"local development" translation into Swedish

EN

"local development" in Swedish

See the example sentences for the use of "local development" in context.

Context sentences for "local development" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe latter is available exclusively for the funding of local development projects.
Den senare är endast tillgänglig för finansiering av lokala utvecklingsprojekt.
EnglishIn my view, the intention to promote local agricultural development is vital.
Föresatsen att främja den lokala jordbruksutvecklingen tycker jag är mycket viktigt.
EnglishIt is therefore extremely difficult to set up local development programmes.
Det visar sig därför vara ytterst svårt att inrätta lokala utvecklingsprogram.
EnglishHowever, it is also useful in terms of territorial planning and local development.
Projektet är dock även användbart för lokal planering och utveckling.
EnglishThere are certainly no opportunities for local economic development.
Några utvecklingschanser för det lokala näringslivet finns det i varje fall inte.
EnglishDevelopment and local self-rule inYugoslavia is the issue we pay special attention to.
Utveckling och lokalt självstyre i Jugoslavien är den fråga som vi speciellt uppmärksammar.
EnglishERDF funding interventions in infrastructure, employment, local and regional development.
ERUF finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning, lokal och regional utveckling.
EnglishIt will also study ways of optimising their impact on the environment and local development.
GFC skall även undersöka de förbättrade effekterna på miljön och den lokala utvecklingen.
EnglishThe third reason is the importance of fishing to local development in the partnership countries.
Det tredje skälet är fiskens betydelse för den lokala utvecklingen i partnerskapsländerna.
EnglishResolution of the debt issue must be accompanied by actions promoting local development.
Lösningen på skuldproblemet skall integreras med olika åtgärder för att främja den lokala utvecklingen.
EnglishFurthermore, the agreement has contributed to local development.
Överenskommelsen har också bidragit till den lokala utvecklingen.
EnglishThey do not exhaust resources and they support local development.
De uttömmer inga resurser och de stöder den lokala utvecklingen.
EnglishLocal development and employment initiatives are the prior condition for any lasting development.
Lokala utvecklings- och sysselsättningsinitiativ är en förutsättning för varje hållbar utveckling.
EnglishCommunity aid must be contingent on long-term agreements on employment and local development.
Som villkor för gemenskapsstöd måste vi ställa långsiktiga avtal om sysselsättning och lokal utveckling.
English   – The fishing industry is important both to the food chain and to local economic development.
– Fiskeindustrin är viktig både för livsmedelskedjan och för den ekonomiska utvecklingen i regionerna.
English   – The fishing industry is important both to the food chain and to local economic development.
   – Fiskeindustrin är viktig både för livsmedelskedjan och för den ekonomiska utvecklingen i regionerna.
EnglishThey must also support the development of local partnerships.
De måste även stödja utvecklingen av lokala partnerskap.
English- (PL) Madam President, the social economy plays a vital role in local and regional development.
- (PL) Fru talman! Den sociala ekonomin spelar en avgörande roll för den lokala och regionala utvecklingen.
EnglishLocal authorities and development cooperation (vote)
Lokala myndigheters roll i utvecklingssamarbetet (omröstning)
EnglishThe aim of local development is, in fact, to change the attitudes underlying development strategies.
Den lokala utvecklingen syftar i verkligheten till att ändra på ingrodda föreställningar om vad utveckling innebär.

Other dictionary words

English
  • local development

Moreover, bab.la provides the Danish-English dictionary for more translations.