"local farmers" translation into Swedish

EN

"local farmers" in Swedish

See the example sentences for the use of "local farmers" in context.

Similar translations for "local farmers" in Swedish

local noun
local adjective
farmers noun
Swedish
farmer noun

Context sentences for "local farmers" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd if you fill the cup with local agriculture from small farmers, you have a transformative effect.
Och du fyller koppen med lokalt jordbruk från små bönder, har du en omvandlande effekt.
EnglishAs other speakers before me have said, we need food produced locally by local farmers.
Som andra talare före mig redan har sagt behöver vi livsmedel som produceras lokalt av lokala jordbrukare.
EnglishIt is exacerbated when humanitarian aid undermines local farmers and local economies.
När det humanitära biståndet undergräver de lokala jordbrukarnas arbete och de lokala ekonomierna förvärras situationen.
EnglishLet me take our local farmers ' markets as just one example.
Jag skall bara ta våra landsortsmarknader som exempel.
EnglishLet me take our local farmers' markets as just one example.
Jag skall bara ta våra landsortsmarknader som exempel.
EnglishThis has to do with the construction of water systems, good environmental management and the participation of local farmers.
Detta har att göra med uppbyggnaden av vattensystem, god förvaltning av miljön och delaktighet av lokala lantarbetare.
EnglishWe must ensure that, in regulating food marketing, we do not kill off the remaining traditional local farmers' markets.
Vi måste se till att vi reglerar saluföringen av livsmedel på ett sådant sätt att inte de kvarvarande traditionella jordbruksmarknaderna tillintetgörs.
EnglishPoor local farmers are thus put out of business, pulling the rug from under the very countries that the GSP is meant to help.
Fattiga lokala jordbrukare görs alltså sysslolösa, och precis de länder som Allmänna preferenssystemet är avsett att hjälpa förlorar stöd och hjälp.
EnglishHowever, implementation means that companies, farmers and local councils have to put policies into practice, which is not always easy.
Genomförandet innebör emellertid att företag, jordbrukare och lokala myndigheter måste omsätta politiken i konkreta åtgärder, vilket inte alltid är så lätt.
EnglishWe are asking our partners - even if it is a bit more expensive - to reach out to local farmers to create demand and help them to recover.
Vi ber våra partner att stödja lokala jordbrukare genom att skapa efterfrågan och hjälpa dem att återhämta sig, även om det innebär att varorna blir lite dyrare.
EnglishWhen we untie our food aid, this allows our partner organisations to purchase food locally and provides an incentive for local farmers.
När vi frikopplar vårt livsmedelbistånd får våra partnerorganisationer möjlighet att köpa in livsmedel lokalt och ger på så sätt incitament till lokala jordbrukare.
EnglishWe therefore need to focus on regional supplies, and, in the interests of our consumers and our farmers, we need to support local farmers and small butchers.
Vi måste därför satsa på den regionala försörjningen och i konsumenternas och våra bönders intresse stödja våra lokala jordbrukare och småslakterier.
EnglishI am heartened by the response of the local community - young people, farmers, business people - who came out to help, along with the police and the civil defence forces.
Allmänhetens reaktion gläder mig storligen - ungdomar, lantbrukare, affärsmän som kom för att hjälpa till, tillsammans med polisen och civilförsvaret.
EnglishWe must also promote the rapid growth of local agricultural supply, thus giving local farmers access to agricultural inputs, seeds and fertilisers.
Vi måste också främja en snabb ökning när det gäller utbudet av lokala jordbruksprodukter, alltså ge lokala jordbrukare tillgång till jordbruksinsatsvaror, utsäde och gödningsmedel.
EnglishWe subsequently visited many projects and saw many things, such as very expert local farmers who were involved in reconstruction projects both in Eritrea and Ethiopia.
Sedan dess har vi besökt många projekt varit med om många saker, till exempel mycket duktiga lokala jordbrukare som var i uppbyggandet både i Eritrea och i Etiopien.
EnglishImplementing different arrangements now would be tantamount to saying that all the efforts made to date, by both the European Union and local farmers, have been to no avail.
Att genomföra nya överenskommelser nu skulle vara detsamma som att säga att alla ansträngningar som hittills gjorts, av både EU och lokala jordbrukare, har varit förgäves.
EnglishI should also like to mention the importance of a decentralised approach to research programmes that takes into account farmers' local knowledge and sustainable agriculture systems.
Jag vill också nämna betydelsen av en decentraliserad strategi för forskningsprogram som tar hänsyn till jordbrukarnas lokalkännedom och till hållbara jordbrukssystem.
EnglishI welcome the fact that neither direct marketing by farmers nor local and traditional products will be subject to the rules of this regulation, as the Commission intended.
Jag välkomnar att varken direkt försäljning av livsmedel från bönder eller lokala och hantverksmässiga produkter omfattas av bestämmelserna i denna förordning såsom kommissionen avsåg.
EnglishI want you to know that we can all make a difference by making different choices, by buying our food directly from local farmers, or our neighbors who we know in real life.
Jag vill att ni ska veta att vi alla kan göra skillnad genom att göra annorlunda val, genom att köpa vår mat direkt från lokala bönder eller från grannar som vi har känt hela vårt liv.
EnglishThe increase in the populations in these countries is a considerable nuisance, causing the destruction of harvests, damage to local habitats and substantial losses of revenue for local farmers.
Ökningen av populationerna i dessa länder orsakar stora obehag som innebär förstörda skördar, försämrad lokal boendemiljö och stora inkomstförluster för de lokala jordbrukarna.

Other dictionary words

English
  • local farmers

Translations into more languages in the bab.la English-Esperanto dictionary.