"local culture" translation into Swedish

EN

"local culture" in Swedish

See the example sentences for the use of "local culture" in context.

Similar translations for "local culture" in Swedish

local noun
local adjective
culture noun
to culture verb

Context sentences for "local culture" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBoth cities will host events to promote their local culture.
Städerna kommer att hålla olika evenemang för att främja den lokala kulturen.
EnglishEach of our countries, and especially France, is proud of its gastronomic culture and local products.
Alla våra länder, Frankrike i synnerhet, är stolta över sin gastronomiska kultur och produkter från den egna jorden.
EnglishThe message needs to be translated for the local culture and views, if the message is to be understood.
Översättning av budskapet till den lokala kulturen och till de lokala uppfattningarna är nödvändigt om budskapet skall kunna fångas upp.
EnglishI also think it is very important to monitor closely how local culture is preserved, especially Orthodox monasteries in the area.
Jag anser också att det är mycket viktigt att grundligt övervaka hur den lokala kulturen bevaras, särskilt de ortodoxa klostren i området.
EnglishParticipants in exchanges with those less popular countries would be better able to appreciate local traditions, culture and politics.
Deltagare i utbyten med mindre populära länder skulle lära sig att uppskatta lokala traditioner samt den lokala kulturen och politiken.
EnglishWithin the historical and cultural heritage of the municipality of Peniche, bone-lace is a valuable asset that is solidly rooted in local tradition and popular culture.
Knypplade spetsar utgör en värdefull del av det historiska och kulturella arvet i Peniche kommun med en stark förankring i lokala folkliga traditioner och kultur.
EnglishExamples have been quoted of certain countries where they were obliged to become second and third wives in a family as a result of losing their social status in the local culture.
Exempel ges på vissa länder där de tvingas att bli andra eller tredje fru i en familj, till följd av deras förlorade sociala status i den lokala kulturen.
EnglishIt should provide those women with the opportunity to live in dignity, pursuant to the local traditions, religion and culture.
EU måste stödja de här länderna och ge kvinnorna möjligheten att leva ett värdigt liv enligt de lokala traditionerna och den lokala religionen och kulturen.
EnglishOn the other hand, local culture and traditions have shaped the products available and consumers will not want any diminution of existing consumer protection standards.
Å andra sidan har de tillgängliga produkterna utformats av lokala kulturer och traditioner, och konsumenterna kommer inte att vilja se en minskning av befintliga konsumentskyddsstandarder.
EnglishThe Member States must ensure that the mediators come from all walks of life, men as well as women, and that they have a thorough understanding of the local culture and communities.
Medlemsstaterna skall för det ändamålet se till att medlarna rekryteras från alla samhällsgrupper och båda könen och att de har god förståelse för lokala kulturer och samhällen.
EnglishIn addition to compulsory exemption we must be able to create codes of practice to be applied nationally, on the basis of local tradition and culture, for example in collective bargaining agreements.
Utöver obligatoriska undantag måste man nationellt kunna fastställa lämplig praxis på grundval av den egna traditionen och kulturen, till exempel i kollektivavtal.
EnglishAccess to such professions is regulated by States in accordance with local tradition and culture and is also subject to responsibilities and assurances offering minimum guarantees for consumers.
Tillträde till sådana yrken regleras av länder enligt lokal tradition och kultur och omfattas också av skyldigheter och försäkringar för att ge konsumenter minimigarantier.
EnglishLocal, national and regional culture is flourishing and has done for many centuries, and we want this to continue by letting it sow its seeds among those groups which feel a sense of common culture.
Den lokala, nationella och regionala kulturen blomstrar, och det har den gjort i flera århundraden, och vi vill att den skall fortsätta att så sina frön bland dem som känner en kulturell gemenskap.

Other dictionary words

English
  • local culture

More translations in the Italian-English dictionary.