"local environment" translation into Swedish

EN

"local environment" in Swedish

See the example sentences for the use of "local environment" in context.

Similar translations for "local environment" in Swedish

local noun
local adjective
environment noun

Context sentences for "local environment" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt will also study ways of optimising their impact on the environment and local development.
GFC skall även undersöka de förbättrade effekterna på miljön och den lokala utvecklingen.
EnglishThe research environment's local profile is design and evaluation of IT in organizational contexts.
Forskningsmiljöns lokala profil är verksamhetsinriktad design och utvärdering av IT.
EnglishIt improves the environment for local people, giving them a 'green lung' and cleaner air to breathe.
Det förbättrar miljön för de boende och ger dem en " grön lunga" och renare luft att andas.
EnglishIt improves the environment for local people, giving them a 'green lung ' and cleaner air to breathe.
Det förbättrar miljön för de boende och ger dem en " grön lunga " och renare luft att andas.
EnglishCosts overrun, there is local damage to the environment and people are unhappy about a lot of projects.
Kostnaderna svämmar över, den lokala miljön tar skada och folk är missnöjda med många av projekten.
EnglishI can see the threats to the local and the planetary environment.
Jag ser hoten mot den lokala och globala miljön.
EnglishThe time when we sacrificed the local environment and our citizens' health for jobs is long gone.
Den tid då vi offrade den lokala miljön och våra medborgares hälsa för sysselsättningens skull är sedan länge förbi.
EnglishPrecautionary measures, the environment and local development must become the guiding principles of economic action.
Förebyggande åtgärder, miljö och lokal utveckling måste vara rättesnören för den ekonomiska handeln.
EnglishFor this reason the EU requires a specific policy on that region, geared to respecting the local inhabitants and the environment.
Därför behöver EU en särskild politik för regionen som är utformad för att respektera de lokala invånarna och miljön.
EnglishWhen I met local environment activists in Kazakhstan, what seemed obvious in the West took on a new dimension from my standpoint.
När jag mötte lokala miljöaktivister i Kazakstan fick det som verkade självklart i väst en helt ny dimension i mina ögon.
EnglishA holistic approach to the issue should be adopted, however, with reference also to the local and regional environment of airports.
Man bör dock tillämpa ett helhetssynsätt på frågan, där man även tar hänsyn till flygplatsernas lokala och regionala omgivning.
EnglishIt was concluded that both Member States had taken adequate steps to monitor the level of radioactivity in the local environment.
Man drog då slutsatsen att båda medlemsstaterna hade vidtagit tillräckliga övervakningsåtgärder av den radioaktiva nivån i den omgivande miljön.
EnglishThis money will also contribute to improving the local capacity to reintegrate returnees into the local social and economic environment.
Dessa pengar kommer också att bidra till att förbättra den lokala kapaciteten att återintegrera dem som återvänder i den lokala sociala och ekonomiska miljön.
EnglishThe fact that this kind of shipping control does not exist puts lives in jeopardy and logically constitutes a threat to the local environment.
Att det inte finns någon sjöfartskontroll av detta slag betyder att människoliv sätts på spel, men det innebär naturligtvis också ett hot mot den lokala miljön.
EnglishThere was a clear message from business that in their investments and production they accept their responsibility for local communities and the environment.
Det kom ett tydligt uttalande från företagen om att de har ett ansvar för lokalsamhällen och för miljön i sina investeringar och i sin produktion.
EnglishWe feel very strongly about this issue in my constituency with last year the experience of the Sea Empress and the impact of that on the local environment.
Vi känner mycket starkt för denna fråga i min valkrets till följd av Sea Empress -olyckan förra året och den påverkan som den hade på den lokala miljön.
EnglishWhile exhaust emissions from recreational craft contribute little to the overall pollution of the marine environment, their local effects are nevertheless important.
Även om avgasutsläpp från fritidsbåtar bidrar lite till den totala föroreningen av den marina miljön, är deras lokala verkningar likväl betydande.
EnglishExtracting oil from tar sands requires much more energy than oil produced from other sources, as well as being very polluting for the local environment.
Utvinning av olja från tjärsand kräver mycket mer energi än olja som produceras av andra källor, och utvinningen är dessutom mycket förorenande för den lokala miljön.
EnglishIt goes without saying that the deposit guarantee schemes are an effective preventive measure, but their impact is limited to the local environment where they operate.
Det är underförstått att systemen för insättningsgaranti är en effektiv, förebyggande åtgärd, men effekterna är begränsade till den lokala miljö där de används.
EnglishInnovation programmes must therefore be directly implemented at a regional level, where they can create a sufficiently competitive environment for local SMEs.
Innovationsprogrammen måste därför genomföras direkt på regional nivå, där de kan skapa ett tillräckligt konkurrenskraftigt klimat för lokala små och medelstora företag.

Other dictionary words

English
  • local environment

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Vietnamese dictionary.