"local elections" translation into Swedish

EN

"local elections" in Swedish

EN local elections
volume_up
{noun}

1. politics

Belgium is holding local elections on Sunday.
Belgien har kommunalval på söndag.
This can only be done through the communes, it can only be done through democratic local elections from the roots upwards.
Det går bara via kommunerna, det går bara genom i grunden demokratiska kommunalval.
As far as the active and passive right to vote in local elections is concerned, I will be brief and to the point.
Vad beträffar aktiv och passiv rösträtt vid kommunalval kan jag uttrycka mig kort och tydligt.

Similar translations for "local elections" in Swedish

local noun
local adjective
election noun
Swedish
to elect verb

Context sentences for "local elections" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is in this Bosnia that local elections have now been held for the first time.
Det är i detta Bosnien som det nu för första gången har förrättats kommunala val.
EnglishTwo political parties were unable to put up candidates for the local elections.
Två politiska partier fick inte delta med några kandidater i det lokala valen.
EnglishIt supports the participation of long-standing immigrants in local elections.
Det stöder att invandrare som levt länge i landet deltar i de lokala valen.
EnglishThis is the first time we have sent observers for purely local elections.
Och det är första gången observatörer sänds till val av rent lokal karaktär.
EnglishAmnesty International wrote of the violence which followed local authority elections.
Amnesty International har rapporterat om det våld som följde efter det kommunala valet.
EnglishVoting rights for non-citizens of Latvia in local elections (debate)
Rösträtt för icke-lettiska medborgare vid kommunala val i Lettland (debatt)
EnglishIn Romania just now we are preparing for local authority elections.
I Rumänien förbereder vi oss just nu för val till de lokala myndigheterna.
EnglishI very much welcome the fact that the presidential and local elections in March 2009 went smoothly.
Jag välkomnar verkligen att president- och lokalvalen i mars 2009 gick smidigt.
EnglishWe share the concerns of the European Parliament about the local elections there.
Vi delar Europaparlamentets oro över de lokala valen där.
Englishallowing third-country nationals to vote in local elections and elections to the European Parliament.
att låta tredjelandsmedborgare rösta i lokala val och i val till Europaparlamentet.
EnglishSadly, the local elections have not lived up to our expectations.
Beklagligt nog levde de lokala valen inte upp till våra förväntningar.
EnglishThe announcement of local elections for April 2006 is a positive sign.
Utlysandet av lokala val i april 2006 är ett positivt tecken.
EnglishIn this case, the idea of equal political rights encompasses both local and national elections.
Och nu är det så att begreppet lika politiska rättigheter både avser lokala och nationella val.
EnglishIn this respect, the forthcoming Presidential and local elections in Macedonia are very important.
Härvid är det kommande presidentvalet och kommunfullmäktigevalet i Makedonien mycket viktiga.
EnglishBy extension, the same equivalent treatment must apply to local elections.
Denna lika behandling bör också tillämpas på lokalval.
EnglishThe Council is also concerned about the preparatory work and arrangements for the planned local elections.
Rådet är också oroat över arbetet med att förbereda och anordna de planerade lokalvalen.
EnglishI am, of course, thinking of the local, legislative and presidential elections announced for 2011.
Jag tänker självfallet på de lokala, lagstiftande valen och presidentvalet som utlysts för 2011.
EnglishThe October local elections will also be able to provide an important indication of the situation in the region.
Lokalvalen i oktober kan också ge en viktig fingervisning om läget i regionen.
English(PL) Mr President, last Sunday, local elections were held in Lithuania.
(PL) Herr talman! I söndags hölls lokala val i Litauen.
EnglishI would like to remind you that 3 912 women stood quite openly in the local elections in Iraq last year.
Jag vill erinra om att i lokalvalet i Irak förra året kandiderade 3 912 kvinnor helt öppet.