"local council" translation into Swedish

EN

"local council" in Swedish

See the example sentences for the use of "local council" in context.

Similar translations for "local council" in Swedish

local noun
local adjective
council noun

Context sentences for "local council" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith the local council elections to be held at the end of this month, more women should sit on the local councils.
När valet till kommunfullmäktige har hållits i slutet av månaden kommer fler kvinnor att sitta i kommunfullmäktige.
EnglishA sixth, Abel Barsilai Girón Roldán, survived an attempted murder by a local council leader, who was not charged with a crime.
En sjätte fackföreningsmedlem, Abel Barsilai Girón Roldán, överlevde ett mordförsök från en lokal kommunalpamp – som sedan inte åtalades för brott.
EnglishThe Greek Government has proposed to the Council six local government and six regional government representatives for the new four year term.
Den grekiska regeringen har för kommande fyraårsperiod till rådet föreslagit sex företrädare för lokala organ och sex för regionala organ.
EnglishIt is not a question of deciding here that a local council, a municipality or an urban area should become a '30 zone' or should give priority to rail travel.
Det handlar inte om att vi här ska besluta att en ort, kommun eller stad ska bli en '30- zon' eller prioritera resor med järnväg.
EnglishI remember the time when, a number of years back, we heard of the election of a single member of the British National Party to a local council in London.
Jag minns när vi för några år sedan hörde att en enda medlem av British National Party hade valts in i en kommunal församling i London.
EnglishIt should also be borne in mind that the local council is tackling this crisis without the appropriate resources and facilities that the situation requires.
Man bör också ha i minnet att det lokala styret hanterar krisen utan lämpliga resurser och utan de hjälpmedel som situationen kräver.
EnglishIt came about as a partnership between the local county council, the Romanian Government and two Irish NGOs – Focus on Romania and the Aurelia Trust.
Det började som ett partnerskap mellan det lokala provinsrådet, den rumänska regeringen och två irländska icke-statliga företag – Focus on Romania och Aurelia Trust.
EnglishSubsequently, the disruption of the parliamentary elections became an argument to wait for the presidential and local council elections that are to be held soon.
Därefter blev avbrottet på grund av parlamentsvalet ett argument att vänta på de presidentval och val till kommunalfullmäktige som snart kommer att hållas.
EnglishI was a member of a local council for many years and I did not think it would take so long for the various Member States to coordinate action in this area.
Jag var själv under många år kommunalpolitiker, och jag kunde aldrig tro att det skulle ta så lång tid för de olika medlemsstaterna att samordna åtgärderna på detta område.
EnglishThese experiences are fundamental, and having been a member of a local council, I also believe that all the councils in Europe should make a commitment on this issue.
Dessa erfarenheter är fundamentala. Jag har varit medlem i kommunfullmäktige och jag anser att alla kommunfullmäktige i Europa bör visa sitt engagemang i den här frågan.
EnglishOne important step forward in the area of increased mobility is the Regulation of the European Parliament and of the Council on local border traffic, due to enter into force soon.
Ett viktigt steg på vägen när det gäller ökad rörlighet är rådets och Europaparlamentets förordning om lokal gränstrafik, som snart kommer att träda i kraft.
EnglishMadam President, I should like to point out to the Commissioner that, where I live, if I want to recycle any of my electrical goods, I have got to take them to a local council site myself.
(EN) Fru talman! Jag vill påpeka för kommissionsledamoten att om jag vill återvinna mina elektriska produkter där jag bor så måste jag ta med dem till en lokal kommunal avfallsstation själv.
EnglishNext, there is the responsibility of the public authorities, the local council which, for the sake of business taxes, allowed a chemical plant to exist in a working class residential area.
Därefter faller ansvaret på de statliga myndigheterna och på den kommunala förvaltningen, som låtit ett kemiskt centrum ligga kvar mitt i arbetarkvarteren, på grund av den kommunala företagsskatten.

Other dictionary words

English
  • local council

Search for more words in the English-Italian dictionary.