"local economies" translation into Swedish

EN

"local economies" in Swedish

See the example sentences for the use of "local economies" in context.

Context sentences for "local economies" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSmall local cottage industries have great scope for boosting local economies.
Små lokala hemindustriföretag har stora möjligheter att ge lokala ekonomier ett uppsving.
EnglishThis would also give the local economies a very badly needed boost.
Detta skulle också innebära en mycket välbehövlig lokal ekonomisk injektion.
EnglishWe need to safeguard farmers' welfare and strengthen local economies.
Vi måste skydda jordbrukarnas välstånd och stärka de lokala ekonomierna.
EnglishWe need to invest in helping the rural population to have a stake in their local economies.
Vi måste investera för att hjälpa den lokala befolkningen att satsa på de lokala ekonomierna.
EnglishThat is an important caveat to put down about ways in which fuel taxes can distort local economies.
Det är en viktig varning om det sätt som bränsleskatter kan snedvrida lokala ekonomier.
EnglishWe must ensure the local economies do not suffer unjustly.
Vi måste garantera att lokala ekonomier inte blir orättvist lidande.
EnglishThis would also give the local economies a very badly needed boost.
Det finns en tendens att krafter inom EU tar katastrofer till hjälp för att flytta fram sina positioner.
EnglishIt is exacerbated when humanitarian aid undermines local farmers and local economies.
När det humanitära biståndet undergräver de lokala jordbrukarnas arbete och de lokala ekonomierna förvärras situationen.
EnglishAquaculture is of such major importance to Scotland where many fragile local economies depend upon it.
Vattenbruket är av mycket stor betydelse för Skottland, där många bräckliga lokala ekonomier är beroende av det.
EnglishThat Act promotes the production and feeding of renewable energies and directs investments into local economies.
Lagen främjar produktion och matning av förnybar energi och leder investeringar till lokala ekonomier.
EnglishTargeted EU spending is one way in which we can boost local economies and bring jobs to our communities.
Målinriktade EU-anslag är ett sätt att stimulera lokala ekonomier och skapa arbetstillfällen i våra samhällen.
EnglishIt makes a vital contribution to local economies where, in many instances, there is precious little else in the way of work.
Kustfiskeverksamheten underhåller i själva verket den sociala strukturen hos dessa samhällen.
EnglishWhat plans does the Commission have to help these fishermen, who are very important to Ireland's local coastal economies?
Vad planerar kommissionen för att bistå dessa fiskare, som är mycket viktiga för Irlands lokala kustekonomi?
EnglishThese efforts have helped to achieve balance in local and regional economies and in land use.
Dessa ansträngningar har skapat större balans och därmed inverkat positivt på den lokala och regionala ekonomin och den fysiska planeringen.
EnglishWe are all fully conscious of the importance of tourism, both to local economies and as a factor of European integration.
Vi är mycket medvetna om turismens betydelse, både för lokala ekonomier och som en faktor av den europeiska integrationen.
EnglishIt makes a vital contribution to local economies where, in many instances, there is precious little else in the way of work.
Det bidrar på ett betydelsefullt sätt till lokala ekonomier där det, i många fall, finns mycket få alternativ i fråga om jobb.
EnglishThe motor industry is a big employer of people and contributes considerably to local, regional and national economies.
Motorindustrin tillhandahåller många arbetstillfällen och bidrar på ett betydande sätt till lokala, regionala och nationella ekonomier.
EnglishThis would simplify the relief effort and contribute to the development of the local economies of the countries hit by the tsunami.
Detta skulle förenkla hjälpinsatsen samt bidra till att utveckla den lokala ekonomin i de länder som drabbats av tsunamin.
EnglishTaken seriously, Europe 2020 can direct our local, national and European economies towards tomorrow's sources of growth.
Genom att ta Europa 2020 på allvar ser vi till att ekonomierna på lokal, nationell och EU-nivå sätter kurs mot framtidens tillväxtkällor.
EnglishA huge proportion of fish processing plants in the United Kingdom have been forced to close and local fishing economies have been devastated.
En enormt stor andel av fiskfabrikerna i Förenade kungariket har tvingats stänga och lokala fiskeekonomier har ödelagts.

Other dictionary words

English
  • local economies

Translations into more languages in the bab.la English-Vietnamese dictionary.