions

Even more translations in the English-Hungarian dictionary by bab.la.